カスタム作成 Obchodní podmínky internetové aplikace na míru

テンプレート作成者: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

手順

Obchodní podmínky pro internetové aplikace

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:
コメント追加
キャンセル
1
Definice
コメント追加
キャンセル
Mají uživatelé možnost zřizovat si ve vaší aplikaci uživatelské účty?
1.1
V těchto obchodních podmínkách:
コメント追加
キャンセル
1.1.1
Provozovatel“ je
, datum narození
, místem podnikání
.
コメント追加
キャンセル
1.1.2
Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem
, mezi jejíž hlavní funkcionality patří
a která je dostupná z internetové adresy
.
コメント追加
キャンセル
1.1.3
VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
コメント追加
キャンセル
1.1.4
Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
コメント追加
キャンセル
1.1.5
Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
コメント追加
キャンセル
1.1.6
Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
コメント追加
キャンセル
1.1.7
Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
コメント追加
キャンセル
1.1.8
Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.
コメント追加
キャンセル
2
Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace
コメント追加
キャンセル
Bude uživatel zatrhávat checkbox, že souhlasí s obchodními podmínkami?
V případě, že uživatel nebude zatrhávat checkbox, bude souhlas s VOP udělen pouhým kliknutím na příslušné tlačítko.
2.1
Zobrazení tlačítka s názvem „
“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
コメント追加
キャンセル
2.2
Kliknutí Uživatele na tlačítko „
“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
コメント追加
キャンセル
2.3
Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „
“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
コメント追加
キャンセル
2.4
Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
コメント追加
キャンセル
3
Užívání Aplikace
コメント追加
キャンセル
Jakou formou nabízíte užívání Aplikace?
3.1
Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
コメント追加
キャンセル
3.2
Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace.
コメント追加
キャンセル
3.3
Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
コメント追加
キャンセル
3.4
Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
コメント追加
キャンセル
3.5
Uživatel
zřídit více než jeden Uživatelský účet.
コメント追加
キャンセル
3.6
Uživatel
právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
コメント追加
キャンセル
3.7
Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
コメント追加
キャンセル
3.8
Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část
odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to
コメント追加
キャンセル
3.9
Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
コメント追加
キャンセル
3.10
Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
コメント追加
キャンセル
4
Databáze
コメント追加
キャンセル
4.1
Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
コメント追加
キャンセル
4.2
Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
コメント追加
キャンセル
4.3
Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
コメント追加
キャンセル
5
Odpovědnost za škodu
コメント追加
キャンセル
Provozovatel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
5.1
コメント追加
キャンセル
5.2
Provozovatel plně odpovídá Uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou Provozovatelem Uživateli jakýmkoliv porušením povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě nebo VOP.
コメント追加
キャンセル
6
Změna VOP
コメント追加
キャンセル
6.1
Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
コメント追加
キャンセル
6.2
Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
コメント追加
キャンセル
6.3
V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
7
Ochrana osobních údajů
コメント追加
キャンセル
7.1
Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
コメント追加
キャンセル
7.2
Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde:
コメント追加
キャンセル
8
Povinné informace pro spotřebitele
コメント追加
キャンセル
8.1
Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
コメント追加
キャンセル
8.2
Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
コメント追加
キャンセル
8.2.1
adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
コメント追加
キャンセル
8.2.2
telefonický kontakt Provozovatele je
;
コメント追加
キャンセル
8.2.3
adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je
;
コメント追加
キャンセル
8.2.4
odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
コメント追加
キャンセル
8.2.5
Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
コメント追加
キャンセル
8.2.6
Uživateli
náklady na dodání;
コメント追加
キャンセル
8.2.7
k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč
;
コメント追加
キャンセル
8.2.8
Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do
dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;
コメント追加
キャンセル
8.2.9
ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;
コメント追加
キャンセル
8.2.10
údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím
.
コメント追加
キャンセル
8.2.11
Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
コメント追加
キャンセル
8.2.12
opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
コメント追加
キャンセル
8.2.13
Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
コメント追加
キャンセル
8.2.14
Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
コメント追加
キャンセル
8.2.15
předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
コメント追加
キャンセル
8.2.16
Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
コメント追加
キャンセル
8.2.17
Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
コメント追加
キャンセル
9
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
9.1
Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
コメント追加
キャンセル
9.2
Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
コメント追加
キャンセル
10
Elektronická evidence tržeb
コメント追加
キャンセル
10.1
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
コメント追加
キャンセル
10.2
Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.
コメント追加
キャンセル
10.3
Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky.
コメント追加
キャンセル
11
Účinnost
コメント追加
キャンセル
11.1
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne
.
コメント追加
キャンセル

Souhlas se zpracováním souborů cookies

PŘÍLOHA Č. 1
コメント追加
キャンセル
1
Co jsou soubory cookies
コメント追加
キャンセル
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
コメント追加
キャンセル
2
Druhy souborů cookies
コメント追加
キャンセル
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
コメント追加
キャンセル
Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
コメント追加
キャンセル
3
Využívání souborů cookies
コメント追加
キャンセル
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
コメント追加
キャンセル
Tento souhlas je udělen na dobu
.
コメント追加
キャンセル
Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče.
コメント追加
キャンセル
4
Účel použití souborů cookies
コメント追加
キャンセル
Používáte pro měření návštěvnosti na Vaší internetové stránce programy třetích stran (např. Google Analytics)?
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.
コメント追加
キャンセル
Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。