カスタム作成 Zmluvu o výkone funkcie štatutárneho orgánu

テンプレート作成者: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

手順

  • Zákonnú úpravu tejto zmluvy nájdete tu,
  • Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie spoločnosti alebo písomne všetci spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene,
  • Stanovy akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie môžu určiť, že zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada.

Zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu

Táto zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu je uzavretá podľa ustanovenia § 566 zákona číslo 513/19991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva") nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami:
コメント追加
キャンセル
Meno a priezvisko:
コメント追加
キャンセル
Dátum narodenia:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydlisko:
コメント追加
キャンセル
Telefón:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
(ďalej spoločne ako „ Štatutárny orgán “)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Spoločnosť:
コメント追加
キャンセル
IČO:
コメント追加
キャンセル
Sídlo:
コメント追加
キャンセル
Za ktorú koná:
コメント追加
キャンセル
Telefón:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
(ďalej spoločne ako „ Spoločnosť “)
コメント追加
キャンセル
( Štatutárny orgán a Spoločnosť ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom obsahu zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu:
コメント追加
キャンセル
1
Predmet Zmluvy
コメント追加
キャンセル
1.1
Štatutárny orgán sa zaväzuje
vykonávať pre Spoločnosť funkciu
za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
コメント追加
キャンセル
2
Práva a povinnosti Zmluvných strán
コメント追加
キャンセル
2.1
Štatutárny orgán sa zaväzuje vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou, a to v súlade so záujmami Spoločnosti, so spoločenskou zmluvou (resp. zakladateľskou listinou) , so všetkými právnymi predpismi a záväznými pokynmi valného zhromaždenia Spoločnosti a spôsobom konania zapísaným v obchodnom registri.
コメント追加
キャンセル
2.2
Spoločnosť je povinná poskytnúť Štatutárnemu orgánu všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu výkonu jeho funckie.
コメント追加
キャンセル
2.3
Štatutárny orgán v rámci výkonu funkcie štatutárneho orgánu Spoločnosti je povinný predovšetkým:
コメント追加
キャンセル
2.3.1
zastupovať Spoločnosť navonok voči tretím osobám vo všetkých záležitostiach,
コメント追加
キャンセル
2.3.2
zaisťovať riadne obchodné vedenie Spoločnosti,
コメント追加
キャンセル
2.3.3
zvolávať valné zhromaždenie Spoločnosti a vykonávať ich rozhodnutia, v prípade, že nie sú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi,
コメント追加
キャンセル
2.3.4
zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti vrátane zaistenia vypracovania riadnych a mimoriadnych účtovných závierok Spoločnosti,
コメント追加
キャンセル
2.3.5
riadne hospodáriť s prostriedkami Spoločnosti a chrániť majetok Spoločnosti,
コメント追加
キャンセル
2.3.6
plniť ďalšie povinnosti stanovené príslušnými právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi Spoločnosti.
コメント追加
キャンセル
2.3.7
コメント追加
キャンセル
3
Zákaz konkurencie
コメント追加
キャンセル
3.1
Štatutárny orgán je povinný dodržiavať zákaz konkurencie podľa ustanovenia § 84 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a je povinný informovať dozornú radu, ak je zriadená, inak valné zhromaždenie Spoločnosti o možnom konflikte jeho záujmov so záujmami Spoločnosti, to isté platí obdobne aj pre možný konflikt záujmov osôb blízkych Štatutárnemu orgánu alebo osôb ním ovládaných.
コメント追加
キャンセル
4
Náklady
コメント追加
キャンセル
4.1
Účelne vynaložené náklady Štatutárneho orgánu, ktoré vzniknú pri plnení povinností vyplývajúcich z výkonu funkcie podľa tejto Zmluvy hradí
.
コメント追加
キャンセル
5
Dovolenka
コメント追加
キャンセル
5.1
Zmluvné strany sa dohodli, že Štatutárny orgán má právo čerpať dovolenku v celkovej dĺžke
v každom jednom kalendárnom roku.
コメント追加
キャンセル
5.2
Štatutárny orgán
právo na odmenu podľa odst. tejto Zmluvy za dobu čerpania dovolenky.
コメント追加
キャンセル
6
Trvanie a ukončenie Zmluvy
コメント追加
キャンセル
6.1
Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie konateľa Spoločnosti a skončením výkonu uvedenej funkcie v Spoločnosti táto Zmluva bez ďalšieho zaniká.
コメント追加
キャンセル
6.2
Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy uvedenej vyššie v tomto článku, môžu Zmluvné strany túto Zmluvu ukončiť iba písomnou dohodou oboch Zmluvných strán; Ukončenie Zmluvy v tomto prípade nemá vplyv na trvanie funkcie Štatutárneho orgánu.
コメント追加
キャンセル
7
Povinnosť mlčanlivosti
コメント追加
キャンセル
7.1
Štatutárny orgán sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s výkonom funkcie v Spoločnosti, najmä nesprístupní, ani nepoužije (i) žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v akejkoľvek zmluve alebo dohode, ktorej zmluvnou stranou je Spoločnosť, (ii) databázu zákazníkov Spoločnosti ani kontakty na nich, (iii) cenovú politiku Spoločnosti, (iv) marketingovú stratégiu Spoločnosti, (v) informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Spoločnosti, (vi) spôsob fungovania závodu, alebo prevádzky Spoločnosti, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Spoločnosti (ďalej len „Dôverná informácia“).
コメント追加
キャンセル
7.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 7.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, keď (i) Spoločnosť udelila predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie; (ii) právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu; (iii) takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu výkonu funkcie v Spoločnosti a/alebo keď (iv) je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
コメント追加
キャンセル
7.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
コメント追加
キャンセル
8
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
8.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 566 a násl. zákona číslo 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
コメント追加
キャンセル
9
Záverečné ustanovenia
コメント追加
キャンセル
9.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
9.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
9.3
Táto Zmluva predstavuje dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dojednania ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
9.4
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomným dodatkom podpísaným všetkými Zmluvnými stranami.
コメント追加
キャンセル
9.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
9.6
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady, ktoré vznikli v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
9.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
コメント追加
キャンセル
9.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho ju zmluvné strany vlastnoručne podpísali.
コメント追加
キャンセル
Na dôkaz čoho zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____ _____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 6.90 € (6.90 € with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。