カスタム作成 Smlouvu o převodu podílu ve společnosti na míru

テンプレート作成者: Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

手順

  • Použijte, pokud potřebujete převést podíl ve společnosti s ručením omezeným nebo akcie akciové společnosti.
  • Pokud chcete investora, který však nechce být zapsán v obchodním rejstříku, může se Vám hodit Smlouva o tichém společenství.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o převodu podílu ve společnosti

コメント追加
キャンセル
TATO SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU VE SPOLEČNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
コメント追加
キャンセル
Převodcem je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Převodce“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Nabyvatelem je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Nabyvatel“)
コメント追加
キャンセル
( Převodce a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
コメント追加
キャンセル
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
コメント追加
キャンセル
1
Definice
コメント追加
キャンセル
Touto smlouvou se převádí podíl v(e)
Touto smlouvou se převádí
コメント追加
キャンセル
V této Smlouvě
コメント追加
キャンセル
Společnost“ znamená obchodní společnost
, IČO:
, se sídlem
.
コメント追加
キャンセル
Podíl“ znamená obchodní podíl ve Společnosti o velikosti
%, kterému odpovídá vklad ve výši
+ slovy
, druh podílu:
.
コメント追加
キャンセル
2
Předmět smlouvy
コメント追加
キャンセル
Chcete, aby převodce musel před převodem obchodního podílu splnit nějaké podmínky?
Např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
2.1
Převodce tímto převádí na Nabyvatele
Podíl a Nabyvatel tímto Podíl přijímá a zavazuje se za to zaplatit Převodci Kupní cenu.
コメント追加
キャンセル
3
Kupní cena
コメント追加
キャンセル
3.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci za Podíl částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
コメント追加
キャンセル
4
Platební podmínky
コメント追加
キャンセル
Kupní cena má být zaplacena
4.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
.
コメント追加
キャンセル
4.2
Kupní cena je splatná
.
コメント追加
キャンセル
4.3
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny. Smluvní strany stvrzují podpisem této Smlouvy předání Kupní ceny.
コメント追加
キャンセル
5
Odkládací podmínky
コメント追加
キャンセル
5.1
Účinnost převodu Podílu podle této Smlouvy se odkládá do okamžiku splnění
níže uvedených podmínek:
コメント追加
キャンセル
5.1.1
má povinnost
;
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
5.2
V případě, že nebudou splněny povinnosti uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy nejpozději do
, zaniká tato Smlouva bez dalšího od počátku a Smluvní strany jsou povinny vrátit si případná vzájemně poskytnutá plnění.
コメント追加
キャンセル
6
Přistoupení ke společenské smlouvě Společnosti
コメント追加
キャンセル
6.1
Nabyvatel tímto přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti.
コメント追加
キャンセル
7
Důvěrnost
コメント追加
キャンセル
7.1
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
コメント追加
キャンセル
7.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
コメント追加
キャンセル
7.1.2
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
コメント追加
キャンセル
7.1.3
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
コメント追加
キャンセル
7.1.4
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
コメント追加
キャンセル
7.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
コメント追加
キャンセル
7.1.6
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
コメント追加
キャンセル
7.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany,
コメント追加
キャンセル
(dále jen „Důvěrná informace“).
コメント追加
キャンセル
7.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
コメント追加
キャンセル
7.2.1
druhá Smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
コメント追加
キャンセル
7.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
コメント追加
キャンセル
7.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
コメント追加
キャンセル
7.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
コメント追加
キャンセル
7.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
コメント追加
キャンセル
7.4
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
コメント追加
キャンセル
8
Smluvní pokuta
コメント追加
キャンセル
8.1
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
コメント追加
キャンセル
8.2
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
コメント追加
キャンセル
9
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
コメント追加
キャンセル
10
Závěrečná ustanovení
コメント追加
キャンセル
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
10.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis je určen pro Společnost.
コメント追加
キャンセル
10.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
10.7
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
コメント追加
キャンセル
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。