カスタム作成 Smlouvu o pořízení a užití fotografie (Model Release)

テンプレート作成者: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

手順

Tato smlouva se používá mezi fotografem a fotografovanou osobou. Na jejím základě jsou upravena vzájemná práva a povinnosti stran, způsob užití fotografií a podobně.

Smlouva o pořízení a užití fotografie

TATO SMLOUVA O POŘÍZENÍ A UŽITÍ FOTOGRAFIE, JINAK TÉŽ „MODEL RELEASE“ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Typ smluvní strany:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Fotograf“)
a
Typ smluvní strany:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Model“)
(Fotograf a Model dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Úvodní ustanovení
1.1
Modelem“ podle této smlouvy může být pouze člověk.
1.2
V této Smlouvě termín „Fotografie“ znamená jakoukoliv podobiznu, obrazový snímek, obrazový záznam, který zobrazuje Modela nebo jeho část, kterou zachytí „Fotograf“. To platí bez ohledu na formu uložení nebo použitou techniku zachycení, včetně reprodukce takových záznamů. Součástí Fotografie mohou být dále věci vlastněné Modelem či s ním všeobecně spojované. Fotografie může být dále upravena, retušována, doplněna o textové části či jinak upravena. O konečné úpravě fotografií rozhoduje Fotograf.
1.3
Pro účely této smlouvy se za „Fotografa“ považuje též jakákoliv další osoba najatá Fotografem za účelem splnění povinností podle této Smlouvy.
1.4
Fotograf má v úmyslu zachytit a užívat pro své účely a pro účely dále stanovené touto Smlouvu Fotografie a případně umožnit dalším třetím osobám jejich další užití.
2
Předmět Smlouvy
2.1
Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s pořízením a následným užíváním Fotografií.
2.2
Smluvní strany prohlašují, že Model fotografován Fotografem dne .
2.3
Fotografie jsou typu / druhu: druh.
2.4
Model výslovně prohlašuje, že s pořízením Fotografií a následným užíváním Fotografií Fotografem za podmínek této Smlouvy souhlasí.
2.5
Pouze s výhradou omezení použití uvedených v odstavci 3 této Smlouvy poskytuje Model Fotografovi povolení k pořízení a užití Fotografií, které je:
2.5.1
rozsahem časově ;
2.5.2
rozsahem místně ;
2.5.3
obsahově neomezené.
2.6
Povolení k pořízení a užití fotografií je uděleno k následujícím účelům:
2.6.1
k vlastní prezentaci Fotografa v síti Internet, v audiovizuálních dílech, ve filmu, v televizi, v časopisech, knihách a dalším tisku;
2.6.2
komerčním/reklamním/obchodním účelům;
2.6.3
publikačním/ilustračním účelům;
2.6.4
uměleckým/výstavním účelům (např. prodej uměleckých děl, realizace výstav);
2.6.5
k použití v audiovizuálním médiu (např. v televizi, ve filmu, na internetu);
2.6.6
ke všem účelům, pro které příslušná ustanovení právních předpisů nevyžadují souhlas Modela s užitím Fotografií;
2.7
Fotograf je oprávněn Fotografie zpracovávat a provádět jejich úpravy (např. retuše, ořezy, změny barevnosti) nebo Fotografie zapracovat do jiného díla (např. fotomontáže).
2.8
Fotograf je oprávněn Fotografie užít ve formě elektronické i na médiích papírových či jiných i v současné době neznámých.
2.9
Model právo užít Fotografie pro osobní potřebu.
2.10
Model užít Fotografie k vlastní prezentaci. Model ale není oprávněn převést právo užít Fotografie na třetí osobu bez písemného souhlasu Fotografa.
2.11
Fotograf poskytne Modelovi Fotografie elektronicky. Fotograf je oprávněn označit Fotografie vodoznakem, na kterém bude označení Fotografa. V případě žádosti o předání fotografií v tištěné formě má Fotograf právo žádat složení zálohy na úhradu předpokládaných nákladů na tisk Fotografií včetně souvisejících prací.
2.12
Model se trvale a v plném rozsahu zříká nároků na další plnění z případného užití Fotografií.
2.13
Toto právo a povinnst vyplývá ze zákona. 

Švestka, Jiří a kol.: Občanský zákoník I, II, 2. vydání, komentář, C. H. Beck 2009, § 12 odst. 1 OZ, str. 165. 

Model bere na vědomí, že může souhlas s užitím Fotografií později odvolat. V takovém případě ale bere Model rovněž na vědomí, že není vyloučena jeho odpovědnost za vznik povinnosti k náhradě způsobené škody, kterou způsobí porušením své smluvní povinnosti.
3
Omezení použití
3.1
Fotografie mohou být Fotografem nebo třetí osobou upraveny a užity jen za předpokladu, že nepoškodí důstojnost a dobré občanské či profesní jméno Modela.
3.2
Model je oprávněn (ve smyslu čl. 2.9a 2.10) užít Fotografie jen s plným označením jména Fotografa, a to po závěrečných úpravách provedených Fotografem.
3.3
U veřejného publikování fotografie Modelem musí být uvedeny internetové stránky Fotografa www a jméno Fotografa .
4
Autorská práva
4.1
Autorem Fotografií je Fotograf. Ten je také jediným a výlučným vykonavatelem osobních a majetkových práv k fotografiím dle autorského zákona a dle občanského zákoníku.
4.2
Zaznamenal-li nebo zaznamená-li Fotograf na Fotografii jakýkoliv umělecký výkon Modela, který je chráněn ustanoveními autorského zákona, Model mu tímto uděluje oprávnění tento umělecký výkon zaznamenaný ve formě podle této Smlouvy neomezeně a opakovaně užívat ve smyslu § 71 autorského zákona.
Bude sjednána odměna?
5
Odměna
5.1
Model nemá nárok na finanční či jiná plnění za pořízení a užití Fotografií Fotografem.
5.2
Fotograf nemá nárok na finanční či jiná plnění za užití Fotografií Fotografovaným.
5.3
Smluvní strany se dohodly, že Model právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním zaznamenaného uměleckého výkonu ve smyslu čl. 4.2 této Smlouvy.
6
Závěrečná ustanovení
6.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6.2
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
6.3
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
6.4
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
6.5
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
6.6
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
6.7
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
6.8
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
6.9
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。