Create a Customized Dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov na mieru

This template was prepared by: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

  • Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, musí sa vyporiadať.
  • Táto dohoda je vhodná v prípade, ak sa manželia rozvedú a chcú sa dohodnúť na rozdelení svojho spoločného majetku. 
  • Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

TÁTO DOHODA O VYPORIADANÍ BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV (ĎALEJ LEN „DOHODA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Meno manželky:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Štátna príslušnosť:
(ďalej ako „Manželka“)
a
Meno manžela:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Štátna príslušnosť:
(ďalej ako „Manžel“)
( Manželka a Manžel ďalej tiež spoločne ako „Účastníci“ a každý jednotlivo ako „Účastník“)
ÚČASTNÍCI SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
1
Úvodné vyhlásenie
1.1
Účastníci tejto Dohody spoločne vyhlasujú, že dňa uzavreli manželstvo pred .
1.2
Účastníci tejto Dohody spoločne vyhlasujú, že ich manželstvo bolo rozvedené rozsudkom , zo dňa , spisová značka , ktorý nadobudol právoplatnosť dňa .
1.3
V súvislosti s rozvodom manželstva účastníci uzatvárajú za účelom úpravy ich majetkových pomerov túto dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a o úprave práv a povinností spoločného bývania na dobu po rozvode.
2
Majetok Manželky
2.1
Účastníci tejto Dohody sa dohodli na tom, že z vecí, ktoré patrili do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa výlučným vlastníctvom Manželky stanú následujúce veci:
3
Majetok Manžela
3.1
Účastníci tejto Dohody sa dohodli na tom, že z vecí, ktoré patrili do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa výlučným vlastníctvom Manžela stanú následujúce veci:
4
Prevzatie finančných záväzkov
5
Dohoda o výživnom manželov
5.1
Účastníci výslovne vyhlasujú, že nemajú voči sebe vyživovaciu povinnosť, a že taký nárok voči sebe nebudú uplatňovať.
6
Vedľajšie dojednania
6.1
Účastníci spoločne vyhlasujú, že veci a iné majetkové hodnoty, ktoré nie sú uvedené v článkoch 2 a 3 tejto Dohody, a ktoré ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva patrili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa stávajú výlučným vlastníctvom toho z Účastníkov, ktorý ich ako vlastník užíva.
6.2
Účastníci spoločne vyhlasujú, že vyporiadaním zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov v súlade s touto Dohodou dôjde k úplnému vyrovnaniu všetkých ich majetkových pomerov, a že nemajú žiadne ďalšie vzájomné a spoločné práva ani povinnosti, ako tie, ktoré sú výslovne uvedené v tejto Dohode.
6.3
Za predpokladu, že by sa objavili ďalšie veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v tejto Dohode neuvedené a nadobudnuté Účastníkmi za trvania manželstva, tieto sa stávajú výlučným vlastníctvom toho Účastníka, ktorý ich ako vlastník užíva.
6.4
Vo vzťahu k záväzkom neuvedeným v tejto Dohode, ktoré vznikli za trvania manželstva Účastníkov, a ktoré boli prijaté iba zo strany a menom jedného z Účastníkov, tieto sa stávajú výlučným záväzkom tohoto Účastníka. Príslušný Účastník sa zaväzuje tieto záväzky plniť vlastným menom, na svoj účet a súčasne vyhlasuje, že ich nebude uplatňovať vo vzťahu ku spoločnému majetku Účastníkov podľa tejto Dohody.
Účastníci bývajú
7
Bývanie
7.1
Účastníci zhodne vyhlasujú, že už bývajú oddelene a nemajú spoločné bývanie.
8
Záverečné ustanovenie
8.1
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zvyšných ustanovení tejto Dohody, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Dohody.
8.2
Táto Dohoda môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými oboma Účastníkmi.
8.3
Táto Dohoda bola spísaná v vyhotoveniach, pričom každý z účastníkov obdrží po jednom vyhotovení. Ďalšie rovnopisy sa použijú na úradné účely.
8.4
Každý z Účastníkov znáša sám náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uzatváraním tejto Dohody.
8.5
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Účastníkmi.
8.6
Účastníci Dohody vyhlasujú, že táto Dohoda bola spísaná podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, ani pod nátlakom alebo v omyle, na dôkaz čoho Účastníci pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (6.90 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.