カスタム作成 Kúpnu zmluvu na mieru

テンプレート作成者: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

手順

  • Použite, ak predávate alebo kupujete vozidlo, nehnuteľnosť alebo akúkoľvek inú vec (konkrétne nastavenie je v zmluve).
  • V prípade, že "kupujete" software, použite Licenčnú zmluvu.
  • Ak si nechávate vytvoriť nejakú vec „na zákazku“, použite Zmluvu o dielo.
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Odovzdávací protokol.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu

Kúpna zmluva na byt

Chcem previesť
コメント追加
キャンセル
Chcem previesť
コメント追加
キャンセル
TÁTO KÚPNA ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
コメント追加
キャンセル
Typ zmluvnej strany:
コメント追加
キャンセル
Meno a priezvisko:
コメント追加
キャンセル
Rodné priezvisko:
コメント追加
キャンセル
Dátum narodenia:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalý pobyt:
コメント追加
キャンセル
Štátna príslušnosť:
コメント追加
キャンセル
Telefón:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Predávajúci“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Typ zmluvnej strany:
コメント追加
キャンセル
Meno a priezvisko:
コメント追加
キャンセル
Rodné priezvisko:
コメント追加
キャンセル
Dátum narodenia:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydlisko:
コメント追加
キャンセル
Štátna príslušnosť:
コメント追加
キャンセル
Telefón:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Kupujúci“)
コメント追加
キャンセル
(Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
コメント追加
キャンセル
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
コメント追加
キャンセル
1
Definícia
コメント追加
キャンセル
Chcem previesť
1.1
V tejto Zmluve „Vec“ znamená:
コメント追加
キャンセル
číslo
, vo vchode číslo
, na ulici
, nachádzajúci sa na
stavby so súpisným číslom
, zapísanej na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra
, parcelné číslo
, o výmere
m2, druh pozemku
, zapísaný na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Pozemok“)
コメント追加
キャンセル
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti
コメント追加
キャンセル
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
1.2
Predávajúci je výlučným vlastníkom Veci, čo znamená, že je vlastníkom bytu v podiele
a spoluvlastníkom podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a spoluvlastníkom podielu na Pozemku o veľkosti _____
コメント追加
キャンセル
2
Predmet Zmluvy
コメント追加
キャンセル
2.1
Predávajúci týmto predáva Kupujúcemu Vec v podieloch podľa článku 1 Zmluvy vrátane všetkých súčastí a príslušenstva a Kupujúci prijíma Vec do svojho vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu za Vec Kúpnu cenu.
コメント追加
キャンセル
3
Vyhlásenia
コメント追加
キャンセル
3.1
Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Veci.
コメント追加
キャンセル
3.2
Predávajúci vyhlasuje, že Vec nie je zaťažená žiadnymi právami tretích osôb, najmä na Veci neviazne žiadne záložné právo s výnimkou zákonného záložného práva podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
コメント追加
キャンセル
3.3
Kupujúci vyhlasuje, že si Vec riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Veci pred uzavretím tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
4
Popis a rozloha
コメント追加
キャンセル
4.1
Byt pozostáva z
obytnej(ých) miestnosti(í) a príslušenstva.
コメント追加
キャンセル
4.2
Príslušenstvom bytu je
.
コメント追加
キャンセル
4.3
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybvenie, a to
.
コメント追加
キャンセル
4.4
Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
コメント追加
キャンセル
5
Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu
コメント追加
キャンセル
5.1
S vlastníctvom Veci je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení Domu.
コメント追加
キャンセル
5.2
Spoločnými časťami Domu sú
.
コメント追加
キャンセル
5.3
Spoločnými zariadeniami Domu sú
.
コメント追加
キャンセル
6
Technický stav domu a bytu/nebytového priestoru
コメント追加
キャンセル
6.1
Predávajúci vyhlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu, jeho príslušenstva, vybavenia, spoločných častí a zariadení Domu, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámili so stavom bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, so stavom Domu, so stavom spoločných častí a zariadení, ich stav je mu dobre známy.
コメント追加
キャンセル
7
Správa domu
コメント追加
キャンセル
7.1
Predávajúci oboznámil Kupujúceho s tým, že správu Domu zabezpečuje
, ktorým je
.
コメント追加
キャンセル
7.2
Kupujúci bol oboznámený so zmluvou o výkone správy a vyhlasuje, že k tejto zmluve o výkone správy pristupuje.
コメント追加
キャンセル
8
Prechod nebezpečenstva škody
コメント追加
キャンセル
8.1
Nebezpečenstvo škody na Veci prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom
.
コメント追加
キャンセル
9
Kataster nehnuteľností
コメント追加
キャンセル
9.1
Zmluvné strany si sú vedomé skutočnosti, že vlastnícke právo k Veci vzniká až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
コメント追加
キャンセル
9.2
Návrh na vklad vlastníckeho práva k Veci v prospech Kupujúceho podá príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru
bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Kupujúci je povinný na tento účel poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť, najmä podpísať návrh na vklad.
コメント追加
キャンセル
9.3
V prípade, že príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor zamietne predmetný návrh na vklad alebo preruší vkladové konanie, Zmluvné strany sa zaväzujú znovu uzavrieť túto Zmluvu alebo jej dodatok, či akýkoľvek iný dokument alebo poskytnúť si nevyhnutnú súčinnosť tak, aby podmienky či požiadavky Okresného úradu, katastrálneho odboru na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností boli splnené.
コメント追加
キャンセル
10
Poplatky
コメント追加
キャンセル
10.1
Správny poplatok v súvislosti s prevodom Veci je povinný zaplatiť
.
コメント追加
キャンセル
11
Odstúpenie od Zmluvy
コメント追加
キャンセル
11.1
Kupujúci má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek vyhlásenie Predávajúceho uvedené v článku 3 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
コメント追加
キャンセル
11.2
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
コメント追加
キャンセル
12
Vady Veci
コメント追加
キャンセル
12.1
Kupujúci je povinný Vec riadne prezrieť
a oznámiť Predávajúcemu vady Veci a pokiaľ tak neučiní, platí, že Vec nemá žiadne zjavné vady.
コメント追加
キャンセル
12.2
Za oznámenie vád sa považuje aj uvedenie týchto vád v odovzdávacom protokole.
コメント追加
キャンセル
12.3
Ak vada Veci znamená nepodstatné porušenie tejto Zmluvy, Predávajúci je povinný odstrániť vady Veci v lehote
dní od odovzdania vadnej Veci.
コメント追加
キャンセル
12.4
Ak Predávajúci neodstráni vady vo vyššie uvedenej lehote, má Kupujúci právo odstrániť vady, a to aj prostredníctvom tretej osoby, na náklady Predávajúceho, ktoré sa Predávajúci týmto zaväzuje uhradiť Kupujúcemu.
コメント追加
キャンセル
12.5
Ak vada Veci znamená podstatné porušenie tejto Zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vád dodaním novej Veci bez vád alebo dodaním chýbajúcej Veci, alebo na odstránenie vady opravou Veci, alebo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny, alebo odstúpiť od tejto Zmluvy. Ak Kupujúci neoznámi Predávajúcemu, aké právo zvolil, bez zbytočného odkladu po tom čo vady vytkol u Predávajúceho, má Kupujúci právo, ako by sa jednalo o nepodstatné porušenie tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
13
Zodpovednosť za škodu
コメント追加
キャンセル
14
Kúpna cena
コメント追加
キャンセル
14.1
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Vec sumu
+ slovami
(ďalej ako „Kúpna cena“).
コメント追加
キャンセル
15
Platobné podmienky
コメント追加
キャンセル
Kúpna cena má byť zaplatená
15.1
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
コメント追加
キャンセル
15.2
Kúpna cena je splatná
.
コメント追加
キャンセル
15.3
O zaplatení Kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Kúpnej ceny.
コメント追加
キャンセル
16
Zmluvná pokuta
コメント追加
キャンセル
16.1
V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania so zaplatením Kúpnej ceny alebo jej časti podľa článku 15 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny.
コメント追加
キャンセル
16.2
V prípade, že sa Predávajúci dostane do omeškania s odovzdaním Veci podľa článku tejto Zmluvy, zaväzuje sa Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
% z Kúpnej ceny za každý deň omeškania až do odovzdania Veci.
コメント追加
キャンセル
17
Vyššia moc
コメント追加
キャンセル
17.1
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
コメント追加
キャンセル
17.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
コメント追加
キャンセル
17.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
コメント追加
キャンセル
18
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
18.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ust. § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
コメント追加
キャンセル
19
Záverečné ustanovenia
コメント追加
キャンセル
19.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
19.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
19.3
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
19.4
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
コメント追加
キャンセル
19.5
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží
rovnopis tejto Zmluvy a 2 rovnopisy tejto Zmluvy sú určené pre príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor.
コメント追加
キャンセル
19.6
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
19.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda platnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť právoplatnosťou rozhodnutia príslušného Okresného úradu o povolení vkladu.
コメント追加
キャンセル
19.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
コメント追加
キャンセル
19.9
Prílohou tejto Zmluvy je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
コメント追加
キャンセル
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
Chcete k zmluve automaticky vygenerovať aj odovzdávací protokol k veci?
コメント追加
キャンセル

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Názov úradu:
コメント追加
キャンセル
Ulica a číslo:
コメント追加
キャンセル
Mesto a PSČ:
コメント追加
キャンセル
Nižšie uvedený navrhovateľ ako Predávajúci uzavrel dňa
kúpnu zmluvu s Kupujúcim:
コメント追加
キャンセル
Navrhovateľ - účastník konania
コメント追加
キャンセル
Meno: _____ , rod.: _____
コメント追加
キャンセル
Dátum narodenia: _____
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo: _____
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydlisko: _____
コメント追加
キャンセル
Štátna príslušnosť: _____
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Predávajúci“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Meno: _____ , rod.: _____
コメント追加
キャンセル
Dátum narodenia: _____
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo: _____
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydlisko: _____
コメント追加
キャンセル
Štátna príslušnosť: _____
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Kupujúci“)
コメント追加
キャンセル
( Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
コメント追加
キャンセル
Prílohy:
コメント追加
キャンセル
- Kupná zmluva
コメント追加
キャンセル
- Správny poplatok
コメント追加
キャンセル
Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe predmetnej kúpnej zmluvy je nasledujúca nehnuteľnosť:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
byt číslo _____, vo vchode číslo _____, na ulici _____, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom _____, zapísanej na liste vlastníctva číslo _____, pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra C, parcelné číslo _____, o výmere _____ m2, druh pozemku _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____, pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Pozemok“)
コメント追加
キャンセル
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____
コメント追加
キャンセル
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti _____
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Na základe predmetnej kúpnej zmluvy Kupujúci nadobúda byt v podiele o veľkosti _____ a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a podiel na Pozemku o veľkosti _____
コメント追加
キャンセル
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby _____ povolil vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v zmysle priloženej Kúpnej zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Navrhovateľ vyhlasuje, že jeho prejav vôle je hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný a zmluvná voľnosť ako i právo nakladať s nehnuteľnosťami nie sú obmedzené.
コメント追加
キャンセル
S úctou
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 6.90 € (6.90 € with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。