カスタム作成 Smlouvu o odpovědném zástupci na míru

テンプレート作成者: Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

手順

  • Použijte, pokud potřebujete provozovat živnost, která vyžaduje, abyste měli odborného zástupce, např. bary, restaurace, řemeslné živnosti.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o odpovědném zástupci

コメント追加
キャンセル
TATO SMLOUVA O ODPOVĚDNÉM ZÁSTUPCI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
コメント追加
キャンセル
Odpovědným zástupcem je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Odpovědný zástupce“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Podnikatelem je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Podnikatel“)
コメント追加
キャンセル
( Odpovědný zástupce a Podnikatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
コメント追加
キャンセル
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
コメント追加
キャンセル
1
Způsobilost
コメント追加
キャンセル
1.1
Odpovědný zástupce prohlašuje, že je osobou splňující všeobecné podmínky provozování živnosti dle ustanovení § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „živnostenský zákon“), a zvláštní podmínky provozování živnosti dle ustanovení § 7 ve spojení s ustanovením § 21 živnostenského zákona, a je tak osobou odborně způsobilou pro výkon živnosti „
“ ve smyslu živnostenského zákona a jeho příloh (dále jako „Živnost“).
コメント追加
キャンセル
2
Předmět smlouvy
コメント追加
キャンセル
2.1
Odpovědný zástupce se na základě této Smlouvy zavazuje vykonávat pro Podnikatele činnost odpovědného zástupce pro Živnost podle ustanovení § 11 živnostenského zákona, a stává se tak garantem řádného provozování živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů.
コメント追加
キャンセル
3
Odměna
コメント追加
キャンセル
3.1
Smluvní strany ujednávají, že Odpovědný zástupce bude pro Podnikatele vykonávat činnost podle této Smlouvy
.
コメント追加
キャンセル
3.2
Podnikatel se zavazuje zaplatit Odpovědnému zástupci za činnost podle této Smlouvy částku
+ slovy
(dále jako „Odměna“).
コメント追加
キャンセル
4
Platební podmínky
コメント追加
キャンセル
4.1
Podnikatel se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část Odpovědnému zástupci
na výše uvedené adrese
.
コメント追加
キャンセル
4.2
Odměna je splatná
.
コメント追加
キャンセル
4.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
コメント追加
キャンセル
5
Trvání a ukončení Smlouvy
コメント追加
キャンセル
5.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
.
コメント追加
キャンセル
5.2
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
コメント追加
キャンセル
6
Práva a povinnosti Odpovědného zástupce
コメント追加
キャンセル
6.1
Odpovědný zástupce je povinen vykonávat činnost podle této Smlouvy s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy.
コメント追加
キャンセル
6.2
Podnikatel je povinen do
předat Odpovědnému zástupci veškeré doklady, podklady a dokumentaci týkající se jeho činnosti, které jsou potřebné k tomu, aby mohl Odpovědný zástupce provádět činnost podle této Smlouvy s náležitou péčí a odborností.
コメント追加
キャンセル
6.3
Odpovědný zástupce neodpovídá ani neručí za závazky Podnikatele.
コメント追加
キャンセル
7
Odpovědnost za škodu
コメント追加
キャンセル
Odpovědný zástupce má odpovídat za škodu, kterou způsobí Podnikateli
Jak bude Odpovědný zástupce odpovídat za škodu?
7.1
Odpovědný zástupce plně odpovídá Podnikateli za jakoukoliv škodu způsobenou Odpovědným zástupcem Podnikateli jakýmkoliv porušením povinnosti Odpovědného zástupce uvedené v této Smlouvě.
コメント追加
キャンセル
8
Důvěrnost
コメント追加
キャンセル
8.1
Odpovědný zástupce se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
コメント追加
キャンセル
8.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
コメント追加
キャンセル
8.1.2
databázi zákazníků Podnikatele ani kontakty na ně,
コメント追加
キャンセル
8.1.3
cenovou politiku Podnikatele,
コメント追加
キャンセル
8.1.4
marketingovou strategii Podnikatele,
コメント追加
キャンセル
8.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Podnikatele,
コメント追加
キャンセル
8.1.6
způsob fungování podniku (závodu) Podnikatele,
コメント追加
キャンセル
8.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Podnikatele
コメント追加
キャンセル
(dále jen „Důvěrná informace“).
コメント追加
キャンセル
8.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 8.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
コメント追加
キャンセル
8.2.1
Podnikatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
コメント追加
キャンセル
8.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
コメント追加
キャンセル
8.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
コメント追加
キャンセル
8.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
コメント追加
キャンセル
8.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
コメント追加
キャンセル
8.4
Odpovědný zástupce bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Podnikatele.
コメント追加
キャンセル
9
Vyšší moc
コメント追加
キャンセル
9.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
コメント追加
キャンセル
9.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
コメント追加
キャンセル
9.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
コメント追加
キャンセル
10
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
10.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
コメント追加
キャンセル
11
Závěrečná ustanovení
コメント追加
キャンセル
11.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
11.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
11.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
11.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
11.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
11.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
11.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
11.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
コメント追加
キャンセル
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。