カスタム作成 Rámcovou kupní smlouvu na míru

テンプレート作成者: JUDr. Daniela Trávníčková, JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka

手順

  • Pokud opakovaně dodáváte nebo odebíráte zboží. Vhodné zejména pro živnostníky.
  • V případě, že chcete jednorázově prodat věc, můžete použít Kupní smlouvu.
  • Pro plnění smlouvy se Vám může hodit i Předávací protokol.
  • Jedná se o nepojmenovanou smlouvu; zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Rámcová kupní smlouva

TATO RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
コメント追加
キャンセル
Prodávajícím je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Prodávající“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Kupujícím je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Kupující“)
コメント追加
キャンセル
( Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
コメント追加
キャンセル
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
コメント追加
キャンセル
Bude Zboží Prodávajícím upravováno dle přání zákazníka?
Zvolte ano například při prodeji reklamního zboží, tj. tehdy, když má prodávající na Zboží natisknout logo kupujícího.
コメント追加
キャンセル
Je Zboží dodáváno ve vratných obalech?
コメント追加
キャンセル
1
Předmět Smlouvy
コメント追加
キャンセル
1.1
Předmětem této Smlouvy je rámcová úprava právních vztahů Smluvních stran vznikajících při prodeji Zboží Prodávajícího.
コメント追加
キャンセル
1.2
V této Smlouvě „Zboží“ znamená
.
コメント追加
キャンセル
1.3
V této Smlouvě „Obaly“ znamenají
a další předměty sloužící k zajištění Zboží během přepravy a skladování.
コメント追加
キャンセル
1.4
Prodávající se zavazuje odevzdávat Kupujícímu Zboží za podmínek uvedených v této Smlouvě a umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke Zboží. Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.
コメント追加
キャンセル
1.5
Tato Smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje podmínky sjednávání dílčích kupních smluv uzavíraných na základě objednávek Kupujícího, které budou mezi účastníky v budoucnu uzavírány na jednotlivé dodávky Zboží, jakož i další podmínky jako např. dodání Zboží, platební podmínky a jiné. Nebude-li v jednotlivých dílčích kupních smlouvách dohodnuto jinak, budou se tyto dílčí kupní smlouvy a vztahy z nich vyplývající řídit touto Rámcovou kupní smlouvou.
コメント追加
キャンセル
2
Objednávka
コメント追加
キャンセル
2.1
Kupující objednává Zboží
objednávkou. Za písemnou formu se
e-mail.
コメント追加
キャンセル
2.2
Osobou oprávněnou učinit za Kupujícího objednávku je
コメント追加
キャンセル
2.3
Kupující může písemně dodatečně sdělit Prodávajícímu seznam osob, které jsou oprávněny za něho činit objednávky.
コメント追加
キャンセル
2.4
Objednávka Kupujícího musí obsahovat alespoň:
コメント追加
キャンセル
2.4.1
informaci, že se jedná o objednávku,
コメント追加
キャンセル
2.4.2
označení Kupujícího,
コメント追加
キャンセル
2.4.3
specifikaci Zboží,
コメント追加
キャンセル
2.4.4
požadované množství Zboží,
コメント追加
キャンセル
2.4.5
jednotkovou cenu Zboží,
コメント追加
キャンセル
2.4.6
způsob a místo dodání Zboží,
コメント追加
キャンセル
2.4.7
termín dodání Zboží,
コメント追加
キャンセル
2.4.8
jméno a příjmení zaměstnance Kupujícího pověřeného k přejímce Zboží a/nebo SPZ vozidla Kupujícího pro přejímky Zboží ze skladu Prodávajícího,
コメント追加
キャンセル
2.4.9
jméno, příjmení a funkce pověřeného zaměstnance Kupujícího či jiné osoby na straně Kupujícího, která objednávku vyhotovila,
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Objednávka“).
コメント追加
キャンセル
2.5
Kupující doručí Objednávku Prodávajícímu jedním z následujících způsobů:
コメント追加
キャンセル
2.5.1
písemně na adresu
,
コメント追加
キャンセル
2.5.2
elektronicky na e-mailovou adresu
,
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Doručení Objednávky“).
コメント追加
キャンセル
2.6
Prodávající potvrdí doručení Objednávky přijaté e-mailem krátkou e-mailovou zprávou, že Objednávka byla přijata a předána ke zpracování, které slouží jako důkaz o doručení Objednávky.
コメント追加
キャンセル
Proces vzniku dílčí kupní smlouvy
コメント追加
キャンセル
3
Vznik dílčí kupní smlouvy
コメント追加
キャンセル
3.1
Dílčí kupní smlouva vzniká potvrzením Objednávky
Prodávajícího.
コメント追加
キャンセル
3.2
Potvrdí-li Prodávající Objednávku pouze co do části objednaného množství nebo jen některých položek Zboží, má se za to, že
.
コメント追加
キャンセル
3.3
Potvrzení Objednávky Prodávajícím s uvedením jiné ceny za Zboží
považováno za protinávrh a nemá tedy za následek vznik dílčí kupní smlouvy.
コメント追加
キャンセル
3.4
Potvrzení Objednávky s jinou nepodstatnou změnou
považováno za protinávrh a za splnění případných dalších podmínek nebrání vzniku dílčí kupní smlouvy již tímto Potvrzením.
コメント追加
キャンセル
3.5
V případě sporu o ceně jsou rozhodující údaje dle
zasílaného Kupujícímu a platného v den
Zboží.
コメント追加
キャンセル
3.6
Doručení písemností zasílaných e-mailem ve smyslu tohoto článku druhá strana potvrdí krátkou e-mailovou zprávou. Nebude-li toto potvrzení zasláno do
dnů od odeslání e-mailové zprávy, má se za to, že zpráva
doručena.
コメント追加
キャンセル
4
Dodací podmínky
コメント追加
キャンセル
Chcete stanovit podmínky dodání Zboží pomocí pravidel Incoterms?
4.1
Nebude-li v Objednávce uveden způsob dodání Zboží, Prodávající dodá Zboží Kupujícímu za podmínek Incoterms
.
コメント追加
キャンセル
4.2
Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu Zboží uvedené v Objednávce s tolerancí podle následujících pravidel:
コメント追加
キャンセル
4.2.1
množství skutečně dodaného Zboží od množství Zboží sjednaného kupní smlouvou se může lišit maximálně o
,
コメント追加
キャンセル
4.2.2
množství skutečně dodaného Zboží od množství Zboží sjednaného kupní smlouvou, pokud se Zboží liší v barevném provedení, se může lišit maximálně o
.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
4.3
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Zboží nad uvedenou toleranci.
コメント追加
キャンセル
4.4
Při dodávce Zboží do místa Kupujícího je Zboží dodáváno do
dnů ode dne uzavření dílčí kupní smlouvy.
コメント追加
キャンセル
4.5
Veškeré dodávky se uskutečňují s výhradami a omezeními, které vyplývají z událostí mimo kontrolu Prodávajícího, zejména nastalými v silniční dopravě.
コメント追加
キャンセル
4.6
Dokladem o dodání a množstevní přejímce Zboží je Dodací list potvrzený zástupci Prodávajícího a Kupujícího. Dodací list obsahuje nejméně tyto údaje:
コメント追加
キャンセル
4.6.1
obchodní firmu, IČ a sídlo resp. jméno, příjmení, IČ a místo podnikání Prodávajícího a Kupujícího;
コメント追加
キャンセル
4.6.2
datum dodání;
コメント追加
キャンセル
4.6.3
množství a druh vratných obalů dodaných se Zbožím;
コメント追加
キャンセル
4.6.4
množství a druh vratných obalů vrácených Kupujícím;
コメント追加
キャンセル
4.6.5
jméno, příjmení, pozici a podpis pověřeného zaměstnance Kupujícího, případně razítko Kupujícího.
コメント追加
キャンセル
4.7
Zástupcem Prodávajícího při přejímce Zboží je
.
コメント追加
キャンセル
4.8
Zástupcem Kupujícího oprávněným k přejímce v místě provozovny Kupujícího je
.
コメント追加
キャンセル
4.9
Zástupcem Kupujícího pro přejímku ve skladu Prodávajícího je
.
コメント追加
キャンセル
4.10
Prodávající může odmítnout Zboží vydat, dokud totožnost zástupce Kupujícího vhodným způsobem neověří.
コメント追加
キャンセル
4.11
Kupující je při přejímce povinen zkontrolovat množství Zboží. Pokud zjistí množstevní nedostatky Zboží, je povinen je vytknout okamžitě při přejímce, před podpisem dodacího listu.
コメント追加
キャンセル
4.12
V případě rozporu mezi údaji o netto hmotnosti na obalech Zboží a hmotností Zboží uvedené na dodacím listu je rozhodující
. V takovém případě jsou zástupci Prodávajícího a Kupujícího povinni skutečnou hmotnost na dodacím listu vyznačit, předtištěný údaj na dodacím listě přeškrtnout a tuto změnu stvrdit svými podpisy.
コメント追加
キャンセル
4.13
Pokud není v dodacím listu uveden údaj o vrácených vratných obalech, má se za to, že žádné obaly vráceny nebyly.
コメント追加
キャンセル
4.14
Údaje o netto hmotnosti dodaného Zboží, počtu dodaných kusů Zboží, vratných obalů a o počtu vrácených vratných obalů potvrzené zástupci Kupujícího a Prodávajícího v dodacím listu jsou nesporným podkladem pro vyúčtování a fakturaci Kupní ceny.
コメント追加
キャンセル
5
Platební podmínky
コメント追加
キャンセル
5.1
Veškeré ceny se vždy rozumí v
, pokud není výslovně uvedeno jinak.
コメント追加
キャンセル
5.2
Prodávající Kupní cenu vyúčtuje fakturou každou jednotlivou dodávku, a to vždy podle údajů uvedených na dodacím listu, který potvrdila strana Kupující.
コメント追加
キャンセル
5.3
Datem zdanitelného plnění se rozumí den dodání Zboží.
コメント追加
キャンセル
5.4
Faktura za Zboží musí obsahovat náležitosti dle obecně závazných právních předpisů.
コメント追加
キャンセル
5.5
K cenám Zboží a služeb se účtuje DPH dle právních předpisů platných a účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
コメント追加
キャンセル
5.6
Vratné obaly jsou fakturovány společně se Zbožím.
コメント追加
キャンセル
5.7
Kupující může během kalendářního roku vrátit stejné množství a druh vratných obalů, které mu byly dodány. Vrácené obaly se zaúčtují formou dobropisu. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající automaticky provede zápočet dobropisované částky za vrácené obaly proti příslušné části pohledávky za dodání Zboží a vratných obalů v nejbližší faktuře.
コメント追加
キャンセル
5.8
Splatnost faktury činí
dnů a počítá se vždy od
, a to i v případě nutnosti vystavení opravné nebo nové faktury.
コメント追加
キャンセル
6
Smluvní pokuta
コメント追加
キャンセル
6.1
V případě, že Prodávající poruší povinnost dodat Zboží dle dohodnuté tolerance podle čl. 4.2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši
z dohodnuté Kupní ceny. Kupující pro ten případ
právo od předmětné Dílčí kupní smlouvy odstoupit.
コメント追加
キャンセル
6.2
V případě, že se Prodávající ocitne v prodlení s povinností dodat Zboží, zavazuje se Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši
z Kupní ceny za každý den prodlení až do splnění povinnosti řádně dodat Zboží.
コメント追加
キャンセル
6.3
V případě, že se Kupující ocitne v prodlení s povinností zaplatit Kupní cenu, zavazuje se Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši
z Kupní ceny za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
コメント追加
キャンセル
6.4
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
コメント追加
キャンセル
7
Záruky, reklamace a vratky Zboží
コメント追加
キャンセル
7.1
Prodávající prohlašuje, že dodávané Zboží je bez právních vad.
コメント追加
キャンセル
7.2
Prodávající odpovídá za to, že dodané Zboží je v souladu s dílčí kupní smlouvou, má jakost a užitné vlastnosti dílčí kupní smlouvou požadované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro Zboží takového typu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů a je dodáno v množství podle dílčí kupní smlouvy.
コメント追加
キャンセル
7.3
Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost časově vymezenou
v souladu s příslušnými právními předpisy.
コメント追加
キャンセル
7.4
V případě, že výrobce příslušného Zboží poskytuje delší záruční dobu, poskytne ji i Prodávající Kupujícímu. Tuto prodlouženou záruční lhůtu deklaruje Prodávající Kupujícímu písemně, na základě požadavku Kupujícího.
コメント追加
キャンセル
7.5
Za zjevné vady se považují zejména:
コメント追加
キャンセル
7.5.1
vady obalu bránící dalšímu zamýšlenému užití Zboží;
コメント追加
キャンセル
7.5.2
zjevné senzorické vady;
コメント追加
キャンセル
7.5.3
neodpovídající teplota Zboží při dodání (zejm. v případě dodání Zboží, které se rychle kazí);
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
7.6
S ohledem na povahu dodávaného Zboží Smluvní strany sjednávají, že Kupující je oprávněn reklamovat kvalitativní vady Zboží výhradně v následujících lhůtách:
コメント追加
キャンセル
7.6.1
zjevné vady Zboží musí být vytknuty
.
コメント追加
キャンセル
7.6.2
Veškeré vratky musí být Prodávajícímu předem nahlášeny e-mailem nebo telefonicky, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad.
コメント追加
キャンセル
7.6.3
Vrácené Zboží musí splňovat následující náležitosti a musí být vráceno s následujícími doklady:
.
コメント追加
キャンセル
7.6.4
Kupující bere na vědomí, že žádný zaměstnanec či zástupce Prodávajícího není oprávněn převzít vrácené Zboží, které nesplňuje Náležitosti vratky.
コメント追加
キャンセル
7.6.5
V případě, že vady dodaného Zboží budou reklamovány jiným způsobem než způsobem stanoveným v čl. 7 této Smlouvy, má se za to, že zboží bylo dodáno bez vad.
コメント追加
キャンセル
8
Trvání Smlouvy
コメント追加
キャンセル
8.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
, a to do
.
コメント追加
キャンセル
Chcete automatické prodlužování této Smlouvy?
コメント追加
キャンセル
9
Automatické prodloužení
コメント追加
キャンセル
9.1
Doba trvání této Smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších
, pokud alespoň jedna ze stran
k poštovní přepravě a/nebo doručí
, které je uvedeno v článku 8 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
コメント追加
キャンセル
10
Ostatní práva a povinnosti stran
コメント追加
キャンセル
10.1
Smluvní strany se dohodly, že úrok z prodlení s úhradou peněžité pohledávky vzniklé dle této Smlouvy činí
% z dlužné částky
.
コメント追加
キャンセル
10.2
Kupující se zavazuje dodržovat technické pokyny Prodávajícího ve vztahu ke Zboží a jeho použití, a umožnit tak Prodávajícímu kontrolu spolehlivosti Zboží.
コメント追加
キャンセル
10.3
Kupující se zavazuje vést evidenci reklamací Zboží, které provedou jeho odběratelé, tj. třetí osoby, jež zakoupily Zboží odebrané Kupujícím na základě této Smlouvy, a jím dále distribuované. Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o přijatých reklamacích a podniknout veškeré kroky, které budou zapotřebí v souvislosti s účinným upozorňováním svých zákazníků na případná rizika týkající se Zboží a jeho spolehlivosti, mimo jiné je vyzvat, aby se s rizikovým Zbožím dostavili za účelem jeho oprav k Prodávajícímu, nebo v souvislosti s realizací opatření na stažení Zboží, vznikne-li taková potřeba.
コメント追加
キャンセル
10.4
Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o poznatcích, stížnostech nebo sporech souvisejících se Zbožím.
コメント追加
キャンセル
10.5
Kupující se zavazuje, že nebude na Zboží provádět žádné úpravy s výjimkou takových úprav, ke kterým dá Prodávající předchozí písemný souhlas.
コメント追加
キャンセル
10.6
Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní či jiné tajemství Prodávajícího a o kterých se zaměstnanci Kupujícího dozví při výkonu služby. Tato povinnost trvá i po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
11
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
11.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
12
Závěrečná ustanovení
コメント追加
キャンセル
12.1
Tato Smlouva vylučuje jakékoli použití všeobecných obchodních podmínek Smluvních stran.
コメント追加
キャンセル
12.2
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
12.3
Je-li v této Smlouvě určena lhůta podle dnů, má se za to, že se jedná o dny kalendářní, není-li výslovně uvedeno jinak.
コメント追加
キャンセル
12.4
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
12.5
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
12.6
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
12.7
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
12.8
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
12.9
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
12.10
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
コメント追加
キャンセル
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
, dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
, dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Daniela Trávníčková | JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。