カスタム作成 Rámcovú kúpnu zmluvu na mieru

テンプレート作成者: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

手順

  • Zmluva vhodná najmä pre podnikateľov, ak chcete opakovane dodávať alebo odoberať tovar.
  • V prípade ak chcete jednorázovo predať vec, môžete použiť Kúpnu zmluvu.
  • Pre plnenie zmluvy sa Vám môže hodiť aj Preberací protokol.

Rámcová kúpna zmluva

TÁTO RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
コメント追加
キャンセル
Typ zmluvnej strany:
コメント追加
キャンセル
Meno:
コメント追加
キャンセル
Dátum narodenia:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydlisko:
コメント追加
キャンセル
Telefón:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Predávajúci“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Typ zmluvnej strany:
コメント追加
キャンセル
Meno:
コメント追加
キャンセル
Dátum narodenia:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydlisko:
コメント追加
キャンセル
Telefón:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Kupujúci“)
コメント追加
キャンセル
(Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
コメント追加
キャンセル
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
コメント追加
キャンセル
1
Predmet zmluvy
コメント追加
キャンセル
1.1
V tejto Zmluve „Tovar“ znamená
.
コメント追加
キャンセル
1.2
Predmetom tejto Zmluvy je rámcová úprava právnych vzťahov Zmluvných strán vznikajúcich pri predaji Tovaru Predávajúceho.
コメント追加
キャンセル
1.3
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu Tovar za podmienok uvedených v tejto Zmluve a umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje tento Tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu kúpnu cenu.
コメント追加
キャンセル
1.4
Táto Zmluva má povahu rámcovej zmluvy, ktorá upravuje podmienky dojednávania dielčích kúpnych zmlúv uzatváraných na základe objednávok Kupujúceho, ktoré budu medzi Zmluvnými stranami v budúcnosti uzatvárané na jednotlivé dodávky Tovarov, ako aj ďalšie podmienky ako napr. dodanie Tovaru, platobné podmienky, a iné. Ak nebude v jednotlivých dielčích kúpnych zmluvách dohodnuté inak, budú sa tieto dielčie kúpne zmluvy a vzťahy z nich vyplývajúce riadiť touto Rámcovou kúpnou zmluvou.
コメント追加
キャンセル
1.5
V tejto Zmluve „Obaly“ znamenajú
a ďalšie predmety slúžiace k zabezpečeniu Tovaru pri skladovaní a preprave.
コメント追加
キャンセル
1.6
Nevratné Obaly Predávajúci fakturuje Kupujúcemu spoločne s dodávakami Tovaru.
コメント追加
キャンセル
2
Objednávka
コメント追加
キャンセル
2.1
Kupujúci objednáva Tovar
objednávkou. Za písomnú formu sa
e-mail.
コメント追加
キャンセル
2.2
Osobou oprávnenou urobiť za Kupujúceho objednávku je
コメント追加
キャンセル
2.3
Kupujúci môže písomne dodatočne oznámiť Predávajúcemu zoznam osôb, ktoré sú oprávnené za neho urobiť objednávku.
コメント追加
キャンセル
2.4
Objednávka Kupujúceho musí obsahovat aspoň:
コメント追加
キャンセル
2.4.1
informáciu, že ide o objednávku.
コメント追加
キャンセル
2.4.2
označenie Kupujúceho.
コメント追加
キャンセル
2.4.3
špecifikáciu Tovaru.
コメント追加
キャンセル
2.4.4
požadované množstvo Tovaru.
コメント追加
キャンセル
2.4.5
jednotkovú cenu Tovaru.
コメント追加
キャンセル
2.4.6
spôsob a miesto dodania Tovaru.
コメント追加
キャンセル
2.4.7
termín dodania Tovaru.
コメント追加
キャンセル
2.4.8
meno a priezvisko zamestnanca Kupujúceho povereného k preberaniu Tovaru a/alebo EČV vozidla Kupujúceho určeného pre preberanie Tovaru zo skladu Predávajúceho.
コメント追加
キャンセル
2.4.9
meno, priezvisko a funkciu povereného zamestnanca Kupujúceho alebo inej osoby na strane Kupujúceho, ktorá objednávku vyhotovila.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Objednávka“).
コメント追加
キャンセル
2.5
Kupujúci doručí Objednávku Predávajúcemu jedným z nasledovných spôsobov:
コメント追加
キャンセル
2.5.1
písomne na adrese:
.
コメント追加
キャンセル
2.5.2
elektronicky na emailovú adresu:
.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Doručenie Objednávky“).
コメント追加
キャンセル
2.6
Predávajúci potvrdí doručenie Objednávky e-mailovou správou, že Objednávka bola prijatá a odovzdaná ku spracovaniu, ktorá slúži ako dôkaz o doručení Objednávky.
コメント追加
キャンセル
Proces vzniku dielčej kúpnej zmluvy
コメント追加
キャンセル
3
Vznik dielčej kúpnej zmluvy
コメント追加
キャンセル
3.1
Dielčia kúpna zmluva vzniká potvrdením Objednávky
Predávajúceho.
コメント追加
キャンセル
3.2
Ak Predávajúci potvrdí Objednávku iba čo do časti objednaného množstva alebo len niektorých položiek Tovaru, má sa za to, že
.
コメント追加
キャンセル
3.3
Potvrdenie Objednávky Predávajúcim s uvedením inej ceny Tovaru
považované za protinávrh a nemá teda za následok vznik dielčej kúpnej zmluvy.
コメント追加
キャンセル
3.4
Potvrdenie Objednávky s inou nepodstatnou zmenou
považované za protinávrh a za splnenia prípadných ďalších podmienok nebráni vzniku dielčej kúpnej zmluvy už týmto Potvrdením Objednávky.
コメント追加
キャンセル
3.5
V prípade sporu o cene sú rozhodujúce údaje podľa
zasielaného Kupujúcemu a platného v deň
Tovaru.
コメント追加
キャンセル
3.6
Doručenie písomností zaslaných e-mailom v zmysle tohto článku druhá Zmluvná strana potvrdí e-mailovou správou. Ak nebude toto potvrdenie zaslané do
dní od odoslania e-mailovej správy, má sa za to, že správa
doručená.
コメント追加
キャンセル
4
Dodacie podmienky
コメント追加
キャンセル
Chcete stanoviť podmienky dodania Tovaru pomocou pravidiel Incoterms ?
4.1
Ak nebude v Objednávke uvedený spôsob dodania Tovaru, Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu za podmienok Incoterms
.
コメント追加
キャンセル
4.2
Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu Tovar uvedený v Objednávke s toleranciou podľa nasledovných pravidiel:
コメント追加
キャンセル
4.2.1
množstvo skutočne dodaného Tovaru od množstva Tovaru dohodnutého kúpnou zmluvou sa môže líšiť maximálne o
.
コメント追加
キャンセル
4.2.2
množstvo skutočne dodaného Tovaru od množstva Tovaru dohodnutého kúpnou zmluvou, pokiaľ sa Tovar líši vo farebnom prevedení, sa môže líšiť maximálne o
.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
4.3
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať Tovar nad uvedenou toleranciou.
コメント追加
キャンセル
4.4
Pri dodávke Tovaru do miesta Kupujúceho je Tovar dodávaný do
dní odo dňa uzavretia dielčej kúpnej zmluvy.
コメント追加
キャンセル
4.5
Všetky dodávky sa uskutočnia s výhradami a obmedzeniami, ktoré vyplývajú z udalostí mimo kontrolu Predávajúceho, najmä vzniknutými v cestnej doprave.
コメント追加
キャンセル
4.6
Dokladom o dodaní a prebratí Tovaru je Dodací list potvrdený zástupcom Predávajúceho a Kupujúceho. Dodací list obsahuje najmä tieto údaje:
コメント追加
キャンセル
4.6.1
obchodný názov spoločnosti, IČO a sídlo, resp. meno, priezvisko, IČO a miesto podnikania Predávajúceho a Kupujúceho.
コメント追加
キャンセル
4.6.2
dátum dodania.
コメント追加
キャンセル
4.6.3
množstvo a druh vratných obalov dodaných s Tovarom.
コメント追加
キャンセル
4.6.4
množstvo a druh vratných obalov vrátených Kupujúcim.
コメント追加
キャンセル
4.6.5
meno, priezvisko, pozíciu a podpis povereného zamestnanca Kupujúceho, prípadne pečiatku Kupujúceho.
コメント追加
キャンセル
4.7
Zástupcom Predávajúceho pri prebratí Tovaru je
.
コメント追加
キャンセル
4.8
Zástupcom Kupujúceho oprávneným k prebratiu v mieste prevádzkárne Kupujúceho je
.
コメント追加
キャンセル
4.9
Zástupcom Kupujúceho pre prebratie v sklade Predávajúceho je
.
コメント追加
キャンセル
4.10
Predávajúci môže odmietnuť Tovar vydať, pokiaľ totožnosť zástupcu Kupujúceho vhodným spôsobom neoverí.
コメント追加
キャンセル
4.11
Kupujúci je pri prebratí povinný skontrolovať množstvo Tovaru. Pokiaľ zistí nedostatky v množstve Tovaru, je povinný ich vytknúť okamžite pri prebratí, pred podpisom dodacieho listu.
コメント追加
キャンセル
4.12
V prípade rozporu medzi údajmi o netto hmotnosti na obaloch Tovaru a hmotnosti Tovaru uvedenej na dodacom liste je rozhodujúci/a
. V takom prípade sú zástupcovia Predávajúceho a Kupujúceho povinní skutočnú hmotnosť na dodacom liste vyznačiť, predtlačený údaj na dodacom liste preškrtnúť a túto zmenu potvrdiť svojimi podpismi.
コメント追加
キャンセル
4.13
Pokiaľ nie je v dodacom liste uvedený údaj o vrátených vratných obaloch, má sa za to, že žiadne obaly vrátené neboli.
コメント追加
キャンセル
4.14
Údaje o netto hmotnosti dodaného Tovaru, počte dodaných vratných obalov a o počte vrátených vratných obalov potvrdené zástupcami Kupujúceho a Predávajúceho v dodacom liste, sú nesporným podkladom pre vyúčtovanie a fakturáciu kúpnej ceny.
コメント追加
キャンセル
5
Platobné podmienky
コメント追加
キャンセル
5.1
Všetky ceny sa vždy rozumejú v
, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
コメント追加
キャンセル
5.2
Predávajúci Kúpnu cenu vyúčtuje faktúrou každú jednotlivú dodávku, a to vždy podľa údajov uvedených na dodacom liste, ktorý potvrdila strana Kupujúceho.
コメント追加
キャンセル
5.3
Dátumom zdaniteľného plnenia sa rozumie deň dodania Tovaru.
コメント追加
キャンセル
5.4
Faktúra za Tovar musí obsahovať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
コメント追加
キャンセル
5.5
K cenám Tovaru a služieb sa účtuje DPH podľa právnych predpisov platných a účinných v deň uskutočneného zdaniteľného plnenia.
コメント追加
キャンセル
5.6
Vratné obaly sú fakturované spoločne s Tovarom.
コメント追加
キャンセル
5.7
Kupujúci môže počas kalendárneho roku vrátiť rovnaké množstvo a druh vratných obalov, ktoré mu boli dodané. Vrátené obaly sa zaúčtujú formou dobropisu. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci automaticky uskutoční zápočet dobropisovanej čiastky za vrátené obaly s príslušnou časťou pohľadávky za dodanie Tovaru v najbližšej faktúre.
コメント追加
キャンセル
5.8
Splatnosť faktúry je
dní a počíta sa vždy od
a to aj v prípade nutnosti vystavenia opravnej alebo novej faktúry.
コメント追加
キャンセル
6
Zmluvná pokuta
コメント追加
キャンセル
6.1
V prípade, že Predávajúci poruší povinnosť dodať Tovar podľa dohodnutej tolerancie podľa čl. 4.2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške
z dohodnutej kúpnej ceny. Kupujúci v tomto prípade
právo od predmetnej Dielčej kúpnej zmluvy odstúpiť.
コメント追加
キャンセル
6.2
V prípade, že sa Predávajúci dostane do omeškania so splnením povinnosti dodať Tovar, zaväzuje sa Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
z kúpnej ceny za každý deň omeškania až do splnenia povinnosti riadne dodať Tovar.
コメント追加
キャンセル
6.3
V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania so splnením povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, zaväzuje sa Predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
z kupnej ceny za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky.
コメント追加
キャンセル
6.4
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
コメント追加
キャンセル
7
Záruky, reklamácia a vrátenie Tovaru
コメント追加
キャンセル
7.1
Predávajúci vyhlasuje, že dodávaný Tovar je bez právnych vád.
コメント追加
キャンセル
7.2
Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný Tovar je v súlade s dielčou kúpnou zmluvou, má požadovanú akosť a vlastnosti (vyhotovenie) v zmysle dielčej kúpnej zmluvy, prípadne akosť a vlastnosti (vyhotovenie), ktoré sa hodia na dohodnutý účel alebo ak tento účel nie je dohodnutý, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa, zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a je dodaný v množstve podľa dielčej kúpnej zmluvy.
コメント追加
キャンセル
7.3
Predávajúci poskytuje na Tovar záruku na akosť v trvaní
, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
コメント追加
キャンセル
7.4
V prípade, že výrobca príslušného Tovaru poskytne na Tovar dlhšiu záručnú dobu, poskytne ju aj Predávajúci Kupujúcemu. Túto predĺženú záručnú dobu deklaruje Predávajúci Kupujúcemu písomne na základe požiadavky Kupujúceho.
コメント追加
キャンセル
7.5
Za zjavné vady sa považujú najmä:
コメント追加
キャンセル
7.5.1
vady obalu brániace ďalšiemu zamýšľanému použitiu Tovaru.
コメント追加
キャンセル
7.5.2
zjavné senzorické vady.
コメント追加
キャンセル
7.5.3
nezodpovedajúca teplota Tovaru pri dodaní(najmä v prípade dodania Tovaru, ktorý sa rýchlo kazí).
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
7.6
S ohľadom na povahu dodávaného Tovaru Zmluvné strany dojednávajú, že Kupujúci je oprávnený reklamovať kvalitatívne vady Tovaru výhradne v nasledujúcich lehotách:
コメント追加
キャンセル
7.6.1
zjavné vady Tovaru musia byť vytknuté
.
コメント追加
キャンセル
7.6.2
Všetky vrátenia Tovaru musia byť Predávajúcemu vopred nahlásené e-mailom alebo telefonicky a to bez zbytočného odkladu po zistení vád.
コメント追加
キャンセル
7.6.3
Vrátený Tovar musí spĺňať nasledujúce náležitosti a musí byť vrátený s nasledujúcimi dokladmi:
.
コメント追加
キャンセル
7.6.4
Kupujúci berie na vedomie, že žiadny zamestnanec alebo zástupca Predávajúceho nie je oprávnený prevziať vrátený Tovar, ktorý nespĺňa náležitosti vrátenia Tovaru.
コメント追加
キャンセル
7.6.5
V prípade, že vady dodaného Tovaru budú reklamované iným spôsobom, ako spôsobom stanoveným v čl. 7 tejto Zmluvy, má sa za to, že Tovar bol dodaný bez vád.
コメント追加
キャンセル
8
Trvanie zmluvy
コメント追加
キャンセル
8.1
Táto Zmluva je uzatvorená na dobu
, a to do
.
コメント追加
キャンセル
Chcete automatické predlženie tejto zmluvy?
コメント追加
キャンセル
9
Automatické predlženie zmluvy
コメント追加
キャンセル
9.1
Doba trvania tejto zmluvy sa automaticky predlžuje o ďalších
, pokiaľ aspoň jedna zo strán
na poštovú prepravu a/alebo doručí
, ktoré je uvedené v článku 8 tejto Zmluvy, písomné oznámenie, že trvá na jej predĺžení.
コメント追加
キャンセル
10
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán
コメント追加
キャンセル
10.1
Zmluvné strany sa dohodli, že úrok z omeškania s úhradou peňažnej pohľadávky vzniknutej podľa tejto Zmluvy predstavuje
% z dlžnej sumy
.
コメント追加
キャンセル
10.2
Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať technické pokyny Predávajúceho vo vzťahu k Tovaru a jeho použitiu, a umožniť tak Predávajúcemu kontrolu spoľahlivosti Tovaru.
コメント追加
キャンセル
10.3
Kupujúci sa zaväzuje viesť evidenciu reklamácií Tovaru, ktoré uplatnia jeho odberatelia, t.j. tretie osoby, ktoré zakúpili Tovar odoberaný Kupujúcim na základe tejto Zmluvy a ním ďalej distribuovaný. Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o prijatých reklamáciách a podniknúť všetky kroky, ktoré budú potrebné v súvislosti s účinným upozorňovaním svojich zákazníkov na prípadné riziká týkajúcich sa Tovaru a jeho spoľahlivosti, okrem iného ich vyzvať, aby sa s rizikovým Tovarom dostavili za účelom jeho opravy k Predávajúcemu, alebo v súvislosti s realizáciou opatrenia na stiahnutie Tovaru, ak vznikne taká potreba.
コメント追加
キャンセル
10.4
Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o poznatkoch, sťažnostiach alebo sporoch súvisiacich s Tovarom.
コメント追加
キャンセル
10.5
Kupujúci sa zaväzuje, že nebude na Tovar predávať žiadne úpravy s výnimkou takých úprav, ku ktorým dá Predávajúci predchádzajúci súhlas.
コメント追加
キャンセル
10.6
Kupujúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré tvorí obchodné či iné tajomstvo Predávajúceho a o ktorých sa zamestnanci Kupujúceho dozvedia pri výkone služby. Táto povinnosť trvá aj po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
11
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
11.1
Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
12
Záverečné ustanovenia
コメント追加
キャンセル
12.1
Táto zmluva vylučuje akékoľvek použitie všeobecných obchodných podmienok Zmluvných strán.
コメント追加
キャンセル
12.2
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
12.3
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
12.4
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
12.5
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
コメント追加
キャンセル
12.6
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
12.7
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
12.8
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
コメント追加
キャンセル
12.9
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
コメント追加
キャンセル
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 6.90 € (6.90 € with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。