カスタム作成 Smlouvu o spolupráci na míru

テンプレート作成者: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

手順

Smlouva o spolupráci

TATO SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
コメント追加
キャンセル
Typ smluvní strany:
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Smluvní strana 1“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Typ smluvní strany:
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Smluvní strana 2“)
コメント追加
キャンセル
( Smluvní strana 1 a Smluvní strana 2 dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
コメント追加
キャンセル
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
コメント追加
キャンセル
1
Předmět Smlouvy
コメント追加
キャンセル
1.1
Smluvní strany touto Smlouvu upravují svá vzájemná práva a povinnosti při spolupráci Smluvních stran a zavazují se postupovat při spolupráci v souladu s touto Smlouvou a s řádnou péčí a dodržovat všechna práva a povinnosti stanovená touto Smlouvou.
コメント追加
キャンセル
2
Práva a povinnosti Smluvní strany 1
コメント追加
キャンセル
2.1
Smluvní strana 1
.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
3
Práva a povinnosti Smluvní strany 2
コメント追加
キャンセル
3.1
Smluvní strana 2
.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
4
Peněžitá plnění
コメント追加
キャンセル
Budou si smluvní strany vzájemně poskytovat nějaká peněžitá plnění?
4.1
se zavazuje zaplatit za
ve výši
+ slovy
.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
5
Platební podmínky
コメント追加
キャンセル
5.1
Finanční plnění bude placeno dané Smluvní straně druhou Smluvní stranou na základě vystavené a doručené faktury - daňového dokladu.
コメント追加
キャンセル
5.2
Splatnost faktury bude činit minimálně
kalendářních dní.
コメント追加
キャンセル
5.3
Smluvní strany mají právo vystavovat faktury i v elektronické podobě.
コメント追加
キャンセル
5.4
Finanční plnění bude placeno bankovním převodem na bankovní účet dané Smluvní strany uvedený na příslušné faktuře.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
6
Trvání a ukončení smlouvy
コメント追加
キャンセル
6.1
Tato smlouva se uzavírá na dobu
.
コメント追加
キャンセル
6.2
Tato úprava platí ze zákona.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
7
Odpovědnost za škodu
コメント追加
キャンセル
Smluvní strany mají odpovídat za škodu
Jak budou smluvní strany odpovídat za škodu způsobenou druhé smluvní straně při plnění této Smlouvy?
7.1
Každá Smluvní strana plně odpovídá druhé Smluvní straně za jakoukoliv škodu způsobenou touto Smluvní stranou druhé Smluvní straně jakýmkoliv porušením povinnosti této Smluvní strany uvedené v této Smlouvě.
コメント追加
キャンセル
8
Odstoupení od Smlouvy
コメント追加
キャンセル
8.1
Smluvní strana 1 má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
コメント追加
キャンセル
8.1.1
Smluvní strana 2 je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti uvedené v této Smlouvě déle než
dní.
コメント追加
キャンセル
8.1.2
Smluvní strana 2 byla zrušena s likvidací.
コメント追加
キャンセル
8.1.3
na majetek Smluvní strany 2 byl prohlášen konkurz.
コメント追加
キャンセル
8.1.4
insolvenční návrh na majetek Smluvní strany 2 byl zamítnut pro nedostatek majetku.
コメント追加
キャンセル
8.1.5
insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku Smluvní strany 2.
コメント追加
キャンセル
8.1.6
ohledně Strany 2 bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.
コメント追加
キャンセル
8.1.7
Smluvní stranou 2 oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
8.2
Smluvní strana 2 má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
コメント追加
キャンセル
8.2.1
Smluvní strana 1 je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti uvedené v této Smlouvě déle než
dní.
コメント追加
キャンセル
8.2.2
Smluvní strana 1 byla zrušena s likvidací.
コメント追加
キャンセル
8.2.3
na majetek Smluvní strany 1 byl prohlášen konkurz.
コメント追加
キャンセル
8.2.4
insolvenční návrh na majetek Smluvní strany 1 byl zamítnut pro nedostatek majetku.
コメント追加
キャンセル
8.2.5
insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku Smluvní strany 1.
コメント追加
キャンセル
8.2.6
ohledně Strany 1 bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.
コメント追加
キャンセル
8.2.7
Smluvní stranou 1 oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
8.3
Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
コメント追加
キャンセル
8.4
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
コメント追加
キャンセル
8.5
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
コメント追加
キャンセル
9
Důvěrnost
コメント追加
キャンセル
9.1
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní, ani nepoužije:
コメント追加
キャンセル
9.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
コメント追加
キャンセル
9.1.2
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
コメント追加
キャンセル
9.1.3
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
コメント追加
キャンセル
9.1.4
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
コメント追加
キャンセル
9.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
コメント追加
キャンセル
9.1.6
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
コメント追加
キャンセル
9.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jen „Důvěrná informace“).
コメント追加
キャンセル
9.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 9.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
コメント追加
キャンセル
9.2.1
Smluvní strana druhé Smluvní straně udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace.
コメント追加
キャンセル
9.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci.
コメント追加
キャンセル
9.2.3
takové zpřístupněním nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
9.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
9.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
コメント追加
キャンセル
9.4
Smluvní strany si tímto vzájemně dávají souhlas k tomu, aby je druhá Smluvní strana uváděla jako svého zákazníka.
コメント追加
キャンセル
9.5
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
コメント追加
キャンセル
10
Smluvní pokuta
コメント追加
キャンセル
10.1
V případě, že se Smluvní strana 1 poruší jakoukoliv svou povinnost stavenou v čl. 2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Smluvní straně 2 smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení jakékoliv tam uvedené povinnosti.
コメント追加
キャンセル
10.2
V případě, že se Smluvní strana 2 poruší jakoukoliv svou povinnost stavenou v čl. 3 této Smlouvy, zavazuje se druhé Smluvní straně 1 zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení jakékoliv tam uvedené povinnosti.
コメント追加
キャンセル
10.3
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 9 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
コメント追加
キャンセル
10.4
V případě, že se kterákoliv strana dostane do prodlení se zaplacením peněžitého plnění podle čl. 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
コメント追加
キャンセル
10.5
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
11
Vyšší moc
コメント追加
キャンセル
11.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
コメント追加
キャンセル
11.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
コメント追加
キャンセル
11.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
コメント追加
キャンセル
12
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
12.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
コメント追加
キャンセル
13
Závěrečná ustanovení
コメント追加
キャンセル
13.1
V případě vzniku povinnosti zaplatit smluvní pokutu vzniká tato povinnost všem osobám, které tuto smlouvu uzavírají na jedné straně, společně a nerozdílně.
コメント追加
キャンセル
13.2
Pro případ prodlení s jakýmkoli peněžitým plněním dle této smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši
% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
コメント追加
キャンセル
13.3
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
13.4
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
13.5
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
13.6
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
13.7
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
13.8
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
13.9
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
13.10
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
コメント追加
キャンセル
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
dne
.
コメント追加
キャンセル
_____________________________________.
コメント追加
キャンセル
_____.
コメント追加
キャンセル
V
dne
.
コメント追加
キャンセル
_____________________________________.
コメント追加
キャンセル
_____.
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。