カスタム作成 Žádost o zahlazení odsouzení na míru

テンプレート作成者: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

手順

Účelem zahlazení odsouzení je odstranění nepříznivých důsledků odsouzení, které přetrvávají po výkonu trestu a ztěžují uplatnění například v zaměstnání. Poté, co odsouzený vykoná trest a uběhne doba podle ust. § 105 trestního zákoníku, může soud rozhodnout o zahlazení odsouzení, takže toto odsouzení dále nebude uvedeno ve výpise z evidence Rejstříku trestů. U některých trestných činů nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, přímo ze zákona. V takových případech se tato žádost nepodává. Zahladit lze jen celé odsouzení, nikoli pouze jeho část, která se vztahuje k některému z více trestů uložených vedle sebe.

Soudy nerozhodují mechanicky, snažte se svou žádost náležitě odůvodnit. 

K žádosti je vhodné předložit všechny dokumenty, kterých se dovoláváte.

Pokud si nejste jisti vyplněním formuláře, nechte si jej zkontrolovat odborníkem.

Právní úpravu najdete především zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#p105

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p363

コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
V
, dne
コメント追加
キャンセル
Navrhovatel:
コメント追加
キャンセル
Navrhovatel je
, nar.
コメント追加
キャンセル
Trvale bytem
コメント追加
キャンセル
Nynější pobyt
コメント追加
キャンセル
Jméno otce:
コメント追加
キャンセル
Jméno matky:
コメント追加
キャンセル
Věc: Žádost o zahlazení odsouzení
コメント追加
キャンセル
__________________________________________________________________
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
1
Odsouzení a uložený trest
コメント追加
キャンセル
Proběhlo odvolací řízení?
Byl jsem odsouzen
ze dne
, č. j. 
, který nabyl právní moci dne
.
コメント追加
キャンセル
Byl mi tímto rozhodnutím uložen tento trest:
コメント追加
キャンセル
-
Trest odnětí svobody v trvání
měsíců. Tento trest jsem vykonal dne
.
コメント追加
キャンセル
Byl mi uložen trest zákazu činnosti?
コメント追加
キャンセル
Byl mi uložen peněžitý trest?
コメント追加
キャンセル
Byl mi uložen trest obecně prospěšných prací?
コメント追加
キャンセル
Bylo mi uloženo uhradit škodu poškozenému?
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
2
Odůvodnění návrhu
コメント追加
キャンセル
Uplynula doba ve smyslu § 105 odst. 1 trestního zákoníku?
Soudní judikatura vychází z toho, že zahladit odsouzení lze i před uplynutím zákonné lhůty, nicméně k tomu se vyžaduje prokázání velmi dobrého chování odsouzeného, tedy prokázání, že v chování odsouzeného jsou kladné prvky vynikající nad průměr. Pouhý závěr, že v jeho chování nejsou zjištěny nedostatky, nepostačuje. Návrh v takovém případě musí být velmi dobře odůvodněn. V drtivé většině případů nebude takové žádosti vyhověno.

コメント追加
キャンセル
Trest byl
コメント追加
キャンセル
Od výkonu trestu uplynula doba stanovená ust. § 105 odst. 1 trestního zákona, po kterou jsem nepřetržitě vedl řádný život. Mám za to, že jsou proto splněny podmínky pro zahlazení odsouzení, které jsem označil v předchozím článku této žádosti.
コメント追加
キャンセル
To, že vedu řádný život, je možné ověřit výpisem z trestního rejstříku, ale také z informačního systému evidence přestupků, resp. z vyjádření Komise k projednání přestupků města
. Ani v současné chvíli proti mně není vedeno trestní stíhání.
コメント追加
キャンセル
Pracovní důvody
コメント追加
キャンセル
Nyní zaměstnán
コメント追加
キャンセル
Hodláte:
コメント追加
キャンセル
Před uložením trestu jsem byl zaměstnán jako
u
. V současné době jsem zaměstnán u
a pracuji jako
.
コメント追加
キャンセル
Rád bych pracoval jako
, přičemž k výkonu tohoto zaměstnání zaměstnavatel vyžaduje předložení čistého trestního rejstříku.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Veškeré zákonné podmínky pro zahlazení odsouzení byly tak naplněny.
コメント追加
キャンセル
Důkazy:
コメント追加
キャンセル
-
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
3
Návrh
コメント追加
キャンセル
S ohledem na výše uvedené
コメント追加
キャンセル
n a v r h u j i,
コメント追加
キャンセル
aby _____ rozhodl ve smyslu § 105 trestního zákona o zahlazení mých shora uvedených odsouzení.
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。