カスタム作成 Dohodu o pracovnej činnosti

テンプレート作成者: JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

手順

  • Použite pokiaľ potrebujete, aby pre vás niekto krátkodobo pracoval. Najčastejšie sa táto dohoda využívá k splneniu konkrétnych pracovných úloh. 
  • Zamestnanec pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti nikdy nesmie pracovať viac ako spolu 10 hodín v jednom týždni (nesmie napríklad pracovať dva dni v rovnakom týždni po 8 hodín, a to ani vtedy, ak by v predchádzajúci týždeň vôbec nepracoval).
  • Dohody o pracovnej činnosti sa môžu uzatvoriť len na dobu určitú, ktorá nesmie prekročiť 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby je možné s tým istým zamestnancom uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti s rovnakým obsahom na ďalších 12 mesiacov a takto ju obnovovať.
  • Dohodu o pracovnej činnosti je možné uzatvoriť s akoukoľvek fyzickou osobou. Dohoda o pracovnej činnosti musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná.

Dohoda o pracovnej činnosti

TÁTO DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI (ĎALEJ LEN „DOHODA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
コメント追加
キャンセル
Je zamestnanec mladší ako 18 rokov alebo má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony?
コメント追加
キャンセル
Meno:
コメント追加
キャンセル
Dátum narodenia:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydlisko:
コメント追加
キャンセル
Ktorého zastupuje
,
, dátum narodenia
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Zamestnanec“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Typ zmluvnej strany:
コメント追加
キャンセル
Meno:
コメント追加
キャンセル
IČO:
コメント追加
キャンセル
Miesto podnikania:
コメント追加
キャンセル
Telefón:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
(ďalej ako „Zamestnávateľ“)
コメント追加
キャンセル
( Zamestnanec a Zamestnávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
コメント追加
キャンセル
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
コメント追加
キャンセル
Predmet Dohody
コメント追加
キャンセル
Zamestnanec sa zaväzuje, že pre Zamestnávateľa bude vykonávať tieto pracovné činnosti:
.
コメント追加
キャンセル
Rozsah
コメント追加
キャンセル
Dojednaný rozsah práce (pracovnej úlohy) predstavuje
hodín, pričom na základe tejto Dohody nie je možné vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu prekračujúcom 10 hodín týždenne, a to za dobu, na ktorú je táto Dohoda uzavrená, najdlhšie však za obdobie 12 mesiacov.
コメント追加
キャンセル
Rozloženie pracovnej doby bude stanové podľa pokynov Zamestnávateľa.
コメント追加
キャンセル
Odmena
コメント追加
キャンセル
Za vykonanie úlohy bude Zamestnancovi poskytnutá dojednaná odmena vo výške
+ slovami
.
コメント追加
キャンセル
Trvanie pracovného pomeru
コメント追加
キャンセル
Táto Dohoda sa dojednáva na dobu
, a to do
.
コメント追加
キャンセル
Miesto výkonu práce
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany sa dohodli, že miesto plnenia pracovnej úlohy
.
コメント追加
キャンセル
Deň nástupu do práce
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany si dohodli ako deň nástupu do práce
.
コメント追加
キャンセル
Pracovný pomer založený touto Dohodou o pracovnej činnosti vzniká dňom
najneskôr však dohodnutým dňom nástupu do práce podľa tejto Dohody o pracovnej činnosti.
コメント追加
キャンセル
Zamestnanec preukázal Zamestnávateľovi zdravotnú spôsobilosť k vykonávaniu práce lekárskou prehliadkou či preventívnou prehliadkou dňa
.
コメント追加
キャンセル
Platobné podmienky
コメント追加
キャンセル
Odmena je splatná
. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý je odmena vyplácaná, pokiaľ takýto deň pripadne na deň pracovného voľna, tak najbližší nasledujúci pracovný deň.
コメント追加
キャンセル
Odmena bude Zamestnanci vyplácaná
na bankový účet Zamestnanca, č.ú.
, vedený v
, s čím Zamestnanec vyslovuje súhlas.
コメント追加
キャンセル
Dovolenka
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany sa dohodli, že Zamestnanec má právo čerpať dovolenku v celkovej dĺžke
v jednom kalendárnom roku.
コメント追加
キャンセル
Dátum čerpania dovolenky Zamestnanca určuje Zamestnávateľ.
コメント追加
キャンセル
Ukončenie Dohody
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany
právo túto Dohodu jednostranne ukončiť výpoveďou s výpovednou dobou
, ktorá začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany sa dohodli, že
právo okamžite skončiť pracovný pomer z dôvodov stanovených zák. č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce, v znení neskorších predpisov.
コメント追加
キャンセル
Autorské práva
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany sa dohodli, že Zamestnanec bude v rámci plnenia pracovných úloh podľa tejto Dohody, t. j. k splneniu svojich pracovných povinností, pre Zamestnávateľa vytvárať autorské diela (ďalej ako „zamestnanecké diela“). Zamestnávateľ vykonáva svojím menom a na svoj účet Zamestnancove majetkové práva k zamestnaneckým dielam.
コメント追加
キャンセル
Zamestnanec týmto poskytuje Zamestnávateľovi súhlas k tomu, aby Zamestnávateľ postúpil právo výkonu majetkových autorských práv k zamestnaneckému dielu na ktorúkoľvek Zamestnávateľom zvolenú tretiu osobu.
コメント追加
キャンセル
Zamestnanec týmto poskytuje tretej osobe, ktorej Zamestnávateľ postúpi právo výkonu majetkových autorských práv, súhlas k tomu, aby postúpila právo výkonu majetkových autorských práv k zamestnaneckému dielu ďalej na ktorúkoľvek tretiu osobu a takýmto tretím osobám neobmedzene ďalej.
コメント追加
キャンセル
Zamestnávateľ nemá povinnosť nevykonávať majetkové práva k zamestnaneckému dielu a nemá povinnosť poskytovať Zamestnancovi licenciu k zamestnaneckému dielu.
コメント追加
キャンセル
Zamestnanec týmto udelil Zamestnávateľovi súhlas k zverejneniu, úpravám, spracovaniu, vrátane prekladu zamestnaneckého diela, spojenie s iným dielom, zaradenie do diela súborného, ako aj k tomu, aby Zamestnávateľ uvádzal zamestnanecké dielo na verejnosť pod svojou obchodnou firmou alebo akýmkoľvek iným, ním zvoleným označením.
コメント追加
キャンセル
Zamestnanec týmto udeľuje Zamestnávateľovi súhlas k dokončeniu svojho nehotového zamestnaneckého diela.
コメント追加
キャンセル
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zamestnanec nemá právo na akúkoľvek dodatočnú odmenu v zmysle ust. autorského zákona v súvislosti so zamestnaneckým dielom.
コメント追加
キャンセル
Skončenie pracovného pomeru Zamestnanca u Zamestnávateľa nemá vplyv na účinnosť ustanovenia tohto článku.
コメント追加
キャンセル
Dôvernosť
コメント追加
キャンセル
Zamestnanec sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s pracovným pomerom u Zamestnávateľa, najmä nesprístupní, ani nepoužije (i) žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v akejkoľvek zmluve alebo dohode ktorej zmluvnou stranou je Zamestnávateľ, (ii) databázu zákazníkov Zamestnávateľa ani kontakty na nich, (iii) cenovú politiku Zamestnávateľa, (iv) marketingovú stratégiu Zamestnávateľa, (v) informácie o uzavrených zmluvách a dodávateľoch Zamestnávateľa, (vi) spôsob fungovanie podniku Zamestnávateľa, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Zamestnávateľa (ďalej len „Dôverná informácia“).
コメント追加
キャンセル
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 11.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy (i) Zamestnávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie; (ii) právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu; (iii) takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu pracovných pokynov Zamestnávateľa a/alebo kedy (iv) je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavrenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
コメント追加
キャンセル
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
コメント追加
キャンセル
Osobné údaje
コメント追加
キャンセル
Zamestnanec týmto udeľuje výslovný súhlas Zamestnávateľovi so spracovaním osobných údajov Zamestnanca podľa zák. č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom realizácie plnení podľa tejto Zmluvy a pre interné účely Zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo spracovať osobné údaje elektronickými prostriedkami spôsobom umožňujúcim uloženie osobných údajov v elektronických databázach a spracovanie týchto údajov počítačovými programami používanými Zamestnávateľom a/alebo osobami, ktoré pre zamestnávateľa vykonávajú internú správu jeho podniku. Zamestnanec výslovne splnomocňuje Zamestnávateľa v rámci vyššie uvedeného súhlasu k odovzdaniu osobných údajov Zamestnanca osobám, ktoré pre Zamestnávateľa vykonávajú internú správu jeho podniku, najmä osobám zaisťujúcim pre Zamestnávateľa účtovné, právne a finančné služby.
コメント追加
キャンセル
Zamestnanec je v dobe podpisu tejto Dohody o pracovnej činnosti poistencom v zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie podľa špeciálneho právneho predpisu, kedy je poistencom u
V prípade zmeny zdravotnej poisťovne je Zamestnanec povinný túto zmenu oznámiť bez meškania Zamestnávateľovi.
コメント追加
キャンセル
Zamestnanec vyhlasuje, že bol oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov, so svojimi právami na úseku ochrany osobných údajov a že poskytnuté osobné údaje sú správne a úplné. Zamestnanec berie na vedomie, že za nepravdivosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá. Zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať zamestnávateľa o zmenách v osobných údajoch. Zamestnávateľ je oprávnený požadovať od zamestnanca preukázanie pravdivosti poskytnutých osobných údajov predkladaným dokladom.
コメント追加
キャンセル
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ust. § 228a zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce, v znení neskorších predpisov.
コメント追加
キャンセル
Záverečné ustanovenia
コメント追加
キャンセル
V tejto Dohode, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle taktiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Dohody.
コメント追加
キャンセル
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Dohody, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Dohody.
コメント追加
キャンセル
Táto Dohoda predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Dohody a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Dohody.
コメント追加
キャンセル
Táto Dohoda môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
コメント追加
キャンセル
Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Dohody.
コメント追加
キャンセル
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Dohody.
コメント追加
キャンセル
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť v okamžiku jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
コメント追加
キャンセル
Zmluvne strany si túto Dohodu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je dohodnutá slobodne.
コメント追加
キャンセル
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
, dňa
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 6.90 € (6.90 € with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。