カスタム作成 Darovací smlouvu na míru

テンプレート作成者: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

手順

  • Pokud darujete vozidlo, dům, byt, pozemek nebo jakoukoli jinou věc se zřízením služebnosti (věcného břemene) nebo bez něj.
  • Pokud Vám nestačí nastavení věcného břemene, které je součástí této darovací smlouvy, můžete použít samostatnou Smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene).
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Darovací smlouva

Chci převést
コメント追加
キャンセル
Chci převést
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
TATO DAROVACÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
コメント追加
キャンセル
Dárcem je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Dárce“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Obdarovaným je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Obdarovaný“)
コメント追加
キャンセル
(Dárce a Obdarovaný dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
コメント追加
キャンセル
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
コメント追加
キャンセル
Chci převést
コメント追加
キャンセル
1
Definice
コメント追加
キャンセル
1.1
V této Smlouvě „Dar“ znamená
コメント追加
キャンセル
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
コメント追加
キャンセル
a ideální spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
コメント追加
キャンセル
a ideální spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
コメント追加
キャンセル
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
コメント追加
キャンセル
1.2
Dar je zapsán na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
コメント追加
キャンセル
2
Prohlášení
コメント追加
キャンセル
2.1
Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Daru.
コメント追加
キャンセル
3
Předmět a účel Smlouvy
コメント追加
キャンセル
3.1
Dárce tímto bezplatně převádí vlastnické právo k Daru na Obdarovaného a Obdarovaný Dar přijímá do svého výlučného vlastnictví.
コメント追加
キャンセル
3.2
Dárce daruje Dar Obdarovanému
コメント追加
キャンセル
4
Zřízení služebnosti
コメント追加
キャンセル
4.1
Obdarovaný tímto zřizuje osobní služebnost užívacího práva k Daru ve prospěch Dárce (dále též jako „Služebnost“) a Dárce Služebnost přijímá.
コメント追加
キャンセル
4.2
Služebnost se zřizuje
.
コメント追加
キャンセル
4.3
Obdarovaný
právo užívat Dar obtížený Služebností.
コメント追加
キャンセル
4.4
Smluvní strany jsou si vědomy, že Služebnost vzniká až jejím zápisem do katastru nemovitostí, proto Smluvní strany ujednávají, že příslušný návrh na vklad Služebnosti do katastru nemovitostí bude podán spolu s návrhem podle článku 6 této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
5
Přechod nebezpečí škody
コメント追加
キャンセル
5.1
Nebezpečí škody na Daru přechází z Dárce na Obdarovaného momentem
.
コメント追加
キャンセル
6
Katastr nemovitostí
コメント追加
キャンセル
6.1
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Nemovitosti vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
コメント追加
キャンセル
6.2
Návrh na vklad vlastnického práva k Nemovitosti ve prospěch Obdarovaného podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a Obdarovaný je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
コメント追加
キャンセル
6.3
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
コメント追加
キャンセル
7
Daně a poplatky
コメント追加
キャンセル
7.1
Poplatníkem daně z příjmů je Obdarovaný.
コメント追加
キャンセル
7.2
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Daru je povinen zaplatit
.
コメント追加
キャンセル
8
Odstoupení od Smlouvy
コメント追加
キャンセル
8.1
Obdarovaný má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Dárce uvedené v článku 2 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
コメント追加
キャンセル
8.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
コメント追加
キャンセル
9
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
コメント追加
キャンセル
10
Závěrečná ustanovení
コメント追加
キャンセル
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
10.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
コメント追加
キャンセル
10.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
10.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
10.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
コメント追加
キャンセル
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。