カスタム作成 Příkazní smlouvu na míru

テンプレート作成者: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

手順

  • Pokud potřebujete obstarat nebo ostaráváte pro někoho určité záležitosti.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • I přesto, že je úprava příkazní smlouvy dispozitivní úpravou a strany si mohou většinu věcí ujednat, dbejte na to, aby si Vámi zvolená ustanovení neodporovala, případně aby nebyla ve vztahu k předmětu smlouvy nepřiměřeně přísná (např. příliš vysoká smluvní pokuta při porušení povinností příkazce atd.). Pak by taková ustanovení mohla být neplatná.
  • Pro obstarání záležitostí bude v mnoha případech nutné vystavit ještě plnou moc (zejména pak k jednání s úřady či soudy).
  • Pokud je pro splnění příkazu nutné předat nějaké věci či listiny, doporučujeme si o takovém předání vyhotovit Předávací protokol, tím předejdete problémům při řešení otázky, zda měl Příkazník dostatečné informace a podklady k jednání za Příkazce.
  • Vystavujte si alespoň jednoduché doklady o předání finančních prostředků mezi stranami, dílčí pokyny po podpisu smlouvy se snažte formulovat alespoň e-mailovou komunikací, abyste se k jejich ověření mohli později vrátit a překontrolovat je. 
  • Pokud pro někoho soustavně poskytujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
  • Pokud něco vytváříte, můžete použít Smlouvu o dílo.
  • V případě, že vytváříte díla pro jednoho klienta opakovaně, můžete použít Rámcovou smlouvu o dílo.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.

Příkazní smlouva

コメント追加
キャンセル
TATO PŘÍKAZNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
コメント追加
キャンセル
Příkazníkem je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Příkazník“)
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
Příkazcem je
コメント追加
キャンセル
Jméno:
コメント追加
キャンセル
Datum narození:
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo:
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště:
コメント追加
キャンセル
Telefon:
コメント追加
キャンセル
E-mail:
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Příkazce“)
コメント追加
キャンセル
( Příkazník a Příkazce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
コメント追加
キャンセル
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
コメント追加
キャンセル
1
Předmět Smlouvy
コメント追加
キャンセル
1.1
Příkazník se tímto zavazuje pro Příkazce obstarat
následující záležitosti:
コメント追加
キャンセル
1.1.1
;
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Příkaz“).
コメント追加
キャンセル
1.2
Příkazce se zavazuje za provedení Příkazu Příkazníkovi zaplatit Odměnu za podmínek uvedených v této Smlouvě.
コメント追加
キャンセル
2
Práva a povinnosti při plnění příkazu
コメント追加
キャンセル
2.1
Příkazník
právo se odchýlit od pokynů Příkazce, a to
Příkazce uzná za vhodné podle svého uvážení.
コメント追加
キャンセル
2.2
Příkazník
povinen upozornit Příkazce na zřejmě nesprávný pokyn, a to bez zbytečného odkladu, a s jeho plněním vyčkat až do doby, než Příkazce potvrdí Příkazníkovi, že na splnění pokynu i přesto trvá.
コメント追加
キャンセル
2.3
Příkazník
provést Příkaz osobně. Svěří-li Příkazník provedení Příkazu jinému, odpovídá, jako by Příkaz prováděl sám.
コメント追加
キャンセル
2.4
Příkazník
právo přerušit provádění Příkazu v případě prodlení Příkazce se zaplacením jakéhokoli finančního plnění Příkazníkovi, a to až do momentu zaplacení finančního plnění, se kterým je Příkazce v prodlení.
コメント追加
キャンセル
3
Náklady a hotové výdaje Příkazníka
コメント追加
キャンセル
3.1
Příkazník
právo na úhradu hotových výdajů a účelně vynaložených nákladů souvisejících s provedením Příkazu od Příkazce vedle Odměny.
コメント追加
キャンセル
3.2
Příkazce si vyhrazuje právo veškeré náklady a hotové výdaje Příkazníka předem schválit a neučiní-li tak a Příkazník přesto náklady nebo hotové výdaje vynaloží, nemá Příkazce povinnost takové náklady a hotové výdaje Příkazníkovi nahradit.
コメント追加
キャンセル
3.3
Příkazník
právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a hotových výdajů i v případě, že se výsledek Příkazu nedostaví. To však neplatí, pokud se výsledek Příkazu nedostaví v důsledku porušení povinností Příkazníka.
コメント追加
キャンセル
3.4
Příkazník je povinen Příkazci veškeré náklady a hotové výdaje související s prováděním Příkazu řádně vyúčtovat a Příkazce je povinen Příkazníkovi veškeré náklady a hotové výdaje uhradit do
dnů od doručení vyúčtování Příkazci.
コメント追加
キャンセル
3.5
Smluvní strany ujednávají, že náklady a hotové výdaje související s prováděním Příkazu nesmí přesáhnout ve svém souhrnu částku
+ slovy
.
コメント追加
キャンセル
4
Záloha na náklady a hotové výdaje
コメント追加
キャンセル
Bude příkazce dávat příkazníkovi zálohu na jeho hotové výdaje (tedy nikoli na odměnu)?
4.1
Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi zálohu na účelně vynaložené náklady a hotové výdaje Příkazníka související s prováděním Příkazu, a to v částce
+ slovy
, kterou se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi ve lhůtě
dnů od
.
コメント追加
キャンセル
5
Lhůta pro provedení Příkazu
コメント追加
キャンセル
5.1
Příkazník se zavazuje provést Příkaz
s ohledem na náročnost a rozsah Příkazu.
コメント追加
キャンセル
6
Odměna
コメント追加
キャンセル
6.1
Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za provedení Příkazu odměnu ve výši
+ slovy
(dále jako „Odměna“).
コメント追加
キャンセル
6.2
Odměna je uvedena
DPH.
コメント追加
キャンセル
6.3
Příkazník
právo na zaplacení Odměny i v případě, že se výsledek Příkazu nedostaví. To však neplatí, pokud se výsledek Příkazu nedostaví v důsledku porušení povinností Příkazníka.
コメント追加
キャンセル
7
Platební podmínky
コメント追加
キャンセル
Odměna má být zaplacena Příkazníkovi
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost ceny za dílo?
7.1
Příkazce se zavazuje platit jakékoliv finanční plnění podle této Smlouvy Příkazníkovi
na výše uvedené adrese
.
コメント追加
キャンセル
7.2
Odměna je splatná
.
コメント追加
キャンセル
7.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
コメント追加
キャンセル
8
Právní jednání za Příkazce
コメント追加
キャンセル
8.1
Příkazník
právo při plnění Příkazu za Příkazce právně jednat, a v této souvislosti se Příkazce zavazuje při uzavření této Smlouvy udělit Příkazníkovi písemnou plnou moc a Příkazník se zavazuje ji akceptovat.
コメント追加
キャンセル
8.2
Plná moc bez dalšího zaniká spolu se zánikem účinnosti této Smlouvy, nejpozději však spolu se splněním Příkazu.
コメント追加
キャンセル
9
Trvání a ukončení této Smlouvy
コメント追加
キャンセル
9.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do splnění Příkazu.
コメント追加
キャンセル
9.2
Příkazce
právo tuto Smlouvu vypovědět, a to
.
コメント追加
キャンセル
9.3
Příkazník
právo tuto Smlouvu vypovědět, a to
.
コメント追加
キャンセル
9.4
Výpovědní doba činí
dnů a počíná běžet
po dni, ve kterém byla písemná výpověd doručena druhé Smluvní straně.
コメント追加
キャンセル
10
Odpovědnost za škodu
コメント追加
キャンセル
Příkazník má odpovídat za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
10.1
Příkazník
povinnost nahradit Příkazci škodu, která mu vznikla v souvislosti s plněním Příkazu.
コメント追加
キャンセル
11
Důvěrnost
コメント追加
キャンセル
11.1
Příkazník se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
コメント追加
キャンセル
11.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
コメント追加
キャンセル
11.1.2
databázi zákazníků Příkazce ani kontakty na ně,
コメント追加
キャンセル
11.1.3
cenovou politiku Příkazce,
コメント追加
キャンセル
11.1.4
marketingovou strategii Příkazce,
コメント追加
キャンセル
11.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Příkazce,
コメント追加
キャンセル
11.1.6
způsob fungování závodu (podniku) Příkazce,
コメント追加
キャンセル
11.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Příkazce.
コメント追加
キャンセル
(dále jen „Důvěrná informace“).
コメント追加
キャンセル
11.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 11.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
コメント追加
キャンセル
11.2.1
Příkazce udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
コメント追加
キャンセル
11.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
コメント追加
キャンセル
11.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
コメント追加
キャンセル
11.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
コメント追加
キャンセル
11.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
コメント追加
キャンセル
11.4
Příkazce tímto dává Příkazníkovi souhlas k tomu, aby jej Příkazník uváděl jako svého zákazníka.
コメント追加
キャンセル
11.5
Příkazník bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Příkazce.
コメント追加
キャンセル
12
Smluvní pokuta
コメント追加
キャンセル
12.1
V případě, že se Příkazce dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
コメント追加
キャンセル
12.2
V případě, že se Příkazník dostane do prodlení s provedením Příkazu podle odst. 5.1 této Smlouvy, zavazuje se Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši
% z Odměny za každý den prodlení až do provedení Příkazu, nebo do momentu ukončení účinnosti této Smlouvy, podle toho, která okolnost nastane dříve.
コメント追加
キャンセル
12.3
V případě, že Příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 11 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
コメント追加
キャンセル
12.4
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
コメント追加
キャンセル
13
Vyšší moc
コメント追加
キャンセル
13.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
コメント追加
キャンセル
13.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
コメント追加
キャンセル
13.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
コメント追加
キャンセル
14
Rozhodné právo
コメント追加
キャンセル
14.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
コメント追加
キャンセル
15
Závěrečná ustanovení
コメント追加
キャンセル
15.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
15.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
15.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
15.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
15.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
15.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
コメント追加
キャンセル
15.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
コメント追加
キャンセル
15.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
コメント追加
キャンセル
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル

Plná moc

Jméno: _____
コメント追加
キャンセル
Datum narození: _____
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo: _____
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště: _____
コメント追加
キャンセル
a
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Příkazce“)
コメント追加
キャンセル
tímto zmocňuje
コメント追加
キャンセル
Jméno: _____
コメント追加
キャンセル
Datum narození: _____
コメント追加
キャンセル
Rodné číslo: _____
コメント追加
キャンセル
Trvalé bydliště: _____
コメント追加
キャンセル
(dále jako „Příkazník“)
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
v souvislosti s příkazní smlouvou mezi nimi uzavřenou k tomu, aby jej zastupoval při těchto právních úkonech:
コメント追加
キャンセル
;
コメント追加
キャンセル
コメント追加
キャンセル
Příkazník má právo vykonávat všechna právní jednání a/nebo faktické úkony spojené s předmětem této plné moci.
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
V
dne
コメント追加
キャンセル
_____________________________________
コメント追加
キャンセル
_____
コメント追加
キャンセル
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
詳細を表示する 非表示にする
締め切りを知らせてくれる通知が欲しい(無料で!)
締め切りが近づくとシステムが自動的に通知を送ります。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

ドキュメントを生成中です。少々お待ちください。