カスタム作成 Príkaznú zmluvu na mieru

テンプレート作成者: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

手順

Ak potrebujete obstarať alebo obstarávate pre niekoho určité záležitosti.

Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Aj napriek tomu, že je úprava príkaznej zmluvy dispozitívna a strany si väčšinu vecí môže voľne dojednať, dbajte ma to, aby si Vami zvolené ustanovenia neodporovali, prípadne, aby neboli vo vzťahu k predmetu zmluvy neprimerane prísne (napr. príliš vysoká zmluvná pokuta, atď.), inak môžu byť také ustanovenia posúdené ako neplatné.

Pre účely riadneho obstarania dohodnutej záležitosti bude v mnohých prípadoch nutné vystaviť ešte plnomocenstvo (najmä na zastupovanie pred úradmi alebo súdmi).

Ak je pre splnenie príkazu potrebné odovzdať nejaké veci, či listiny, odporúčame o takej skutočnosti vyhotoviť odovzdávací protokol; tým predídete  problémom pri riešení otázky, či mal Príkazník dostatočné informácie a podklady ku konaniu za Príkazcu.

Vystavujte si aspoň jednoduché doklady o odovzdaní finančných prostriedkov medzi stranami.

Jednotlivé pokyny po podpise zmluvy sa snažte formulovať aspoň do emailov, aby ste sa k nim neskôr mohli vrátiť.

Ak pre niekoho poskytujete služby sústavne (tzv. na paušál), môžete použiť Zmluvu o poskytovaní služieb.

Ak niečo vyrábate/vytvárate, môžete použiť Zmluvu o dielo.

V prípade, že vyrábate diela pre jedného klienta opakovane, môžete použiť Rámcovú zmluvu o dielo.

Ak sa Vám nehodí ani jedna z vyššie spomínaných zmlúv, vyskúšajte Zmluvu o spolupráci.

Príkazná zmluva

TÁTO PRÍKAZNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
コメント追加
キャンセル
Typ zmluvnej strany:
コメント追加
キャンセル
Meno a priezvisko:
コメント追加
キャンセル
Dátum narodenia:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydlisko:
コメント追加
キャンセル
Telefón:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Príkazník“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Typ zmluvnej strany:
コメント追加
キャンセル
Meno a priezvisko:
コメント追加
キャンセル
Dátum narodenia:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydlisko:
コメント追加
キャンセル
Telefón:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Príkazca“)
コメント追加
キャンセル
(Príkazník a Príkazca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
コメント追加
キャンセル
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
コメント追加
キャンセル
Predmet zmluvy
コメント追加
キャンセル
Príkazník sa týmto zaväzuje pre Príkazcu obstarať
nasledujúcu záležitosť:
コメント追加
キャンセル
;
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Príkaz“).
コメント追加
キャンセル
Príkazca sa zaväzuje za vykonanie Príkazu zaplatiť Príkazníkovi Odmenu za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
コメント追加
キャンセル
Práva a povinnosti pri plnení príkazu
コメント追加
キャンセル
Príkazník je povinný konať pri plnení Príkazu podľa svojich schopností a znalostí. Príkazník
právo odchýliť sa od pokynov Príkazcu
to Príkazca uzná za vhodné podľa svojho uváženia.
コメント追加
キャンセル
Príkazník
povinný upozorniť Príkazcu na zrejme nesprávny pokyn, a to bez zbytočného odkladu a s jeho plnením je povinný počkať až do doby, kedy Príkazca potvrdí Príkazníkovi, že na splnení pokynu napriek tomu trvá.
コメント追加
キャンセル
Príkazník
povinný vykonať Príkaz osobne. Ak zverí vykonanie Príkazu inému, zodpovedá, akoby príkaz vykonával sám.
コメント追加
キャンセル
Príkazník
právo prerušiť vykonávanie Príkazu v prípade omeškania Príkazcu so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Príkazníkovi, a to až do momentu zaplatenia finančného plnenia, s ktorým je Príkazca v omeškaní.
コメント追加
キャンセル
Náklady a hotové výdavky Príkazníka
コメント追加
キャンセル
Príkazca
právo na úhradu hotových výdavkov a účelne vynaložených nákladov súvisiacich s vykonaním Príkazu od Príkazcu popri Odmene.
コメント追加
キャンセル
Príkazca si vyhradzuje právo všetky náklady a hotové výdavky Príkazníka vopred schváliť. V prípade, že tak Príkazca neurobí a Príkazník napriek tomu náklady a hotové výdavky vynaloží, nemá Príkazca povinnosť také náklady a hotové výdavky Príkazníkovi nahradiť.
コメント追加
キャンセル
Príkazník
právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a hotových výdavkov aj v prípade, že sa výsledok Príkazu nedostavil. To však neplatí, ak sa výsledok Príkazu nedostavil v dôsledku porušenia povinností Príkazníka.
コメント追加
キャンセル
Príkazník je povinný Príkazcovi všetky náklady a hotové výdavky súvisiace s vykonávaním Príkazu riadne vyúčtovať a Príkazca je povinný Príkazníkovi všetky náklady a hotové výdavky uhradiť do
dní od doručenia vyúčtovania Príkazcovi.
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany sa dohodli, že náklady a hotové výdavky súvisiace s vykonávaním Príkazu nesmú v súčte presiahnuť sumu
+ slovami
.
コメント追加
キャンセル
Záloha na náklady a hotové výdavky
コメント追加
キャンセル
Bude Príkazca dávať Príkazníkovi zálohu na jeho náklady a hotové výdavky (teda nie na odmenu) ?
Príkazca sa zaväzuje poskytnúť Príkazníkovi zálohu na účelne vynaložené náklady a hotové výdavky súvisiace s vykonávaním Príkazu, a to v sume
+ slovami
, ktorú sa Príkazca zaväzuje zaplatiť Príkazníkovi v lehote
dní od
.
コメント追加
キャンセル
Lehota na vykonanie Príkazu
コメント追加
キャンセル
Príkazník sa zaväzuje vykonať Príkaz
s ohľadom na náročnosť a rozsah Príkazu.
コメント追加
キャンセル
Odmena
コメント追加
キャンセル
Príkazca sa zaväzuje zaplatiť Príkazníkovi za vykonanie Príkazu odmenu vo výške
+ slovami
(ďalej ako „Odmena“).
コメント追加
キャンセル
Odmena je uvedená
DPH.
コメント追加
キャンセル
Príkazník
právo na zaplatenie Odmeny aj v prípade, že sa výsledok Príkazu nedostavil. To však neplatí, ak sa výsledok Príkazu nedostavil v dôsledku porušenia povinností Príkazníka.
コメント追加
キャンセル
Platobné podmienky
コメント追加
キャンセル
Odmena má byť Príkazníkovi zaplatená
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost cena za dílo?
Príkazca sa zaväzuje zaplatiť Príkazníkovi akékoľvek finančné plnenie podľa tejto Zmluvy
na vyššie uvedenej adrese
.
コメント追加
キャンセル
Odmena je splatná
.
コメント追加
キャンセル
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
コメント追加
キャンセル
Oprávnenie konať za Príkazcu
コメント追加
キャンセル
Príkazník
pri plnení Príkazu oprávnený konať za Príkazcu v jeho mene, a v tejto súvislosti sa Príkazca zaväzuje pri uzatváraní tejto Zmluvy udeliť Príkazníkovi písomné plnomocenstvo a Príkazník sa zaväzuje ho prijať.
コメント追加
キャンセル
Plnomocenstvo bez ďalšieho zaniká spolu so zánikom účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však spolu so splnením Príkazu.
コメント追加
キャンセル
Trvanie a ukončenie Zmluvy
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do splnenia Príkazu.
コメント追加
キャンセル
Príkazca
právo túto Zmluvu vypovedať, a to
.
コメント追加
キャンセル
Príkazník
právo túto Zmluvy vypovedať, a to
.
コメント追加
キャンセル
Výpovedná doba je
dní a začína plynúť
po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
コメント追加
キャンセル
Zodpovednosť za škodu
コメント追加
キャンセル
Príkazník zodpovedá za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Príkazca v celom rozsahu zodpovedá Príkazníkovi za akúkoľvek škodu spôsobenú akýmkoľvek porušením povinnosti Príkazcu uvedeným v tejto Zmluve. Príkazca zodpovedá Príkazníkovi za akúkoľvek škodu spôsobenú akýmkoľvek porušením povinnosti Príkazcu uvedeným v tejto Zmluve.
コメント追加
キャンセル
Príkazca
povinnosť nahradiť Príkazníkovi škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s plnením Príkazu.
コメント追加
キャンセル
Mlčanlivosť
コメント追加
キャンセル
Príkazník sa zaväzuje, že nesprístupní a ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní a ani nepoužije.
コメント追加
キャンセル
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
コメント追加
キャンセル
databázy zákazníkov Príkazcu, ani kontakty na nich,
コメント追加
キャンセル
cenovú politiku Príkazcu,
コメント追加
キャンセル
marketingovú stratégiu Príkazcu,
コメント追加
キャンセル
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch Príkazcu,
コメント追加
キャンセル
spôsobe fungovania podniku Príkazcu,
コメント追加
キャンセル
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Príkazcu.
コメント追加
キャンセル
(ďalej len „Dôverná informácia“).
コメント追加
キャンセル
Povinnosť mlčanlivosti podľa ods. 11.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
コメント追加
キャンセル
Príkazca udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
コメント追加
キャンセル
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
コメント追加
キャンセル
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu Zmluvy,
コメント追加
キャンセル
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
コメント追加
キャンセル
Medzi dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
コメント追加
キャンセル
Príkazca týmto dáva Príkazníkovi súhlas k tomu, aby ho Príkazník uvádzal ako svojho zákazníka.
コメント追加
キャンセル
Príkazník berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria Obchodné tajomstvo Príkazcu.
コメント追加
キャンセル
Zmluvná pokuta
コメント追加
キャンセル
V prípade, že sa Príkazca dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa ods. 7 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Príkazníkovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej sumy.
コメント追加
キャンセル
V prípade, že sa Príkazník dostane do omeškania s vykonaním Príkazu podľa ods. 5.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Príkazcovi zmluvnú pokutu vo výške
% z Odmeny za každý deň omeškania až do vykonania Príkazu, alebo do momentu skončenia účinnosti tejto Zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
コメント追加
キャンセル
V prípade, že Príkazník poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v ods. 11 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Príkazcovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
コメント追加
キャンセル
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
コメント追加
キャンセル
Vyššia moc
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ po nich nebolo možné požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
コメント追加
キャンセル
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje hlavne prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, stávka, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akejkoľvek kontroly Zmluvných strán.
コメント追加
キャンセル
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
コメント追加
キャンセル
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
コメント追加
キャンセル
Prajete si do Zmluvy pridať rozhodcovskú doložku
コメント追加
キャンセル
Rozhodcovská doložka
コメント追加
キャンセル
Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch) budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní rozhodcovským súdom:
podľa jeho pravidiel a rokovacieho poriadku.
コメント追加
キャンセル
Záverečné ustanovenia
コメント追加
キャンセル
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak; význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu alebo z povahy takéhoto ustanovenia nevyplýva , že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dojednania ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že je uzavretá slobodne.
コメント追加
キャンセル
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 6.90 € (6.90 € with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。