カスタム作成 Reklamační řád

テンプレート作成者: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

手順

Bližší informace o vyřizování reklamací naleznete na http://www.coi.cz/cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce/reklamace-zbozi-sluzeb/

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží
IČO:
, se sídlem
(dále jako „prodávající“).
コメント追加
キャンセル
1
Záruka za jakost
コメント追加
キャンセル
1.1
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
コメント追加
キャンセル
1.1.1
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;
コメント追加
キャンセル
1.1.2
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
コメント追加
キャンセル
1.1.3
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
コメント追加
キャンセル
1.1.4
vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
コメント追加
キャンセル
1.2
Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
コメント追加
キャンセル
1.3
Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.
コメント追加
キャンセル
2
Způsob uplatnění reklamace
コメント追加
キャンセル
2.1
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
コメント追加
キャンセル
2.2
Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně
.
コメント追加
キャンセル
2.3
Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
コメント追加
キャンセル
2.4
Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v přislušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
コメント追加
キャンセル
2.5
Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
コメント追加
キャンセル
2.6
Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.
コメント追加
キャンセル
3
Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace
コメント追加
キャンセル
3.1
Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
コメント追加
キャンセル
3.2
Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
コメント追加
キャンセル
3.3
Zaruční lhůta pro
činí pro nové zboží
měsíců.
コメント追加
キャンセル
3.4
Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že
.
コメント追加
キャンセル
3.5
U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.
コメント追加
キャンセル
3.6
Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
コメント追加
キャンセル
3.7
Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
コメント追加
キャンセル
3.8
Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do
dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
コメント追加
キャンセル
3.9
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
コメント追加
キャンセル
3.10
V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.
コメント追加
キャンセル
4
Výjimky z odpovědnosti za vady
コメント追加
キャンセル
4.1
Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
コメント追加
キャンセル
4.1.1
je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
コメント追加
キャンセル
4.1.2
je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
コメント追加
キャンセル
4.1.3
vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
コメント追加
キャンセル
4.1.4
jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
コメント追加
キャンセル
4.1.5
mechanické poškození zboží;
コメント追加
キャンセル
4.1.6
vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
コメント追加
キャンセル
4.1.7
provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
コメント追加
キャンセル
4.1.8
používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;
コメント追加
キャンセル
4.1.9
poškození v důsledku vyšší moci;
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
5
Závěrečná ustanovení
コメント追加
キャンセル
5.1
Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.
コメント追加
キャンセル
Účinnost
コメント追加
キャンセル
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne
.
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。