カスタム作成 Žádost subjektu údajů podle nařízení GDPR na míru

テンプレート作成者: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

手順

Podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a dále k informacím uvedeným v článku 15 tohoto nařízení.

Touto žádostí tyto údaje od správce získáte. 

Žádost subjektu údajů

コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Vážená paní, vážený pane,
コメント追加
キャンセル
obracím se na Vás ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) v následující věci.
コメント追加
キャンセル
Žádám informace o tom, které osobní údaje o mně správce eviduje.
コメント追加
キャンセル
Žádost o potvrzení, které osobní údaje jsou zpracovány
コメント追加
キャンセル
Podle čl. 15 Nařízení GDPR mám právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v tomto článku.
コメント追加
キャンセル
Využívám tedy svého práva a žádám o potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a dále mi podejte následující informace:
コメント追加
キャンセル
-
o jaké osobní údaje, které se mne týkají, se jedná.
コメント追加
キャンセル
-
účel jejich zpracování.
コメント追加
キャンセル
-
kategorie dotčených osobních údajů.
コメント追加
キャンセル
-
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.
コメント追加
キャンセル
-
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby.
コメント追加
キャンセル
-
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
コメント追加
キャンセル
-
skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
コメント追加
キャンセル
Potřebujete-li ode mne nějaké další informace ke splnění Vaší povinnosti poskytnout mi informace, dejte mi prosím vědět co nejdříve. Právo na obdržení shora uvedených informací mám do 1 měsíce od doručení žádosti dle čl. 12 odst. 3 Nařízení GDPR.
コメント追加
キャンセル
Žádám Vás rovněž o poskytnutí bezplatné kopie zpracovávaných osobních údajů.
コメント追加
キャンセル
Žádám o poskytnutí údajů v
na e-mailovou adresu
.
コメント追加
キャンセル
Žádost o opravu osobních údajů
コメント追加
キャンセル
Žádost o výmaz osobních údajů
コメント追加
キャンセル
Žádost o omezení zpracování osobních údajů
コメント追加
キャンセル
Žádost o přenos osobních údajů
コメント追加
キャンセル
Vznést námitku proti zpracování
コメント追加
キャンセル
S pozdravem
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
Subjekt údajů:
コメント追加
キャンセル
Jméno a příjmení:
コメント追加
キャンセル
Bydliště:
,
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
ID datové schránky:
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。