カスタム作成 Obchodní podmínky pro e-shop na míru

テンプレート作成者: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

手順

Obchodní podmínky pro e-shop

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).
コメント追加
キャンセル
1
Definice
コメント追加
キャンセル
1.1
V těchto Obchodních podmínkách.
コメント追加
キャンセル
1.1.1
E-shop“ znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy
, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;
コメント追加
キャンセル
1.1.2
Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu;
コメント追加
キャンセル
1.1.3
Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
コメント追加
キャンセル
1.1.4
Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
コメント追加
キャンセル
1.1.5
Provozovatel“ znamená
, IČ:
, s místem podnikání
;
コメント追加
キャンセル
1.1.6
Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
コメント追加
キャンセル
1.1.7
Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;
コメント追加
キャンセル
1.1.8
Spotřebitel“ znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
コメント追加
キャンセル
1.1.9
Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
コメント追加
キャンセル
1.1.10
Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
コメント追加
キャンセル
1.1.11
Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;
コメント追加
キャンセル
2
Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy
コメント追加
キャンセル
2.1
Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb, a smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na CD/DVD, event. jiném nosiči.
コメント追加
キャンセル
2.2
Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:
コメント追加
キャンセル
2.2.1
V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.
コメント追加
キャンセル
2.2.2
Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.
コメント追加
キャンセル
2.2.3
V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
コメント追加
キャンセル
2.3
V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.
コメント追加
キャンセル
2.4
Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
コメント追加
キャンセル
2.4.1
Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
コメント追加
キャンセル
2.4.2
Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu
.
コメント追加
キャンセル
2.4.3
Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
コメント追加
キャンセル
2.4.4
Spotřebitel nemůže ve smyslu § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
Nechce všechny možnosti vybrané, ničemu to nevadí. Jedná se o doslovnou citaci zákona.

Nebo vyberte jen ty odstavce, které se hodí pro Váš e-shop. Ne všechny e-shopy budou nabízet všechny produkty. 

コメント追加
キャンセル
a
o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
コメント追加
キャンセル
b
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
コメント追加
キャンセル
c
o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
コメント追加
キャンセル
d
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
コメント追加
キャンセル
e
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
コメント追加
キャンセル
f
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
コメント追加
キャンセル
g
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
コメント追加
キャンセル
h
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
コメント追加
キャンセル
i
o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
コメント追加
キャンセル
j
o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
コメント追加
キャンセル
k
uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
コメント追加
キャンセル
l
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
コメント追加
キャンセル
2.4.5
Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
コメント追加
キャンセル
2.4.6
Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.
コメント追加
キャンセル
2.4.7
Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.
コメント追加
キャンセル
2.4.8
Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.
コメント追加
キャンセル
2.5
Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
コメント追加
キャンセル
2.6
Provozovatel
možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy
. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
コメント追加
キャンセル
3
Proces uzavření Smlouvy
コメント追加
キャンセル
3.1
Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům koupi Zboží, a to uvedením označení Zboží, podrobných informací o vlastnostech Zboží, ceny Zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, náklady na dopravu a případně nákladů na navrácení Zboží, pokud toto nemůže být ze své podstaty navráceno obvyklou poštovní přepravou.
コメント追加
キャンセル
3.2
Pro objednání Zboží Uživatel vloží objednávané Zboží do Nákupního košíku E-shopu kliknutím na tlačítko "Vložit do košíku" na grafickou ikonu košíku či na tlačítko s obdobným významem. Následně vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:
コメント追加
キャンセル
3.2.1
objednávaném Zboží;
コメント追加
キャンセル
3.2.2
způsobu úhrady kupní ceny;
コメント追加
キャンセル
3.2.3
způsobu dodání / doručení objednávaného zboží, přitom bude informován o nákladech spojených s takovým dodáním / doručením,
コメント追加
キャンセル
dále též jen "Objednávka".
コメント追加
キャンセル
3.3
Před odesláním Objednávky je Uživatel oprávněn Objednávku zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které do ní vyplnil.
コメント追加
キャンセル
3.4
Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v Uživatelském účtu či v Objednávce vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
コメント追加
キャンセル
3.5
Objednávku Uživatel odešle Provozovateli kliknutím na tlačítko s označením „Dokončit objednávku" nebo „Odeslat objednávku" nebo na tlačítko s obdobným významem.
コメント追加
キャンセル
3.6
Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí e-mailem na adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce.
コメント追加
キャンセル
3.7
Provozovatel je oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení Objednávky.
コメント追加
キャンセル
3.8
Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem je uzavřena doručením přijetí Objednávky (návrhu na uzavření smlouvy), která je Uživateli zaslána dle 3.6 těchto obchodních podmínek.
コメント追加
キャンセル
3.9
Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady s tím vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
コメント追加
キャンセル
3.10
Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
コメント追加
キャンセル
4
Kupní smlouva
コメント追加
キャンセル
4.1
Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
コメント追加
キャンセル
4.1.1
Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
コメント追加
キャンセル
4.1.2
Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
コメント追加
キャンセル
4.1.3
Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
コメント追加
キャンセル
4.1.4
Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané Objednávky v uživatelském prostředí Portálu.
コメント追加
キャンセル
4.1.5
Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.
コメント追加
キャンセル
4.1.6
Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
コメント追加
キャンセル
4.1.7
V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.
コメント追加
キャンセル
4.1.8
V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
コメント追加
キャンセル
4.1.9
Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží
vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.
コメント追加
キャンセル
4.1.10
Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
コメント追加
キャンセル
4.1.11
Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
コメント追加
キャンセル
4.1.12
Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v
od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.
コメント追加
キャンセル
4.1.13
Provozovatel zašle
Uživateli daňový doklad - fakturu v
podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.
コメント追加
キャンセル
4.1.14
Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.
コメント追加
キャンセル
4.1.15
Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí
.
コメント追加
キャンセル
4.1.16
Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho
. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.
コメント追加
キャンセル
4.1.17
Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.
コメント追加
キャンセル
4.1.18
Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy. přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.
コメント追加
キャンセル
4.1.19
Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem
.
コメント追加
キャンセル
5
Uživatelský účet
コメント追加
キャンセル
5.1
Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
コメント追加
キャンセル
5.2
Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.
コメント追加
キャンセル
5.3
Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.
コメント追加
キャンセル
5.4
Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.
コメント追加
キャンセル
5.5
V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě
od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době
, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.
コメント追加
キャンセル
6
Reklamační řád
コメント追加
キャンセル
6.1
Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.
コメント追加
キャンセル
6.2
Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
コメント追加
キャンセル
6.3
Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
コメント追加
キャンセル
6.4
Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
コメント追加
キャンセル
6.5
Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
コメント追加
キャンセル
6.6
Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
コメント追加
キャンセル
6.7
Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.
コメント追加
キャンセル
6.8
Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.
コメント追加
キャンセル
6.9
V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
コメント追加
キャンセル
6.10
Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
6.11
Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.
コメント追加
キャンセル
6.12
Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
コメント追加
キャンセル
6.13
Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
コメント追加
キャンセル
7
Ochrana osobních údajů
コメント追加
キャンセル
7.1
Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
コメント追加
キャンセル
7.2
Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde:
コメント追加
キャンセル
8
Užívání E-shopu
コメント追加
キャンセル
8.1
Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
コメント追加
キャンセル
8.2
Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
コメント追加
キャンセル
8.3
Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
コメント追加
キャンセル
8.4
Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
コメント追加
キャンセル
8.5
V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.
コメント追加
キャンセル
9
Prohlášení Provozovatele
コメント追加
キャンセル
9.1
Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
コメント追加
キャンセル
9.2
Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
コメント追加
キャンセル
9.3
Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
コメント追加
キャンセル
9.4
Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci
.
コメント追加
キャンセル
10
Zpětný odběr elektrospotřebičů
コメント追加
キャンセル
10.1
S ohledem na povinnost stanovenou Provozovateli ustanovením § 38 zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že umožňuje Uživatelům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci u
, a to na adrese
.
コメント追加
キャンセル
11
Elektronická evidence tržeb
コメント追加
キャンセル
11.1
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
コメント追加
キャンセル
11.2
Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.
コメント追加
キャンセル
11.3
Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky
コメント追加
キャンセル
12
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
12.1
Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
コメント追加
キャンセル
13
Účinnost
コメント追加
キャンセル
13.1
Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne
.
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。