カスタム作成 Zmluvu o tichom spoločenstve

テンプレート作成者: JUDr. Ondrej Petrán, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

手順

  • Použite, ak chcete podnikateĺovi prispieť vkladom do jeho podnikania a mať z jeho podnikania podiel na zisku.
  • Vhodné v prípade, ak chcete investora, ktorý však nechce byť zapísaný v obchodnom registri.
  • Ak potrebujete previesť podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, použite Zmluvu o prevode obchodného podielu.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Zmluva o tichom spoločenstve

Táto zmluva o tichom spoločenstve (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku podľa ustanovenia § 673 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník medzi týmito zmluvnými stranami:
コメント追加
キャンセル
Typ zmluvnej strany - tichý spoločník:
コメント追加
キャンセル
Meno a priezvisko:
コメント追加
キャンセル
Dátum narodenia:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydlisko:
コメント追加
キャンセル
Telefón:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Tichý spoločník“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Typ zmluvnej strany - podnikateľ:
コメント追加
キャンセル
Obchodné meno:
コメント追加
キャンセル
IČO:
コメント追加
キャンセル
Sídlo:
コメント追加
キャンセル
Za ktorú koná:
コメント追加
キャンセル
Telefón:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
(ďalej spoločne ako „Podnikateľ“)
コメント追加
キャンセル
(Tichý spoločník a Podnikateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
コメント追加
キャンセル
Predmet zmluvy
コメント追加
キャンセル
Tichý spoločník sa uzavretím tejto Zmluvy o tichom spoločenstve zaväzuje podieľať sa vkladom vo výške
+ slovami
(ďalej len „Vklad“) na podnikaní Podnikateľa. Tichý spoločník je povinný Vklad Podnikateľovi poskytnúť. Podnikateľ uzavretím tejto Zmluvy o tichom spoločenstve vyhlasuje, že Vklad od Tichého spoločníka prijíma a zaväzuje sa platiť Tichému spoločníkovi podiel vo výške
% z čistého zisku Podnikateľa dosiahnutého v každom jednom kalendárnom roku (ďalej len „Podiel“), a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve (ďalej všetko len „Tichá spoločnosť“).
コメント追加
キャンセル
Vklad
コメント追加
キャンセル
Tichý spoločník sa zaväzuje poskytnúť Podnikateľovi Vklad
.
コメント追加
キャンセル
Splatnosť Podielu
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany sa dohodli, že Podnikateľ vyplatí Tichému spoločníkovi Podiel v lehote do
kalendárnych dní od vyhotovenia riadnej, alebo mimoriadnej účtovnej závierky Podnikateľa.
コメント追加
キャンセル
Podnikateľ sa zaväzuje zaplatiť Tichému spoločníkovi Podiel
.
コメント追加
キャンセル
Právo nahliadať do obchodných dokladov a účtovných záznamov
コメント追加
キャンセル
Tichý spoločník má právo nahliadať do všetkých obchodných dokladov a účtovných záznamov Podnikateľa. Podnikateľ sa zaväzuje umožniť Tichému spoločníkovi nahliadať do obchodných dokumentov a účtovných dokladov podľa tohto odstavca v primeranej lehote po doručení žiadosti Tichého spoločníka o nahliadnutie, vzhľadom na rozsah a náročnosť administratívnej prípravy vyžiadaných dokumentov.
コメント追加
キャンセル
Podnikateľ sa zaväzuje odovzdať rovnopis účtovnej závierky Tichému spoločníkovi za každý kalendárny rok bez zbytočného odkladu po jej schválení valným zhromaždením Podnikateľa a jej vyhotovení. Podnikateľ odovzdá účtovnú závierku v sídle Podnikateľa Tichému spoločníkovi, alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.
コメント追加
キャンセル
Rozsah tiché spoločnosti
コメント追加
キャンセル
Tichá spoločnosť je riadená
Podnikateľa , teda pre všetky prevádzky a závody Podnikateľa a Tichý spoločník má právo na Podiel zo všetkých prevádzok a závodov Podnikateľa.
コメント追加
キャンセル
Na strate Podnikateľa sa Tichý spoločník
rovnakou mierou ako na jeho zisku.
コメント追加
キャンセル
O čiastku zodpovedajúcu povinnosti Tichého spoločníka podieľať sa na strate Podnikateľa sa jeho Vklad znižuje, avšak Tichý spoločník nie je povinný svoj Vklad o podiel na strate doplniť. Na doplnenie Vkladu má Tichý spoločník právo, nie je to však jeho povinnosť.
コメント追加
キャンセル
Zo všetkých právnych skutočností vzniknutých z podnikania Podnikateľa je zaviazaný len podnikateľ, Tichý spoločník nenesie žiadnu zodpovednosť z právnych skutočností vzniknutých z podnikania Podnikateľa, okrem prípadu, ak tak ustanoví zákon.
コメント追加
キャンセル
Trvanie o zánik Tichej spoločnosti
コメント追加
キャンセル
Tichá spoločnosť je uzavretá na dobu
, a to
.
コメント追加
キャンセル
Tichá spoločnosť zaniká na základe tohto ustanovenia v prípade, že.
コメント追加
キャンセル
dosiahne podiel Tichého spoločníka na strate Podnikateľa sumu vo výške jeho vkladu, okrem prípadu, ak Tichý spoločník uhradí podiel na strate, alebo doplní Vklad v lehote stanovenej Podnikateľom, ktorá nebude kratšia ako
dní, odo dňa doručenia výzvy Podnikateľa Tichému spoločníkovi.
コメント追加
キャンセル
sa skončí podnikanie Podnikateľa, alebo.
コメント追加
キャンセル
bolo rozhodnuté o vyhlásení konkurzu na Podnikateľa, zrušením konkurzu po splnení rozvrhového konania, zrušením konkurzu preto, že majetok Podnikateľa nestačí ani na úhradu odmeny správcovi konkurznej podstaty.
コメント追加
キャンセル
Vo výzve podľa odstavca 6.2.1 tejto zmluvy bude uvedená výška straty Podnikateľa, minimálna čiastka o ktorú je Tichý spoločník povinný svoj Vklad doplniť, aby bola zachovaná Tichá spoločnosť a bankový účet, na ktorý je možné Vklad vykonať.
コメント追加
キャンセル
Podnikateľ odovzdá Tichému spoločníkovi bez zbytočného odkladu Vklad Tichého spoločníka upravený o podiel na výsledku podnikania podľa stavu ku dňu zániku Tichej spoločnosti.
コメント追加
キャンセル
Vyššia moc
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
コメント追加
キャンセル
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
コメント追加
キャンセル
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
コメント追加
キャンセル
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
コメント追加
キャンセル
Záverečné ustanovenia
コメント追加
キャンセル
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
コメント追加
キャンセル
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
コメント追加
キャンセル
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____ _____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Ondrej Petrán | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 6.90 € (6.90 € with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。