カスタム作成 Smlouvu o převodu doménového jména na míru

テンプレート作成者: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

手順

  • Použijte v případě, že převádíte (kupujete/prodáváte) internetové doménové jméno.
  • Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz s účinností od 1. 3. 2015 zde.
  • Pravidla a postupy v ccTLD .cz https://www.nic.cz/page/314/pravidla-a-postupy/.

Smlouva o převodu doménového jména

コメント追加
キャンセル
TATO SMLOUVA O PŘEVODU DOMÉNOVÉHO JMÉNA / DOMÉNOVÝCH JMEN (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
コメント追加
キャンセル
Převodcem je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Identifikátor Kontaktu Převodce pro převod Doménového jména:
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Převodce“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Nabyvatelem je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Identifikátor Kontaktu Nabyvatele pro převod Doménového jména:
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Nabyvatel“)
コメント追加
キャンセル
( Převodce a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
コメント追加
キャンセル
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
コメント追加
キャンセル
1
Definice
コメント追加
キャンセル
1.1
V této Smlouvě:
コメント追加
キャンセル
1.1.1
Doménovým jménem“ je v této Smlouvě myšleno:
コメント追加
キャンセル
internetové doménové jméno ve znění „
“, tvořené doménovým jménem druhé úrovně „
“ a
“ oddělených od sebe tečkou;
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
1.1.2
Registrátor“ znamená společnost
, IČO:
, se sídlem
.
コメント追加
キャンセル
1.1.3
Správce“ znamená –
, IČO:
, se sídlem
, jakožto správce domény nejvyšší úrovně „
“).
コメント追加
キャンセル
1.1.4
Změnou držitele Doménového jména“ či „Převodem Doménového jména“ se rozumí změna Identifikátoru Kontaktu Převodce na Identifikátor Kontaktu Nabyvatele či jiná obdobná skutečnost mající za následek převedení všech práv k Doménovému jménu na Nabyvatele.
コメント追加
キャンセル
2
Prohlášení
コメント追加
キャンセル
2.1
Převodce prohlašuje, že
コメント追加
キャンセル
2.1.1
ke dni uzavření této Smlouvy nepožádal o převod Doménového jména na třetí osobu ani s třetí osobou neuzavřel smlouvu obdobnou jako tato Smlouva ohledně Doménového jména, jejímž předmětem by byl Převod doménového jména třetí osobě.
コメント追加
キャンセル
2.1.2
je výlučným a jediným vlastníkem, držitelem a uživatelem práv k Doménovému jménu;
コメント追加
キャンセル
2.1.3
je zapsán v příslušném registru vedeném Správcem jako výlučný a jediný vlastník a držitel práv k Doménovému jménu;
コメント追加
キャンセル
2.1.4
informace o Doménovém jménu, jeho technické a jiné specifikaci uvedené na elektronickém výpisu z databáze příslušného registru jsou úplné, pravdivé a odpovídají v plném rozsahu skutečnosti.
コメント追加
キャンセル
2.1.5
není nijak omezen v právním a faktickém nakládání a dispozici s právy k Doménovému jménu;
コメント追加
キャンセル
2.1.6
nenastala žádná právní či faktická skutečnost, na jejímž základě by jakákoliv třetí osoba měla právo užívat Doménové jméno a/nebo by měla jakékoliv jiné právo k Doménovému jménu, a to ani v budoucnu.
コメント追加
キャンセル
2.1.7
neexistuje žádná právní či faktická skutečnost, která by bránila naplnění účelu této Smlouvy;
コメント追加
キャンセル
2.1.8
v souvislosti s vlastnictvím a užíváním práv k Doménovému jménu a/nebo vůči Převodci a jeho majetku není vedeno žádné soudní, správní, rozhodčí, insolvenční, exekuční anebo jiné obdobné řízení.
コメント追加
キャンセル
2.1.9
nenastala a po dobu platnosti Smlouvy nemá nastat žádná právní či faktická skutečnost, která by způsobila zánik či zrušení práv k Doménovému jménu.
コメント追加
キャンセル
3
Účel Smlouvy
コメント追加
キャンセル
3.1
Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu proto, aby Nabyvatel řádně a v dobré víře nabyl Doménové jméno a veškerá práva a povinnosti Převodce k Doménovému jménu od Převodce a mohl následně prostřednictvím těchto práv v dobré víře, nerušeně, neomezeně a podle svého uvážení zpřístupnit a provozovat jakoukoliv internetovou stránku nebo internetovou aplikaci apod. a/nebo propojit Doménové jméno s jakýmkoliv serverem prostřednictvím sítě Internet.
コメント追加
キャンセル
4
Předmět Smlouvy
コメント追加
キャンセル
4.1
Převodce se tímto zavazuje za podmínek stanovených v této Smlouvě převést Doménové jméno a veškerá práva k němu náležející na Nabyvatele a Nabyvatel se zavazuje uhradit za to Převodci Cenu, a to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě.
コメント追加
キャンセル
5
Převod u Registrátora
コメント追加
キャンセル
5.1
Převodce se zavazuje odeslat Registrátorovi na adresu sídla Registrátora doporučeně s dodejkou prostřednictvím pošty pokyn (žádost), jehož obsahem bude:
コメント追加
キャンセル
5.1.1
pokyn ke změně držitele Doménového jména pod uživatelský účet Nabyvatele (resp. pokyn ke změně Identifikátoru kontaktu Převodce na Identifikátor kontaktu Nabyvatele),
コメント追加
キャンセル
5.1.2
pokyn ke změně údajů v registru u vlastníka Doménového jména,
コメント追加
キャンセル
5.1.3
pokyn ze změně fakturačních údajů na Nabyvatele
コメント追加
キャンセル
(dále společně jako „Pokyn“).
コメント追加
キャンセル
5.2
Převodce se zavazuje podepsat Pokyn s úředně ověřeným podpisem. Převodce bere na vědomí, že pokyn bez úředního ověření podpisu nepovede k převodu Doménového jména na Nabyvatele u Registrátora.
コメント追加
キャンセル
5.3
Nabyvatel i Převodce se zavazují poskytnout si navzájem veškerou součinnost v souvislosti s realizací převodu Doménového jména. Mezi tuto součinnost patří např. bez zbytečného odkladu podepsání písemné žádosti, na základě které Registrátor podá pokyn ke změně Držitele doménového jména na Nabyvatele; dále předání veškerých potřebných údajů a informací potřebných pro převod Doménového jména u Registrátora či mezi Registrátory, a to bez zbytečného odkladu.
コメント追加
キャンセル
5.4
Převodce je povinen odeslat Pokyn ve lhůtě do
.
コメント追加
キャンセル
5.5
Nabyvatel uděluje souhlas s Pravidly registrace doménových jmen Správce. Prohlašuje, že se s nimi v aktuální verzi seznámil na internetových stránkách Správce, a to ve verzi ke dni převodu Doménového jména, a zároveň prohlašuje, že je oprávněn tento souhlas udělit.
Některé převody vyžadují výslovný souhlas s pravidly registrace doménových jmen. Například podle pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz musí nabyvatel dát souhlas s aktuální verzí Pravidel registrace k datu převodu Doménového jména. V případě, že by byl souhlas vyžadován a udělen by nebyl, nemuselo by správně dojít k převodu práv k doménovému jménu.
コメント追加
キャンセル
6
Cena
コメント追加
キャンセル
6.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci za převod Doménového jména částku
+ slovy
(dále jako „Cena“).
コメント追加
キャンセル
7
Platební podmínky
コメント追加
キャンセル
Cena má být zaplacena
7.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci Cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
コメント追加
キャンセル
7.2
Cena je splatná
.
コメント追加
キャンセル
7.3
O zaplacení Ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny.
コメント追加
キャンセル
8
Další práva a povinnosti
コメント追加
キャンセル
8.1
Převodce se zavazuje neusilovat o získání jakýchkoliv práv k jakýmkoliv označením obsahujícím slovní prvky shodné nebo zaměnitelné s Doménovým jménem, zejména o registraci překlepových a/nebo podobných doménových jmen, nebo registraci ochranné známky ve shodném nebo zaměnitelném znění, jako je Doménové jméno, a v případě, že tak učiní, se Převodce taková práva zavazuje bezúplatně převést na Nabyvatele.
コメント追加
キャンセル
8.2
Převodce se zavazuje ode dne účinnosti této Smlouvy zdržet se jakýchkoliv právních či faktických úkonů, jednání, konání nebo opomenutí konání, které by mohlo mít za následek zmaření účelu této Smlouvy nebo omezení nebo zánik Nabyvatelových práv k Doménovému jménu.
コメント追加
キャンセル
8.3
Převodce se zejména zavazuje do okamžiku převodu Doménového jména nepodat sám či prostřednictvím Registrátora pokyn ke zrušení registrace Doménového jména.
コメント追加
キャンセル
8.4
V případě, že do okamžiku převodu Doménového jména na Nabyvatele má dojít k vypršení lhůty, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno, zavazuje se Převodce ještě před vypršením této lhůty prodloužit registraci Doménového jména o dobu minimálně jednoho roku. Strany se dohodly, že cena za toto prodloužení je součástí Ceny.
コメント追加
キャンセル
8.5
Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost potřebnou k naplnění účelu této Smlouvy a ke splnění závazků Smluvních stran podle této Smlouvy za podmínek stanovených touto Smlouvou a neprodleně se vzájemně písemně informovat o jakékoliv skutečnosti či překážce, která by bránila nebo mohla bránit naplnění účelu této Smlouvy anebo splnění závazků kterékoliv Smluvní strany podle této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
8.6
Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
9
Smluvní pokuta
コメント追加
キャンセル
9.1
V případě, že se Nabyvatel dostane do prodlení se zaplacením Ceny nebo její části podle článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Ceny.
コメント追加
キャンセル
9.2
V případě, že se Převodce dostane do prodlení s odesláním Pokynu Registrátorovi, zavazuje se zaplatit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši
% z Ceny za každý den prodlení.
コメント追加
キャンセル
9.3
V případě, že za trvání této Smlouvy ještě před převodem Doménového jména na Nabyvatele dojde k vypršení lhůty, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno, či dojde k zániku práv k Doménovému jménu či se předmět Smlouvy stane jiným způsobem nesplnitelný, zavazuje se Převodce zaplatit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
. Smluvní pokuta je splatná do
kalendářních dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
10
Odstoupení od Smlouvy
コメント追加
キャンセル
10.1
Nabyvatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Převodce uvedené v článku 2 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
コメント追加
キャンセル
10.2
Nabyvatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že Převodce bude v prodlení s odesláním Pokynu Registrátorovi delším než
kalendářních dní.
コメント追加
キャンセル
10.3
Nabyvatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že před převodem Doménového jména na Nabyvatele dojde k vypršení lhůty, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno, či dojde k zániku práv k Doménovému jménu či se předmět Smlouvy stane jiným způsobem nesplnitelný. Případné právo Nabyvatele na zaplacení smluvní pokuty tím není dotčeno.
コメント追加
キャンセル
10.4
Převodce má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že Nabyvatel bude v prodlení se zaplacením Ceny delším než
kalendářních dní.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
10.5
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
コメント追加
キャンセル
11
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
11.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
コメント追加
キャンセル
12
Závěrečná ustanovení
コメント追加
キャンセル
12.1
Smluvní strany si pro případ, že by Registrátor nebo Správce z jakéhokoliv důvodu zamítl provést Převod Doménového jména na základě této Smlouvy, sjednávají rozvazovací podmínku ve smyslu § 548 občanského zákoníku, která má za následek zánik právního vztahu založeného touto Smlouvou. V takovém případě jsou Smluvní strany povinny uzavřít nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne, kdy se poslední z nich dozvěděl o zamítnutí provedení Převodu Doménového jména, novou Smlouvu za stejných smluvních podmínek, vyjma těch, které vedly k zamítavému rozhodnutí; zároveň se smluvní strany zavazují vynaložit veškeré úsilí k odstranění jakýchkoliv příčin či vad, které k zamítavému rozhodnutí vedly.
コメント追加
キャンセル
12.2
Nabyvatel jakožto spotřebitel prohlašuje, že byl Převodcem jakožto podnikatelem v dostatečném předstihu před uzavřením této Smlouvy seznámen se skutečnostmi uvedenými v § 1811 a § 1820 občanského zákoníku. Zejména byl seznámen s tím, že Nabyvatel jakožto spotřebitel má právo do 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy od ní odstoupit, a to bez udání důvodu. Nabyvatel jako spotřebitel dále výslovně žádá Převodce, aby začal s plněním svých povinností ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
12.3
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
12.4
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
12.5
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
12.6
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
12.7
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
12.8
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
12.9
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
12.10
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
コメント追加
キャンセル
12.11
Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle. Obě strany prohlašují, že v době podpisu této Smlouvy nepociťovaly nápadně nevýhodné podmínky pro uzavření Smlouvy a její následné plnění.
コメント追加
キャンセル
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。