カスタム作成 Předávací protokol na míru

テンプレート作成者: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

手順

  • Pokud potřebujete důkaz o předání nemovitosti (domu, bytu atd.), vozidla nebo jakékoliv jiné věci.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci předmětu předávané věci, jelikož specifikace a dostatečná určitost, resp. neurčitost by mohla mít vliv na platnost či neplatnost převzetí věci či díla, začátek běhu další lhůty atd.
  • Při něktrých právních vztazích můžete být ze zákona či jiné smlouvy (např. smlouvy kupní, smlouvy o dílo) zavázáni k dalším specifickým podmínkám spojeným s předáním věci jako např. časové omezení, minimální množství předávaných věcí, rozsah díla atd.
  • Dejte si záležet na řádném vyznačení případných vad věci či díla při předání jakož i na rozeznatelném podpisu všech stran – vyvarujte se pouhému parafování listiny, jelikož v případě sporu pak narůstá riziko, že neprokážete pravost podpisu druhé osoby. 
  • Často jej budete potřebovat v souvislosti s Kupní smlouvou nebo Smlouvou o dílo.

Předávací protokol

コメント追加
キャンセル
TENTO PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (DÁLE JEN „PROTOKOL“) BYL UZAVŘEN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO STRANAMI
コメント追加
キャンセル
Typ smluvní strany:
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Předávající“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Typ smluvní strany:
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Přebírající“)
コメント追加
キャンセル
( Předávající a Přebírající dále též společně jako „Strany“ a každý jednotlivě jako „Strana“)
コメント追加
キャンセル
KTERÉ TÍMTO STVRZUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Chci předat
Vyberte jednu z možností.
Chci předat
コメント追加
キャンセル
1
Definice
コメント追加
キャンセル
1.1
V tomto předávacím protokolu „Věc“ znamená
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy č.p.
, v
, obec
.
コメント追加
キャンセル
1.2
V tomto Předávacím protokolu „Smlouva“ znamená
uzavřenou mezi Předávajícím a Přebírajícím dne
.
コメント追加
キャンセル
2
Předání
コメント追加
キャンセル
2.1
Strany na základě Smlouvy uzavřené mezi Předávajícím a Přebírajícím tímto protokolem stvrzují, že níže uvedeného dne Předávající předal Přebírajícímu Věc.
コメント追加
キャンセル
3
Vady věci
コメント追加
キャンセル
3.1
Strany podpisem tohoto protokolu stvrzují, že v době předání
.
コメント追加
キャンセル
NA DŮKAZ ČEHOŽ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。