カスタム作成 Smlouvu o budoucí smlouvě o převodu podílu ve společnosti

テンプレート作成者: Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

手順

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu podílu ve společnosti

コメント追加
キャンセル
TATO SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
コメント追加
キャンセル
Budoucím převodcem je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Budoucí převodce“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Budoucím nabyvatelem je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Budoucí nabyvatel“)
コメント追加
キャンセル
( Budoucí převodce a Budoucí nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
コメント追加
キャンセル
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
コメント追加
キャンセル
1
Definice
コメント追加
キャンセル
Je uzavření Smlouvy o převodu podílu vázáno na splnění podmínky?
1.1
V této Smlouvě
コメント追加
キャンセル
Podmínka“ znamená
;
コメント追加
キャンセル
Smlouva o převodu podílu“ znamená Smlouvu o převodu podílu ve společnosti, jejíž text tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
2
Předmět smlouvy
コメント追加
キャンセル
Kdo má právo vyzvat k uzavření Smlouvy o převodu podílu?
2.1
Budoucí nabyvatel má právo písemně vyzvat Budoucího převodce k uzavření Smlouvy o převodu podílu ve lhůtě
kalendářních dnů ode dne, kdy se Budoucí nabyvatel dozví o splnění Podmínky.
コメント追加
キャンセル
2.2
Lhůta pro výzvu se považuje za zachovanou, bude-li výzva předána nejpozději poslední den lhůty přepravci (držiteli poštovní licence) k doručení.
コメント追加
キャンセル
2.3
Budoucí převodce je povinen vyhovět výzvě Budoucího nabyvatele podle odst. 2.1 této Smlouvy a dostavit se ve stanoveném termínu k uzavření Smlouvy o převodu podílu a Smlouvu o převodu podílu uzavřít.
コメント追加
キャンセル
3
Další práva a povinnosti
コメント追加
キャンセル
3.1
Budoucí převodce je povinen po dobu trvání účinnosti této Smlouvy podíl, jenž je předmětem převodu podle Smlouvy o převodu podílu, nepřevádět na třetí osoby ani ho nezatěžovat žádným právem ve prospěch třetích osob, zejména zástavním právem či jiným obdobným právem ve prospěch třetích osob.
コメント追加
キャンセル
3.2
Budoucí převodce je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a dále učinit veškerá právní a/nebo faktická jednání tak, aby se nesnížila hodnota společnosti, ve které má podle Smlouvy o převodu podílu nabýt Budoucí nabyvatel daný podíl.
コメント追加
キャンセル
3.3
Výzva podle odst. 2.1 této Smlouvy bude učiněna písemně a musí být doručena na adresu dané Smluvní strany, která je uvedena výše v této Smlouvě.
コメント追加
キャンセル
3.4
Smluvní strany ujednávají, že místo, termín a čas uzavření Smlouvy o převodu podílu budou určeny ve výzvě učiněné podle odst. 2.1 této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
3.5
Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při plnění této Smlouvy, zejména při uzavírání Smlouvy o převodu podílu.
コメント追加
キャンセル
4
Zánik Smlouvy
コメント追加
キャンセル
4.1
V případě, že Podmínka nebude splněna nejpozději do
, mají obě Smluvní strany právo od této Smlouvy odstoupit.
コメント追加
キャンセル
4.2
V případě, že marně uplyne lhůta pro výzvu uvedená v odst. 2.1 této Smlouvy, zaniká tato Smlouva bez dalšího následujícím dnem.
コメント追加
キャンセル
5
Smluvní pokuta
コメント追加
キャンセル
5.1
V případě, že se Budoucí převodce i přes řádně doručenou výzvu nedostaví k uzavření Smlouvy o převodu podílu v místě a čase podle odst. 3.4 této Smlouvy a/nebo se dostaví, avšak neuzavře s Budoucím nabyvatelem Smlouvu o převodu podílu, zavazuje se Budoucí převodce zaplatit Budoucímu nabyvateli smluvní pokutu ve výši
% z Kupní ceny podle Smlouvy o převodu podílu za každý den prodlení až do uzavření Smlouvy o převodu podílu.
コメント追加
キャンセル
6
Vyšší moc
コメント追加
キャンセル
6.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
コメント追加
キャンセル
6.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
コメント追加
キャンセル
6.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
コメント追加
キャンセル
7
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
7.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
コメント追加
キャンセル
8
Závěrečná ustanovení
コメント追加
キャンセル
8.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
8.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
8.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
8.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
8.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
8.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
8.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
8.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
コメント追加
キャンセル
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル

Příloha č. 1 - Smlouva o převodu podílu

Jméno: _____
コメント追加
キャンセル
Datum narození: _____
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo: _____
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště: _____
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Budoucí převodce“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Jméno: _____
コメント追加
キャンセル
Datum narození: _____
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo: _____
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště: _____
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Budoucí nabyvatel“)
コメント追加
キャンセル
( Budoucí převodce a Budoucí nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
コメント追加
キャンセル
Touto smlouvu se převádí podíl ve
コメント追加
キャンセル
1
Definice
コメント追加
キャンセル
Touto smlouvu se převádí
V této Smlouvě
コメント追加
キャンセル
Společnost“ znamená obchodní společnost
, IČO:
, se sídlem
.
コメント追加
キャンセル
Podíl“ znamená obchodní podíl ve Společnosti o velikosti
%, kterému odpovídá vklad ve výši
+ slovy
, druh podílu:
.
コメント追加
キャンセル
2
Předmět smlouvy
コメント追加
キャンセル
Chcete, aby převodce musel před převodem obchodního podílu splnit nějaké podmínky?
Např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
2.1
Převodce tímto převádí na Nabyvatele
Podíl a Nabyvatel tímto Podíl přijímá a zavazuje se za něj zaplatit Kupní cenu a zavazuje se za to zaplatit Převodci Kupní cenu.
コメント追加
キャンセル
3
Kupní cena
コメント追加
キャンセル
3.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci za Podíl částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
コメント追加
キャンセル
4
Platební podmínky
コメント追加
キャンセル
Kupní cena má být zaplacena
4.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
.
コメント追加
キャンセル
4.2
Kupní cena je splatná
.
コメント追加
キャンセル
4.3
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny. Smluvní strany stvrzují podpise této Smlouvy předání Kupní ceny.
コメント追加
キャンセル
5
Odkládací podmínky
コメント追加
キャンセル
5.1
Účinnost převodu Podílu podle této Smlouvy se odkládá do okamžiku splnění
níže uvedených podmínek:
コメント追加
キャンセル
5.1.1
má povinnost
;
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
5.2
V případě, že nebudou splněny povinnosti uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy nejpozději do
, zaniká tato Smlouva bez dalšího od počátku a Smluvní strany jsou povinny vrátit si případná vzájemně poskytnutá plnění.
コメント追加
キャンセル
6
Přistoupení ke společenské smlouvě Společnosti
コメント追加
キャンセル
6.1
Nabyvatel tímto přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti.
コメント追加
キャンセル
7
Důvěrnost
コメント追加
キャンセル
7.1
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
コメント追加
キャンセル
7.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
コメント追加
キャンセル
7.1.2
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
コメント追加
キャンセル
7.1.3
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
コメント追加
キャンセル
7.1.4
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
コメント追加
キャンセル
7.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
コメント追加
キャンセル
7.1.6
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
コメント追加
キャンセル
7.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany.
コメント追加
キャンセル
(dále jen „Důvěrná informace“).
コメント追加
キャンセル
7.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
コメント追加
キャンセル
7.2.1
druhá Smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
コメント追加
キャンセル
7.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
コメント追加
キャンセル
7.2.3
takové zpřístupněním nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
コメント追加
キャンセル
7.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno,
コメント追加
キャンセル
7.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
コメント追加
キャンセル
7.4
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
コメント追加
キャンセル
8
Smluvní pokuta
コメント追加
キャンセル
8.1
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
コメント追加
キャンセル
8.2
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
コメント追加
キャンセル
9
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
コメント追加
キャンセル
10
Závěrečná ustanovení
コメント追加
キャンセル
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
10.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis je určen pro Společnost.
コメント追加
キャンセル
10.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
10.7
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
コメント追加
キャンセル
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。