カスタム作成 Zmluvu o vytvorení umeleckého výkonu a o poskytnutí licencie

テンプレート作成者: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

手順

  • Požite pokiaľ chcete zmluvne upraviť vzťahy s výkonnými umelcami - hercami, spevákmi, hudobníky, kapelami a pod.
  • Zmluva je vhodná napríklad pri zariadzovaní svadby, koncertu, plesu a podobne.
  • Pokiaľ sú činnosti umelca pravidelné, môžete použiť skôr Pracovnú zmluvu, Dohodu o pracovnej činnosti alebo Dohodu o vykonaní práce

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a o poskytnutí licencie

TÁTO ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
コメント追加
キャンセル
Typ zmluvnej strany:
コメント追加
キャンセル
Meno:
コメント追加
キャンセル
Dátum narodenia:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydlisko:
コメント追加
キャンセル
Telefón:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Objednávateľ“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Typ zmluvnej strany:
コメント追加
キャンセル
Meno:
コメント追加
キャンセル
Dátum narodenia:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydlisko:
コメント追加
キャンセル
Telefón:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Umelec“)
コメント追加
キャンセル
(Objednávateľ a Umelec ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
コメント追加
キャンセル
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
コメント追加
キャンセル
Vymedzenie pojmov
コメント追加
キャンセル
Umeleckým výkonom“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie v zmysle § 5 ods. 13 zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve výkon
.
コメント追加
キャンセル
Činnosť Umalca podľa tejto Zmluvy spočíva v podieľaní sa na vytvorení Diela. „Dielom“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie
s názvom
.
コメント追加
キャンセル
Podrobnejšia identifikácia Diela:
コメント追加
キャンセル
autor:
.
コメント追加
キャンセル
réžia:
.
コメント追加
キャンセル
scenár:
.
コメント追加
キャンセル
výtvarník scény:
.
コメント追加
キャンセル
kostymér:
.
コメント追加
キャンセル
hudobný doprovod/kapela/skupina:
.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
pričom účelom vytvorenia Umeleckého výkonu je jeho zaradenie do Diela.
コメント追加
キャンセル
Umeleckým výkonom je teda presnejšie:
コメント追加
キャンセル
v rámci Diela naštudovanie a opakované vytváranie (predvádzanie, stvárnenie a realizácia) hereckej role označenej
.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Šatňou“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie miestnosť/ priestor, ktorá slúži najmä k prezliekaniu. Šatňa musí byť čistá, osvetlená a uzamykateľná. Šatňa bude vybavená elektrickou prípojkou na 220 V, vešiakom, stoličkami, stolom, zrkadlom
.
コメント追加
キャンセル
Detailnejší popis Umeleckého výkonu, technické požiadavky a podmienky, za ktorých sa Umelec zaväzuje predviesť Umelecký výkon, prípadne ďalšie podmienky, tvorí prílohu tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Predmet zmluvy
コメント追加
キャンセル
Umelec sa touto Zmluvou zaväzuje vytvoriť pre Objednávateľa na svoj náklad a nebezpečenstvo Umelecký výkon a Objednávateľ sa zaväzuje za Umelecký výkon zaplatiť/platiť Umelcovi odmenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
コメント追加
キャンセル
Podmienky plnení
コメント追加
キャンセル
Umelec sa zaväzuje Umelecký výkon vytvoriť a vykonať podľa svojich najlepších schopností, možností a dovedností.
コメント追加
キャンセル
Miesto vykonania Umeleckého výkonu
.
コメント追加
キャンセル
Termín vykonania Umeleckého výkonu
.
コメント追加
キャンセル
Umelec sa zaväzuje vykonať Umelecký výkon na dopredu dohodnutom mieste v predom dohodnutom termíne. Umelec sa zaväzuje dostaviť sa na dohodnuté miesto v stave, ktorý umožní vykonanie Umeleckého výkonu.
コメント追加
キャンセル
Ak sa Umelec nemôže zúčastniť, zo závažných dôvodov, vykonávania Umeleckého výkonu alebo jeho skúšok a iných povinností s tým súvisiacich, je povinný o tom bez meškania informovať Objednávateľa a riadne doložiť dôvod svojej neprítomnosti. Závažným dôvodom sa pre účely tejto zmluvy rozumie dôvod spôsobený vyššou mocou a dôvod, ktoré Umelec nemohol predvídať ani mu zabrániť napr./nielen choroba, úraz a pod. Prípadnú nemoc musí Umelec doložiť písomným potvrdením lekára.
コメント追加
キャンセル
Umelec je povinný vytvoriť a vykonať Umelecký výkon v spolupráci s prípadnými ďalšími výkonnými umelcami (ak budú súčaťou Umeleckého výkonu, Diela ako celku) a autormi Diela a na základe scénára k Dielu a podľa pokynov režiséra Diela a/alebo podľa pokynov Objednávateľa.
コメント追加
キャンセル
Dielo bude vytvárané od
do
. Umelec je povinný zúčastniť sa vytvárania Diela podľa pokynov Objednávateľa, najmä je povinný dostaviť sa, v Objednávateľom určené časy a na Objednávateľom určené miesto. Objednávateľ je povinný rešpektovať už existujúce záväzky Umelca známe Objednávateľovi pri uzatváraní tejto Zmluvy. Umelec je povinný zodpovedajúcim spôsobom spolupracovať na vytváraní Diela až do okamihu dokončenia Diela, aj v prípade keď budú prekročené vyššie uvedené termíny.
コメント追加
キャンセル
Umelec sa zaväzuje, že až do dokončenia Umeleckého výkonu nezmení bez súhlasu Objednávateľa výrazným spôsobom svoj vzhľad.
コメント追加
キャンセル
Náklady na výrobu Diela hradí Objednávateľ.
コメント追加
キャンセル
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Umelca samostatnú Šatňu.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Autorské práva
コメント追加
キャンセル
Umelec poskytuje Objednávateľovi za nasledujúcich podmienok nasledujúce oprávnenie k výkonu práv svojho duševného vlastníctva v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 34/2001 Z. z. Autorský zákon:
コメント追加
キャンセル
právo použitia Umeleckého výkonu Umelca ako aj právo použitia Umeleckého výkonu dalších osôb zapojených na strane Umelca, zdieľaním Umeleckého výkonu verejnosti jeho živým prevádzkvaním.
コメント追加
キャンセル
právo na zvukové zaznamenie Umeleckého výkonu.
コメント追加
キャンセル
právo na zvukovo obrazové zaznamenanie Umeleckého výkonu.
コメント追加
キャンセル
obrazový alebo zvukovo - obrazový záznam ani využitie mien, podobizní alebo iných prejavou osobnej povahy Umelca nesmie slúžiť pre iné účely, než pre priamu propagáciu Umeleckého výkonu. Propagácia Umeleckého výkonu nesmie byť priamou alebo nepriamou propagáciou tretej osoby, ani jej výrobkov alebo služieb.
コメント追加
キャンセル
právo k zaradeniu Umeleckého výkonu do Diela.
コメント追加
キャンセル
Licencia na používanie Umeleckého výkonu sa poskytuje ako výhradná.
コメント追加
キャンセル
Licencia je poskytovaná na dobu
Umelca k Umeleckému výkonu.
コメント追加
キャンセル
Licencia je
.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Súčasťou Licencie sú taktiež následujúce oprávnenia:
コメント追加
キャンセル
použitie fotografií z Umeleckého výkonu a/alebo Diela v neobmedzenom rozsahu;
コメント追加
キャンセル
Umelecký výkon a/alebo Dielo spracovať, upraviť či inak zmeniť, pozmeniť a/alebo spojiť s iným dielom alebo ho zaradiť do diela súborného;
コメント追加
キャンセル
pridať k Umeleckému výkonu a/alebo Dielo titulky a/alebo dabing v cudzom jazyku;
コメント追加
キャンセル
použiť len časť Umeleckého výkonu a/alebo Diela alebo niektorej jeho časti vrátane oprávnenia použiť oddelene zvukovú a obrazovú zložku Umeleckého výkonu a/alebo Diela;
コメント追加
キャンセル
použiť zvukový a/alebo zvukovo - obrazový materiál nasnímaný pri natáčaní Umeleckého výkonu a/alebo Diela pre účely dokumentov o vzniku Diela a neobmedzene ho následne použiť;
コメント追加
キャンセル
zaradiť časti Umeleckého výkonu a/alebo Diela do iného audiovizuálneho diela a použiť ho v jeho rámci v neobmedzenom rozsahu;
コメント追加
キャンセル
pri televíznom, internetovom alebo inom spôsobe vysielania Umeleckého výkonu a/alebo Diela ho prerušovať reklamou;
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Objednávateľ
povinný Licenciu využiť.
コメント追加
キャンセル
Objednávateľ
oprávnený práva z Licencie poskytnúť podlicenciou/podlicenciami (v neobmedzenom rozsahu čo do počtu podlicencií) alebo postúpiť Licenciu/Licencie tretím osobám bez obmedzenia, k čomu týmto Umelec udeľuje súhlas.
コメント追加
キャンセル
Umelec súhlasí so zverejnením Umeleckého výkonu a/alebo Diela za podmienok podľa tejto Zmluvy s tým, aby bol Umelecký výkon použitý aj bez uvedenia jeho mena, alebo ak je to pre daný účel použitia Diela obvyklé. Objednávateľ má právo uvádzať meno Umelca v súvislosti s Dielom, ak to pokladá za vhodné.
コメント追加
キャンセル
Odmena
コメント追加
キャンセル
Chcem dohodnúť
Objednávateľ sa zaväzuje a je povinný za vykonaie Umeleckého výkonu Umelcovi uhradiť odmenu vo výške
+ slovami
(ďalej ako „Odmena“).
コメント追加
キャンセル
Umelec má právo na Odmenu v plnej výške aj v prípade ak Objednávateľ nevyužije plný rozsah služieb poskytovaných Umelcom a nemá právo na navýšenie Odmeny, pokiaľ daný rozsah prekročí.
コメント追加
キャンセル
Všetky sumy uvedené v tejto Zmluve sú uvádzané
DPH.
コメント追加
キャンセル
Platobné podmienky
コメント追加
キャンセル
Odmena má byť zaplatená
Objednávateľ
Umelcovi Odmenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
コメント追加
キャンセル
Odmena je splatná
.
コメント追加
キャンセル
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude medzi Zmluvnými stranami spísaná a podpísaná Kvitancia alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
コメント追加
キャンセル
Odstúpenie od zmluvy
コメント追加
キャンセル
Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Umelec poruší svoju povinnosť v zmysle odst. 3.4 tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Umelec poruší svoju povinnosť v zmysle odst. 3.8 tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Objednávateľ je ďalej oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Umelec je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ využije Licenciu/Licencie v rozpore s touto Zmluvou alebo nad rámec tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Umelec je ďalej oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že nebolo započaté s plnením tejto Zmluvy a to najneskôr v lehote
kalendárnych dní pred dohodnutým termínom konania Umeleckého výkonu.
コメント追加
キャンセル
Odstúpenie od Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté prípadné právo na náhradu škody alebo právo na zaplatenie zmluvných pokút.
コメント追加
キャンセル
Smluvná pokuta
コメント追加
キャンセル
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Odmeny, zaväzuje sa Umelcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
% denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
コメント追加
キャンセル
V prípade, že Objednávateľ poruší niektorú svoju povinnosť, špecifikovanú v tomto odstavci zaväzuje sa Umelcovi zaplatiť zmluvnú pokutu:
コメント追加
キャンセル
Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu platí za každé jednotlivé porušenie vyššie uvedených povinností.
コメント追加
キャンセル
V prípade, že Umelec poruší niektorú svoju povinnosť špecifikovanú v tomto odstavci, zaväzuje sa Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu:
コメント追加
キャンセル
vo výške
+ slovami
pre porušenie povinnosti v zmysle odst. 3.4 tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
vo výške
+ slovami
pre porušenie povinnosti v zmysle odst. 3.8 tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu platí za každé jednotlivé porušenie vyššie uvedených povinností.
コメント追加
キャンセル
Neodvrátiteľná udalosť
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva zaniká a Zmluvné strany voči sebe nebudú mať žiadne vzájomné nároky v prípade, že vykonaniu Umeleckého výkonu bude zabránené v dôsledku nepredvídateľnej alebo neodvrátiteľnej udalosti mimo vplyvu Zmluvných strán, napr. v dôsledku prírodnej katastrofy, epidemie, úradného zákazu, choroby alebo úrazu Umelca, úmrtím v jeho rodine a pod. Zmluvná strana, na ktorej strane nepredvídateľná alebo neodvrátiteľná okolnosť nastala, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať druhú Zmluvnú stranu, inak zodpovedá za vzniknutú škodu.
コメント追加
キャンセル
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
コメント追加
キャンセル
Záverečné ustanovenia
コメント追加
キャンセル
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva môže byť zmenená iba a len písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v súvislosti s uzatváraním tejto Zmluvy.
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je dohodnutá slobodne a vážne.
コメント追加
キャンセル
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 6.90 € (6.90 € with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。