カスタム作成 Smlouvu o vytvoření autorského díla spoluautory

テンプレート作成者: Mgr. Jiří Vopička, Mgr. Jiří Vopička, advokát

手順

V návaznosti na tuto smlouvu mohou spoluautoři využít Licenční smlouvu v aplikaci Legito k tomu, aby umožnili nakládat s dílem třetí osobě nebo některému ze spoluautorů.

Smlouva o vytvoření autorského díla spoluautory

Kolik má dílo Spoluautorů?
コメント追加
キャンセル
Autorským dílem je
コメント追加
キャンセル
TATO SMLOUVA O VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA SPOLUAUTORY (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
コメント追加
キャンセル
Autor A je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Autor A“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Autor B je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Autor B“)
コメント追加
キャンセル
( Autor A , Autor B dále též společně jako „Spoluautoři“ a každý jednotlivě jako „Spoluautor“)
コメント追加
キャンセル
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
コメント追加
キャンセル
1
Předmět Smlouvy
コメント追加
キャンセル
1.1
Předmětem této Smlouvy je zejména vzájemná úprava práv a povinností Spoluautorů, a to jak mezi nimi samotnými, tak navenek, v souvislosti s vytvořeným společným autorským dílem Spoluautorů specifikovaným níže (dále jako „autorské dílo“).
コメント追加
キャンセル
1.2
Dílo dle odstavce 1.1 je dílem autorským ve smyslu autorského zákona.
コメント追加
キャンセル
2
Autorské dílo
コメント追加
キャンセル
2.1
Autorským dílem ve smyslu článku 1 této Smlouvy se rozumí originální počítačový program, jehož obsahem je
(dále jen „software“).
コメント追加
キャンセル
3
Tvůrčí přínosy
コメント追加
キャンセル
3.1
Spoluautoři s ohledem na rozsah, druh i náročnost činnosti, kterou se na vytvoření díla spolupodíleli, podpisem této Smlouvy stvrzují, že:
コメント追加
キャンセル
Autor A se na vzniku softwaru podílel těmito činnostmi:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Autor B se na vzniku softwaru podílel těmito činnostmi:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Přispěli Spoluautoři také finančními částkami?
コメント追加
キャンセル
4
Finanční příspěvek
コメント追加
キャンセル
4.1
Spoluautoři dále, s ohledem na veškeré náklady a výdaje s tvorbou díla spojené, podpisem této Smlouvy stvrzují, že:
コメント追加
キャンセル
Autor A se na vzniku softwaru podílel svými vlastními financemi ve výši
+ slovy
.
コメント追加
キャンセル
Autor B se na vzniku softwaru podílel svými vlastními financemi ve výši
+ slovy
.
コメント追加
キャンセル
5
Tvůrčí podíly
コメント追加
キャンセル
5.1
S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 3 a 4 této Smlouvy se Spoluautoři dohodli na určení svých tvůrčích příspěvků a tedy spoluautorských podílů ve smyslu ust. § 8 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, takto:
コメント追加
キャンセル
Autorovi A náleží
% podíl z výnosů z autorských práv k softwaru.
コメント追加
キャンセル
Autorovi B náleží
% podíl z výnosů z autorských práv k softwaru.
コメント追加
キャンセル
6
Práva a povinnosti spoluautorů
コメント追加
キャンセル
6.1
Všichni Spoluautoři mají právo podílet se na rozhodování o nakládání se softwarem.
コメント追加
キャンセル
6.2
K postoupení práva k výkonu majetkových autorských práv k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
コメント追加
キャンセル
6.3
K udělení výhradní licence k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
コメント追加
キャンセル
6.4
K udělení nevýhradní licence k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
コメント追加
キャンセル
6.5
K udělení práva poskytnout podlicenci třetí osobě k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
コメント追加
キャンセル
6.6
Ke změně softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
6.7
V případě jakéhokoliv jiného nakládání se softwarem je třeba souhlasu
Spoluautorů.
コメント追加
キャンセル
6.8
Osobnostní autorská práva Spoluautorů ve smyslu autorského zákona, vzniklá vytvořením díla, jsou mezi autory nepřevoditelná a autorství se nelze vzdát. Vyloučený je také převod osobnostních autorských práv na jakoukoliv třetí osobu, a to i v případě dědictví. Majetková autorská práva jsou převoditelná za podmínek dle této Smlouvy a jsou také předmětem dědictví.
コメント追加
キャンセル
7
Důvěrnost
コメント追加
キャンセル
7.1
Každý ze Spoluautorů se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
コメント追加
キャンセル
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě;
コメント追加
キャンセル
databázi zákazníků ostatních Spoluautorů ani kontakty na ně;
コメント追加
キャンセル
cenovou politiku ostatních Spoluautorů;
コメント追加
キャンセル
marketingovou strategii ostatních Spoluautorů;
コメント追加
キャンセル
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích ostatních Spoluautorů;
コメント追加
キャンセル
způsob fungování podniku ostatních Spoluautorů;
コメント追加
キャンセル
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry ostatních Spoluautorů;
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jen „Důvěrná informace“).
コメント追加
キャンセル
7.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
コメント追加
キャンセル
Spoluautor udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace;
コメント追加
キャンセル
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci;
コメント追加
キャンセル
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy;
コメント追加
キャンセル
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno;
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
7.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
コメント追加
キャンセル
8
Smluvní pokuta
コメント追加
キャンセル
8.1
Spoluautoři se dohodli, že v případě, že jakýkoliv ze Spoluautorů poruší jakoukoliv povinnost sjednanou v této Smlouvě, je příslušný Spoluautor povinen zaplatit ostatním Spoluautorům dohromady smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý takový případ.
コメント追加
キャンセル
8.2
V případě porušení povinností vyplývajících z článku 7 této Smlouvy některým ze Spoluautorů je tento Spoluautor povinen ostatním Spoluautorům zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
a předat veškerý tím získaný prospěch. Tím nejsou dotčeny nároky na náhradu škody ostatních Spoluautorů.
コメント追加
キャンセル
8.3
Smluvními pokutami podle této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
コメント追加
キャンセル
9
Odměna za tvůrčí příspěvky
コメント追加
キャンセル
9.1
S ohledem na autorským zákonem dané společné a nerozdílné postavení Spoluautorů musí být v případě jejich rozhodnutí o nakládání se softwarem jeho nezbytnou součástí také vzájemná dohoda o způsobu úhrady odměny za jejich tvůrčí příspěvky a její splatnost.
コメント追加
キャンセル
9.2
Odměna Spoluautorů v souvislosti s poskytnutím licence k softwaru musí být před rozdělením mezi Spoluautory vždy poukazována pouze na samostatný účet tak, aby bylo možné tyto prostředky jednoznačně identifikovat.
コメント追加
キャンセル
9.3
Spoluautoři jsou povinni si za účelem úhrady své odměny za tvůrčí příspěvky navzájem na výzvu sdělovat úplné a pravdivé informace o výši a datu úhrady odměny obdržené za poskytnutí majetkových autorských práv od třetích osob.
コメント追加
キャンセル
10
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
10.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
コメント追加
キャンセル
11
Závěrečná ustanovení
コメント追加
キャンセル
11.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
11.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
11.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Spoluautory ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
11.4
Pokud není stanoveno jinak, každé oznámení, pokyn, výzva, sdělení, potvrzení nebo jakékoliv jiné oznámení, jež má být podle této Smlouvy učiněno, se bude považovat za řádně učiněné, jestliže bude učiněno:
コメント追加
キャンセル
– písemně, podepsáno odesílatelem a doručeno na adresy ostatních spoluautorů uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo na jiné adresy, jež každý Spoluautor může ve formě oznámení podle tohoto odstavce oznámit jinému Spoluautorovi
コメント追加
キャンセル
– elektronicky e-mailem na e-mailové adresy jednotlivých Spoluautorů, uvedené v záhlaví této Smlouvy
コメント追加
キャンセル
11.5
Spoluautoři se dohodli, že veškeré informace, které se dozví v souvislosti s touto Smlouvou, budou považovány za důvěrné. Spoluautoři se zavazují učinit veškerá opatření k tomu, aby se o důvěrných informacích nedozvěděly třetí osoby. Autor je oprávněn poskytnout důvěrné informace třetí osobě jen se souhlasem všech ostatních Spoluautorů.
コメント追加
キャンセル
11.6
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Spoluautory.
コメント追加
キャンセル
11.7
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každý Spoluautor obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
11.8
Každý ze Spoluautorů nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
11.9
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku svého podpisu všemi Spoluautory.
コメント追加
キャンセル
11.10
Spoluautoři si tuto Smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
コメント追加
キャンセル
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
, dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
, dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Jiří Vopička | Mgr. Jiří Vopička, advokát
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。