カスタム作成 Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál

テンプレート作成者: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

手順

  • použijte, pokud chcete společnosti poskytnout finance nebo jiný majetek bez toho, abyste zvyšovali základní kapitál společnosti. Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál je efektivní a rychlý způsob, jak poskytnout společnosti finance na krytí jejich potřeb. 
  • k poskytnutí příplatku je třeba, aby poskytnutí příplatku umožnila společenská smlouva, nebo aby s tím souhlasil statutární orgán
  • nepeněžitý příplatek musí být oceněn znaleckým posudkem
  • věnujte patřičnou pozornost úpravě vrácení příplatku, kdy zákon je v tomto ohledu poměrně stručný
  • zákonnou úpravu naleznete zde

Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál

TATO SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
コメント追加
キャンセル
Typ smluvní strany:
コメント追加
キャンセル
Jméno:
.
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
.
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
.
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
.
コメント追加
キャンセル
Telefon:
.
コメント追加
キャンセル
E-mail:
.
コメント追加
キャンセル
(dále jako " Společník ").
コメント追加
キャンセル
a.
コメント追加
キャンセル
Společnost je:
コメント追加
キャンセル
Firma:
.
コメント追加
キャンセル
IČO:
.
コメント追加
キャンセル
Sídlo:
.
コメント追加
キャンセル
Za kterou jedná:
.
コメント追加
キャンセル
Telefon:
.
コメント追加
キャンセル
E-mail:
.
コメント追加
キャンセル
(dále jako " Společnost ").
コメント追加
キャンセル
(Společník a Společnost dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana").
コメント追加
キャンセル
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
コメント追加
キャンセル
1
Úvodní ustanovení
コメント追加
キャンセル
1.1
Smyslem této smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran souvisejících se závazkem Společníka poskytnout Společnosti dobrovolný příplatek mimo základní kapitál ve smyslu § 163 zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "ZOK").
コメント追加
キャンセル
2
Společník
コメント追加
キャンセル
Společník je jediným společníkem ve společnosti?
コメント追加
キャンセル
2.1
Smluvní strany prohlašují, že Společník je jediným společníkem společnosti, tj. vlastní celkový podíl na společnosti o velikosti 100 % základního kapitálu společnosti.
コメント追加
キャンセル
3
Poskytnutí příplatku
コメント追加
キャンセル
Dobrovolný příplatek bude:
コメント追加
キャンセル
3.1
Společník se tímto zavazuje, že Společnosti na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál poskytne dobrovolný příplatek ve smyslu § 163 ZOK (dále jen „Dobrovolný příplatek") dle dále uvedených pravidel. Společnost tento Dobrovolný příplatek přijímá a zavazuje se s ním nakládat dle této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
3.2
Poskytnutí příplatku podle této Smlouvy nemá vliv na výši základního kapitálu Společnosti.
コメント追加
キャンセル
3.3
Společník se zavazuje poskytnout Společnosti Dobrovolný příplatek v penězích ve výši
+ slovy
, a to ve lhůtě do
bezhotovostním převodem na účet Společnosti
/
, pod VS
.
コメント追加
キャンセル
3.4
Smluvní strany se dohodly, že Dobrovolný příplatek je možné poskytnout i po částech; v takovém případě jsou platební údaje stejné.
コメント追加
キャンセル
4
Souhlas s poskytnutím příplatku
コメント追加
キャンセル
4.1
Jednatel Společnosti udělil s poskytnutím Dobrovolného příplatku souhlas. Jednatel podpisem této Smlouvy tento svůj souhlas za Společnost potvrzuje.
コメント追加
キャンセル
5
Vrácení příplatku
コメント追加
キャンセル
5.1
Společník je oprávněn žádat po Společnosti vrácení Dobrovolného příplatku, a to i jen jeho část, nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se ZOK, a budou-li splněny všechny podmínky stanovené právními předpisy, společenskou smlouvou Společnosti a touto Smlouvou.
コメント追加
キャンセル
5.2
V případě převodu či přechodu obchodního podílu Společníka na jinou osobu přechází s převodem i právo na vrácení poskytnutého příplatku, protože příplatek je ze své povahy vázán na podíl jako takový, nikoliv na osobu, která jej poskytla.
コメント追加
キャンセル
Stanovit další podmínky pro vrácení příplatku?
コメント追加
キャンセル
5.3
Společnost se zavazuje za předpokladu, že budou splněny podmínky stanovené v článku 5.1 této Smlouvy, vrátit Společníkovi poskytnutý Dobrovolný příplatek nebo jeho část v rozsahu určeném v žádosti Společníka, a to nejpozději do
dnů ode dne doručení takové žádosti.
コメント追加
キャンセル
6
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
6.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 163 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
コメント追加
キャンセル
7
Závěrečná ustanovení
コメント追加
キャンセル
7.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
7.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
7.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
7.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
7.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
7.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
7.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
7.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
コメント追加
キャンセル
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
, dne
.
コメント追加
キャンセル
_____________________________________.
コメント追加
キャンセル
_____.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
V
, dne
.
コメント追加
キャンセル
_____________________________________.
コメント追加
キャンセル
_____ zastoupena _____.
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。