カスタム作成 Dohodu o konkurenční doložce na míru

テンプレート作成者: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

手順

  • Vhodné řešení pro klíčové zaměstnance nebo pro obchodní zástupce či jiné smluvní partnery, u kterých hrozí, že vezmou Vaše know-how a začnou podnikat, zneužijí kontaktů nabytých u Vaší společnosti či je přetáhne konkurence.
  • Použijte na všechny případy, kdy chcete ochránit své podnikání před zneužitím zkušeností a kontaktů získaných ve Vaší společnosti.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci činnosti, pro kterou zákaz konkurence vzniká.
  • Dejte si záležet na rozeznatelném podpisu všech stran – vyvarujte se pouhého parafování listiny, jelikož v případě sporu pak narůstá riziko, že neprokážete pravost podpisu druhé strany.
  • Buďte obezřetní, pečliví a čtěte nápovědy zejména při doplňování délky doby a výše finanční kompenzace. 
  • Často ji budete potřebovat v souvislosti s Pracovní smlovou nebo Smlouvou o spolupráci.
  • Zákonnou úpravu dle zákoníku práce týkající se této problematiky naleznete zde.
  • Zákonnou úpravu dle občanského zákoníku týkající se této problematiky naleznete zde.

Dohoda o konkurenční doložce

TATO DOHODA O KONKURENČNÍ DOLOŽCE (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI NÁSLEDUJÍCÍMI SMLUVNÍMI STRANAMI
Povinným je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
a
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Povinný“)
a
Oprávněným je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
a
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Oprávněný“)
( Povinný a Oprávněný dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Tuto dohodu uzavíráte se
Vyberte osobu, se kterou chcete uzavřít konkurenční doložku. Obchodním zástupcem je myšlen obchodní zástupce, který je podnikatelem (OSVČ).
1
Předmět Smlouvy
Smluvní strany prohlašují, že dne mezi sebou uzavřely Pracovní smlouvu (dále jako „Smlouva“).
1.1
Povinný může vedle svého zaměstnání vykonávaného pro Oprávněného na základě Smlouvy vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti Oprávněného, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
1.2
Povinný se zavazuje, že se v době počet měsíců měsíců od skončení účinnosti Smlouvy (tj. od skončení pracovního poměru) na území popis území (dále jen „Území“) zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti Oprávněného nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, a Oprávněný se zavazuje poskytnout za to Povinnému přiměřené peněžité vyrovnání sjednané dále v této Dohodě.
1.3
Povinný má povinnost zdržet se na daném Území činnosti vůči
Bude povinný dostávat finanční kompenzaci?
2
Přiměřenost konkurenční doložky
2.1
Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že konkurenční doložka uvedená v předchozím článku Dohody neomezuje Povinného více, než vyžaduje potřebná ochrana Oprávněného, a dále, že konkurenční doložka je vzájemně vyvážená, a to zejména s ohledem na to, že:
2.1.1
Oprávněný sdělil Povinnému své know-how a obchodní tajemství;
2.1.2
Oprávněný seznámil Povinného se svými klienty;
3
Finanční kompenzace
3.1
Oprávněný se zavazuje zaplatit Povinnému peněžité vyrovnání ve výši + slovy za každý měsíc trvání konkurenční doložky uvedené v odst. 1.2 této Dohody (dále jako „Vyrovnání“).
3.2
Vyrovnání je splatné , a to k . dni po měsíci, za který je Vyrovnání placeno.
3.3
Vyrovnání bude Povinnému zaplaceno bankovním převodem na bankovní účet č. ú. , vedený u název banky.
4
Smluvní pokuta
4.1
V případě, že Povinný poruší svou povinnost specifikovanou v odst. 1.2 této Dohody, zavazuje se zaplatit Oprávněnému smluvní pokutu ve výši + slovy. Zaplacením smluvní pokuty závazek Povinného z konkurenční doložky zaniká.
5
Rozhodné právo
5.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
6
Závěrečná ustanovení
6.1
V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, je vykládán význam pojmu v jednotném čísle rovněž významu daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž rody ostatní.
6.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Dohody.
6.3
Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k jejímu předmětu a pokud by existovala jakákoliv předchozí ujednání či dohody ohledně předmětu této Dohody, jsou taková ujednání či dohody touto Dohodou nahrazeny.
6.4
Tato Dohoda může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
6.5
Tato Dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Dohody.
6.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Dohody.
6.7
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
6.8
Smluvní strany podpisem této Dohody stvrzují, že si ji přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
V dne
_____________________________________
_____
_____________________________________
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。