カスタム作成 Kupní smlouvu na míru

テンプレート作成者: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

手順

  • Použijte, pokud prodáváte nebo kupujete vozidlo, nemovitost nebo jakoukoliv jinou věc (konkrétní nastavení je ve smlouvě).
  • V případě, že „kupujete“ software, použijte Licenční smlouvu.
  • Pokud si necháváte vytvářet nějakou věc „na zakázku“, použijte Smlouvu o dílo.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Kupní smlouva na nemovitost

Chci převést
コメント追加
キャンセル
Chci převést
コメント追加
キャンセル
TATO KUPNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
コメント追加
キャンセル
Prodávajícím je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
.
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
.
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
.
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
.
コメント追加
キャンセル
Telefon:
.
コメント追加
キャンセル
E-mail:
.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Prodávající“).
コメント追加
キャンセル
a.
コメント追加
キャンセル
Kupujícím je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
.
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
.
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
.
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
.
コメント追加
キャンセル
Telefon:
.
コメント追加
キャンセル
E-mail:
.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Kupující“).
コメント追加
キャンセル
(Prodávající a Kupující dále též společně jako „ Smluvní strany “ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“).
コメント追加
キャンセル
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Chci převést
1
Definice
コメント追加
キャンセル
1.1
V této Smlouvě „Věc“ znamená
コメント追加
キャンセル
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
コメント追加
キャンセル
a ideální spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
コメント追加
キャンセル
a ideální spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
コメント追加
キャンセル
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
コメント追加
キャンセル
1.2
Věc je zapsána na listu vlastnictví č.
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
コメント追加
キャンセル
2
Předmět Smlouvy
コメント追加
キャンセル
2.1
Prodávající tímto prodává Kupujícímu Věc včetně všech součástí a příslušenství a Kupující přijímá Věc do svého vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu za Věc Kupní cenu.
コメント追加
キャンセル
3
Kupní cena
コメント追加
キャンセル
3.1
Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Věc částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
コメント追加
キャンセル
3.2
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Kupní cena je částkou konečnou.
コメント追加
キャンセル
4
Platební podmínky
コメント追加
キャンセル
Kupní cena má být zaplacena
4.1
Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
コメント追加
キャンセル
4.2
Kupní cena je splatná
.
コメント追加
キャンセル
4.3
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny.
コメント追加
キャンセル
5
Prohlášení
コメント追加
キャンセル
5.1
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
コメント追加
キャンセル
5.2
Prodávající prohlašuje, že Věc není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci nevázne žádné zástavní právo.
コメント追加
キャンセル
5.3
Kupující prohlašuje, že si Věc řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci před uzavřením této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
5.4
Věc nemá žádné právní vady, zejména na ní neváznou žádné dluhy, předkupní práva, věcná práva včetně práv zástavních a podzástavních, služebností a reálných břemen a ani jiná práva třetích osob včetně práv nájemních, a výkon vlastnických práv k předmětné Věci není jakkoli omezen.
コメント追加
キャンセル
5.5
Věc není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí a Věc ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nadace nadačního fondu či jiného právního subjektu.
コメント追加
キャンセル
5.6
Nebyla k vymožení pohledávky za Prodávajícím nařízena exekuce či soudní výkon rozhodnutí ani se Prodávající nenachází v takové situaci, kdy by takováto skutečnost hrozila.
コメント追加
キャンセル
5.7
Neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné pohledávky, které by ohledně Věci zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Věci podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a v Katastru nemovitostí tak není v této souvislosti u Věci vedena žádná poznámka či plomba.
コメント追加
キャンセル
6
Předání věci
コメント追加
キャンセル
6.1
Prodávající je povinen předat Věc Kupujícímu
.
コメント追加
キャンセル
6.2
Předání a převzetí Věci stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
6.3
Smluvní strany se dohodly na tom, že Prodávající je povinen Věc vyklidit a vyklizenou ji předat Kupujícímu do třiceti (30) dnů od provedení vkladu vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího dle této Smlouvy, a to v termínu vzájemně odsouhlaseném Prodávajícím a Kupujícím, přičemž Smluvní strany jsou povinny postupovat v součinnosti při stanovení vhodného termínu předání Věci.
コメント追加
キャンセル
7
Katastr nemovitostí
コメント追加
キャンセル
7.1
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Věci vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
コメント追加
キャンセル
7.2
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a Kupující je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
コメント追加
キャンセル
7.3
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
コメント追加
キャンセル
8
Daně a poplatky
コメント追加
キャンセル
8.1
Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že poplatníkem daně z převodu Věci je Kupující.
コメント追加
キャンセル
8.2
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci je povinen zaplatit
.
コメント追加
キャンセル
9
Vady Věci
コメント追加
キャンセル
9.1
Kupující je povinen Věc řádně prohlédnout
a sdělit Prodávajícímu vady Věci a pokud tak neučiní, platí, že Věc nemá žádné zjevné vady.
コメント追加
キャンセル
9.2
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
コメント追加
キャンセル
9.3
Je-li vada Věci nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Prodávající vady Věci ve lhůtě
dní od předání vadné Věci.
コメント追加
キャンセル
9.4
Pokud Prodávající neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má Kupující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Prodávajícího, které se Prodávající tímto zavazuje uhradit Kupujícímu.
コメント追加
キャンセル
9.5
Je-li vada Věci podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové Věci bez vady nebo dodáním chybějící Věci nebo na odstranění vady opravou Věci nebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo na odstoupení od této Smlouvy. Pokud Kupující nesdělí Prodávajícímu, jaké právo zvolil, bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Prodávajícího, má Kupující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
10
Odstoupení od Smlouvy
コメント追加
キャンセル
10.1
Kupující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v článku 5 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
コメント追加
キャンセル
10.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
コメント追加
キャンセル
11
Smluvní pokuta
コメント追加
キャンセル
11.1
V případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením Kupní ceny nebo její části podle článku 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Kupní ceny.
コメント追加
キャンセル
11.2
V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s předáním Věci podle odst. 6.1 této Smlouvy, zavazuje se Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny ve výši
% z Kupní ceny za každý den prodlení až do předání Věci.
コメント追加
キャンセル
12
Odpovědnost za škodu
コメント追加
キャンセル
13
Vyšší moc

Vyšší moc chrání strany proti neočekávaným událostem.

コメント追加
キャンセル
13.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
コメント追加
キャンセル
13.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
コメント追加
キャンセル
13.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
コメント追加
キャンセル
14
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
14.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2079 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
コメント追加
キャンセル
15
Závěrečná ustanovení
コメント追加
キャンセル
15.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
15.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
15.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
15.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
15.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
コメント追加
キャンセル
15.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
15.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
15.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
コメント追加
キャンセル
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
dne
.
コメント追加
キャンセル
_____________________________________.
コメント追加
キャンセル
_____.
コメント追加
キャンセル
V
dne
.
コメント追加
キャンセル
_____________________________________.
コメント追加
キャンセル
_____.
コメント追加
キャンセル
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
コメント追加
キャンセル
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení kupní ceny (kvitanci)?
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。