カスタム作成 Darovaciu zmluvu na mieru

テンプレート作成者: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

手順

  • Ak darujete vozidlo, stavbu, byt, pozemok alebo akúkoľvek inú vec s alebo bez zriadenia vecného bremena.
  • Ak Vám nestačí nastavenie vecného bremena, ktoré je súčasťou tejto darovacej zmluvy, môžete použiť samostatnú Zmluvu o zriadení vecného bremena.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Darovacia zmluva na byt

Chcem previesť
コメント追加
キャンセル
Chcem previesť
コメント追加
キャンセル
Táto darovacia zmluva (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku a medzi týmito zmluvnými stranami:
コメント追加
キャンセル
Typ zmluvnej strany:
コメント追加
キャンセル
Meno a priezvisko:
.
コメント追加
キャンセル
Rodné priezvisko:
.
コメント追加
キャンセル
Dátum narodenia:
.
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
.
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydlisko:
.
コメント追加
キャンセル
Štátna príslušnosť:
コメント追加
キャンセル
Telefón:
.
コメント追加
キャンセル
E-mail:
.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Darca“).
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Typ zmluvnej strany:
コメント追加
キャンセル
Meno a priezvisko:
.
コメント追加
キャンセル
Rodné priezvisko:
.
コメント追加
キャンセル
Dátum narodenia:
.
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
.
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydlisko:
.
コメント追加
キャンセル
Štátna príslušnosť:
コメント追加
キャンセル
Telefón:
.
コメント追加
キャンセル
E-mail:
.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Obdarovaný“).
コメント追加
キャンセル
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“).
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:
コメント追加
キャンセル
Chcem previesť
コメント追加
キャンセル
Definícia
コメント追加
キャンセル
V tejto Zmluve „Dar“ znamená:
コメント追加
キャンセル
číslo
, vo vchode číslo:
, na ulici:
, nachádzajúci sa na
stavby
, zapísanej na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra
, parcelné číslo:
, druh pozemku:
, o výmere:
m2, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Pozemok“)
コメント追加
キャンセル
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Stavby o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
コメント追加
キャンセル
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Darca je výlučným vlastníkom Daru, čo znamená, že je vlastníkom bytu v podiele
a spoluvlastníkom podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a spoluvlastníkom podielu na Pozemku o veľkosti _____
コメント追加
キャンセル
Predmet Zmluvy
コメント追加
キャンセル
Darca týmto daruje Dar v podieloch podľa článku 1 tejto Zmluvy Obdarovanému a Obdarovaný Dar prijíma do svojho vlastníctva.
コメント追加
キャンセル
Vyhlásenia
コメント追加
キャンセル
Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Daru.
コメント追加
キャンセル
Obdarovaný vyhlasuje, že si Dar riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Daru pred uzavretím tejto Zmluvy. Pridať ďalšie vyhlásenie
コメント追加
キャンセル
Obdarovaný vyhlasuje, že berie na vedomie, že k Daru je zriadené zákonné záložné právo podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
コメント追加
キャンセル
Popis a rozloha
コメント追加
キャンセル
Byt pozostáva z
obytných(ej) miestností(i) a príslušenstva.
コメント追加
キャンセル
Príslušenstvom bytu je:
.
コメント追加
キャンセル
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to:
.
コメント追加
キャンセル
Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
コメント追加
キャンセル
Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu
コメント追加
キャンセル
S vlastníctvom Daru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení Domu.
コメント追加
キャンセル
Spoločnými časťami Domu sú:
.
コメント追加
キャンセル
Spoločnými zariadeniami Domu sú:
.
コメント追加
キャンセル
Technický stav domu a bytu/nebytového priestoru
コメント追加
キャンセル
Darca vyhlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu, jeho príslušenstva, vybavenia, spoločných častí a zariadení Domu, na ktoré by mal obdarovaného osobitne upozorniť. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámil so stavom bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, so stavom Domu, so stavom spoločných častí a zariadení, ich stav mu je dobre známy.
コメント追加
キャンセル
Správa domu
コメント追加
キャンセル
Darca oboznámil Obdarovaného s tým, že správu Domu zabezpečuje
, ktorým je
.
コメント追加
キャンセル
Obdarovaný bol oboznámený so zmluvou o výkone správy a vyhlasuje, že k tejto zmluve o výkone správy pristupuje.
コメント追加
キャンセル
Prechod nebezpečenstva škody
コメント追加
キャンセル
Nebezpečenstvo škody na Dare prechádza z Darcu na Obdarovaného momentom
.
コメント追加
キャンセル
Vady Daru
コメント追加
キャンセル
Darca vyhlasuje, že Dar
コメント追加
キャンセル
Kataster nehnuteľností
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Daru vzniká až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
コメント追加
キャンセル
Návrh na vklad vlastníckeho práva k Daru v prospech Obdarovaného podá na príslušnom Okresnom úrade, odbore katastrálnom,
bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Obdarovaný je povinný poskytnúť mu za tým účelom všetku potrebnú súčinnosť.
コメント追加
キャンセル
V prípade, že príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny, rozhodne inak ako povolením vkladu do katastra nehnuteľností, Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť (napr. uzatvorením dodatku k tejto Zmluve) tak, aby podmienky alebo požiadavky príslušného Okresného úradu, odbor katastrálny, na vklad do katastra nehnuteľností boli splnené.
コメント追加
キャンセル
Správny poplatok súvisiaci s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností na základe tejto Zmluvy je povinný zaplatiť
コメント追加
キャンセル
Odstúpenie od Zmluvy
コメント追加
キャンセル
Obdarovaný má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek vyhlásenie Darcu uvedené v článku 3 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
コメント追加
キャンセル
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
コメント追加
キャンセル
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
コメント追加
キャンセル
Záverečné ustanovenia
コメント追加
キャンセル
V tejto Zmluve, ak z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle tiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis a 2 rovnopisy sú určené pre príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny.
コメント追加
キャンセル
Každá zo Zmluvných strán hradí svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
コメント追加
キャンセル
Prílohou tejto Zmluvy je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
コメント追加
キャンセル
Na dôkaz čoho Zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
.
コメント追加
キャンセル
_____________________________________.
コメント追加
キャンセル
_____.
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
.
コメント追加
キャンセル
_____________________________________.
コメント追加
キャンセル
_____.
コメント追加
キャンセル

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra

コメント追加
キャンセル
Názov úradu:
コメント追加
キャンセル
Ulica a číslo.:
コメント追加
キャンセル
Mesto a PSČ:
コメント追加
キャンセル
Nižšie uvedený navrhovateľ ako Darca uzavrel dňa
darovaciu zmluvu s Obdarovaným:
コメント追加
キャンセル
Navrhovateľ - účastník konania
コメント追加
キャンセル
Meno: _____, rod.: _____
コメント追加
キャンセル
Dátum narodenia: _____
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo: _____
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydlisko: _____
コメント追加
キャンセル
Štátna príslušnosť: _____
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Darca“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Meno: _____, rod.: _____
コメント追加
キャンセル
Dátum narodenia: _____
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo: _____
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydlisko: _____
コメント追加
キャンセル
Štátna príslušnosť: _____
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Obdarovaný“)
コメント追加
キャンセル
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
コメント追加
キャンセル
Prílohy:
コメント追加
キャンセル
- Darovacia zmluva
コメント追加
キャンセル
- Doklad o úhrade správneho poplatku
コメント追加
キャンセル
Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe predmetnej darovacej zmluvy je nasledujúca nehnuteľnosť:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
byt číslo _____, vo vchode číslo _____, na ulici _____, nachádzajúci sa na stavby so súpisným číslom: _____ zapísanej na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) postavenej na pozemku - parcela registra C, parcelné číslo _____, o výmere _____ m2, druh pozemku _____ zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Pozemok“)
コメント追加
キャンセル
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
コメント追加
キャンセル
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Na základe predmetnej darovacej zmluvy Obdarovaný nadobúda byt v podiele o veľkosti _____ a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a podiel na Pozemku o veľkosti _____
コメント追加
キャンセル
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby _____povolil vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v zmysle priloženej Darovacej zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Navrhovateľ vyhlasuje, že jeho prejav vôle je hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný a zmluvná voľnosť ako i jeho právo nakladať s nehnuteľnosťami nie sú obmedzené.
コメント追加
キャンセル
S úctou
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 6.90 € (6.90 € with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。