Create a Customized Obchodné podmienky pre internetové aplikácie na mieru

This template was prepared by: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instructions

.

Obchodné podmienky pre internetové aplikácie

Add Comment
Cancel
Vzájomné práva a povinnosti Užívateľa a Prevádzkovateľa vyplývajúce z užívania Aplikácie sa riadia týmito obchodnými podmienkami:
Add Comment
Cancel
Definícia
Add Comment
Cancel
Majú užívatelia možnosť zriadzovať si vo vašej aplikácii užívateľské účty?
V týchto obchodných podmienkach:
Add Comment
Cancel
Prevádzkovateľ“ je
, dátum narodenia
, s miestom podnikania
.
Add Comment
Cancel
Aplikácia“ znamená internetovú aplikáciu s názvom
, medzi ktorej hlavné funkcionality patrí
, a ktorá je dostupná z internetovej adresy
.
Add Comment
Cancel
VOP“ znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky.
Add Comment
Cancel
Zmluva“ znamená zmluvu uzatvorenú medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom, ktorej predmetom je poskytnutie Licencie k užívaniu Aplikácie Užívateľom za podmienok uvedených v týchto VOP.
Add Comment
Cancel
Licencia“ znamená nevýhradnú licenciu k užívaniu Aplikácie za podmienok uvedených v týchto VOP.
Add Comment
Cancel
Užívateľ“ znamená akákoľvek právnická alebo fyzická osoba odlišná od Prevádzkovateľa, ktorá používa Aplikáciu.
Add Comment
Cancel
Užívateľský účet“ znamená neverejnú časť Aplikácie, ktorá je užívateľovi prístupná po zadaní Prihlasovacích údajov.
Add Comment
Cancel
Prihlasovacie údaje“ znamenajú unikátnu kombináciu prihlasovacieho mena Užívateľa a hesla zvoleného Užívateľom, ktoré Užívateľ uloží do databázy Aplikácie pri vytváraní Užívateľského účtu prostredníctvom Aplikácie a/alebo hesla Užívateľovi automaticky vygenerovaného Aplikáciou.
Add Comment
Cancel
Proces uzatvorenia zmluvy o používaní Aplikácie
Add Comment
Cancel
Bude užívateľ zaškrtávať checkbox, že súhlasí s obchodnými podmienkami?
V případě, že uživatel nebude zatrhávat checkbox, bude souhlas s VOP udělen pouhým kliknutím na příslušné tlačítko
Zobrazenie tlačítka s názvom „
“ v užívateľskom prostredí Aplikácie je návrhom na uzatvorenie Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa.
Add Comment
Cancel
Kliknutie Užívateľa na tlačítko „
“ je bezvýhradným prijatím návrhu na uzatvorenie Zmluvy zo strany Užívateľa a týmto úkonom je uzatvorená Zmluva.
Add Comment
Cancel
Kliknutím na pole (tzv. checkbox), ktoré obsahuje popis v znení „
“ a následným kliknutím na tlačítko v zmysle 2.2 Užívateľ vyjadruje súhlas s týmito VOP.
Add Comment
Cancel
Uzatvorením Zmluvy sa stávajú účinnými nasledujúce ustanovenia týchto VOP.
Add Comment
Cancel
Používanie Aplikácie
Add Comment
Cancel
Akou formou ponúkate používanie Aplikácie?
Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi Licenciu v rozsahu a za podmienok uvedených v Užívateľskom prostredí Aplikácie, najmä uvedených u daného typu Užívateľského účtu.
Add Comment
Cancel
Užívateľ sa za udelenie Licencie zaväzuje Prevádzkovateľovi zaplatiť odmenu vo výške uvedenej v Užívateľskom prostredí Aplikácie.
Add Comment
Cancel
Prevádzkovateľ má právo poskytnúť plnenie Zmluvy (napr. sprístupniť danú časť alebo funkcionalitu Aplikácie) až v momente, kedy dôjde k zaplateniu odmeny za poskytnutie Licencie a ak nezaplatí Užívateľ za Licenciu odmenu v plnej výške v Prevádzkovateľom stanovenej lehote, inak ihneď, ruší sa Zmluva bez ďalšieho od počiatku.
Add Comment
Cancel
Prevádzkovateľ je po uplynutí doby trvania Licencie oprávnený plne a/alebo čiastočne zneprístupniť Užívateľský účet Užívateľa.
Add Comment
Cancel
Užívateľ
zriadiť viac než jeden Užívateľský účet.
Add Comment
Cancel
Užívateľ
právo udeliť tretej osobe podlicenciu k používaniu Aplikácie.
Add Comment
Cancel
Akékoľvek finančné plnenia realizované prostrednictvom Aplikácie alebo prostredníctvom platebnej brány propojenej s Aplikáciou, sa považuje za zaplatené pripísáním celej príslušnej čiastky na príslušný bankový účet Prevádzkovateľa.
Add Comment
Cancel
Prevádzkovateľ má právo Aplikáciu alebo jej časť
odstaviť, zmeniť a/alebo ju zneprístupniť z príslušnej internetovej adresy, a to
Add Comment
Cancel
Užívateľ má právo na používanie Aplikácie za podmienok podľa Zmluvy v jej aktuálnej verzii dostupnej z príslušnej internetovej adresy.
Add Comment
Cancel
Užívateľ sa zaväzuje pri používaní Aplikácie konať tak, aby jemu a ani Prevádzkovateľovi používaním Aplikácie nevznikla žiadna škoda.
Add Comment
Cancel
Databáza
Add Comment
Cancel
Užívateľ nemá právo prostredníctvom Aplikácie strojovo (najmä pomocou tzv. softwerových robotov) vyťažvať databázu spojenú s Aplikáciou.
Add Comment
Cancel
Užívateľ a Prevádzkovateľ sa týmto dohodli, že akékoľvek údaje vložné Užívateľom do databázy Aplikácie sú časťou databázy zhromaždené Prevádzkovateľom a stávajú sa súčasťou databázy Prevádzkovateľa, bez toho, aby Užívateľovi vzniklo akékoľvek právo k databáze Aplikácie.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany s plným vedomím, zhodne prehlasujú a činia nesporným, že záznamy údajov v Aplikácii a v jej databáze, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a poradovo a sú chránení proti zmenám.
Add Comment
Cancel
Osobné údaje a cookies
Add Comment
Cancel
Budete ukladať osobné údaje užívateľov vrátane cookies?
osobními údaji jsou např. emailová adresa, jméno, bydliště, telefonní číslo apod.
Súhlas Užívateľa s používaním súborou Cookies Prevádzkovateľom uvedený v Prílohe č. 1 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Súhlas Užívateľa s poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi uvedený v Prílohe č. 2 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Zodpovednosť za škodu
Add Comment
Cancel
Prevádzkovateľ má zodpovedať za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Add Comment
Cancel
Prevádzkovateľ plne zodpovedá Užívateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Prevádzkovateľom Užívateľovi akýmkoľvek porušením povinnosti Prevádzkovateľa uvedenej v Zmluve alebo VOP.
Add Comment
Cancel
Zmena VOP
Add Comment
Cancel
Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ uzatvára Zmluvu v bežnom obchodnom styku s väčším počtom osôb a Zmluvy sú podľa svojho charakteru zaväzujúce dlhodobo k opätovným plneniam rovnakého druhu s odkazom na tieto VOP. Zmluvné strany činia nesporným, že z povahy záväzkov Prevádzkovateľa podľa týchto VOP vyplývá a už pred uzatvorením Zmluvy vyplývala rozumná potreba neskoršej zmeny týchto VOP.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Prevádzkovateľ môže tieto VOP v primeranom rozsahu zmeniť a zároveň sa dohodli, že zmena VOP bude Užívateľovi, ako druhej zmluvnej strane, oznámená prostreníctvom emailovej správy odoslanej na emailovú adresu zadanú Užívateľom do Aplikácie. Užívateľ má v takom prípade právo zmeny VOP odmietnuť a predmetný záväzok medzi ním a Prevádzkovateľom z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe jeden (1) kalendárny mesiac, ktorá začne plynúť deň následujúci po odoslaní oznámenia, o ktorej Zmluvné strany týmto zhodne prehlasujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného subjektu.
Add Comment
Cancel
V prípade, že dôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy k už existujúcemu Užívateľskému účtu (tj. k obnoveniu alebo predlženiu Užívateľského účtu), riadi sa takáto Zmluva VOP v znení ku dňu uzatvorenia takejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Povinné informácie pre spotrebiteľa
Add Comment
Cancel
Tento článok VOP je účinný iba voči Užívateľovi, ktorý je spotrebiteľom. Ustanovenia uvedené v tomto článku VOP sa nevzťahujú na podnikateľov – živnostníkov alebo obchodné spoločnosti.
Add Comment
Cancel
Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že:
Add Comment
Cancel
Adresa pre doručovanie písomností Prevádzkovateľovi je zhodná s vyššie uvedenou adresou sídla Prevádzkovateľa;
Add Comment
Cancel
Telefonický kontakt Prevádzkovateľa je
;
Add Comment
Cancel
Adresa Prevádzkovateľa pre doručovanie elektronickej pošty je
;
Add Comment
Cancel
Odmena Prevádzkovateľa za Licenciu je stanovená vrátane všetkých daní a poplatkov a jej výška a/alebo spôsob jej výpočtu je stanovený v Aplikácii;
Add Comment
Cancel
Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi odmenu za Licenciu, ak nie je Licencia poskytovaná bezodplatne, jedným zo spôsobov, ktorý je pri príslušnej možnosti uvedený v Užívateľskom prostredí Aplikácie;
Add Comment
Cancel
Užívateľovi
náklady na dodanie;
Add Comment
Cancel
K používaniu Aplikácie je potrebný prístup k siieti Internet a internetový prehliadač
;
Add Comment
Cancel
Užívateľ má právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do
dní od prevzatia plnenia. Prevzatím plnenia sa rozumie poskytnutie Licencie.
Add Comment
Cancel
Vo vzťahu k Prevádzkovateľovi nevznikajú Užívateľovi žiadne náklady za použitie komunikačných prostriedkov na dialku.
Add Comment
Cancel
Údaje o uzatvorení Zmluvy vrátane týchto obchodných podmienok sú uložené v databáze Aplikácie a Užívateľ k nim má prístup prostredníctvom
.
Add Comment
Cancel
Užívateľ má možnosť zistiť chyby kontrolou v Užívateľskom účte;
Add Comment
Cancel
Opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát možno vykonávať rovnako prostredníctvom Aplikácie a tam kde to Aplikácia neumožňuje, tak prostredníctvom technickej podpory, ktorej kontakt je uvedený v Aplikácii;
Add Comment
Cancel
Prevádzkovateľ dodržuje všetky platné zákony Slovenskej republiky; žiadne ďalšie kódexy nie sú pre Prevádzkovateľa záväzné;
Add Comment
Cancel
Prevádzkovateľ nevyužíva žiadne prostriedky mimosúdneho riešenia sporov;
Add Comment
Cancel
Predmetom Zmluvy nie je dodanie tovaru, na Aplikáciu sa tak nevzťahujú ustanovenia o reklamácii; Zodpovednosť za zjavné alebo skryté vady Aplikácie, ktoré mala Aplikácia v dobe jej sprístupnenia Užívateľovi, možno uplatniť u Prevádzkovateľa za podmienok stanovených Zmluvou a týmito VOP;
Add Comment
Cancel
Užívateľ je povinný dodržovať tieto VOP, ktoré sú taktiež súčasťou Zmluvy a rovnako je povinný dodržovať platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
Užívateľ sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tieto VOP, ako aj Zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
Akékoľvek spory vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
Účinnosť
Add Comment
Cancel
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa
.
Add Comment
Cancel

Súhlas s použitím osobných údajov

Ja,
Add Comment
Cancel
ako užívateľ internetovej aplikácie s názvom
dostupnej v sieti Internet z internetovej adresy
,
Add Comment
Cancel
týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je _____, dátum narodenia _____, miestom podnikania _____ , IČO: , so sídlom (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli
:
Add Comment
Cancel
prevádzkovateľom;
Add Comment
Cancel
akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;
Add Comment
Cancel
akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Tento súhlas je udelený na dobu
, a to na
.
Add Comment
Cancel
Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre
Add Comment
Cancel
zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa;
Add Comment
Cancel
marketingové účely;
Add Comment
Cancel
poskytovanie osobných údajov tretím osobám;
Add Comment
Cancel
zaradenie osobných údajov do databázy;
Add Comment
Cancel
sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa ust. § 28 a následne zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.
Add Comment
Cancel
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.
Add Comment
Cancel
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:
Add Comment
Cancel
automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
Add Comment
Cancel
v písomnej podobe;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
Add Comment
Cancel
Ako bude prejavovať používateľ súhlas?

doporučujeme pro jistotu kliknutím na tlačítko

Add Comment
Cancel
Súhlas je konkludentne poskytnutý otvorením(použitím) vyššie popísanej internetovej aplikácie.
Add Comment
Cancel

Súhlas so spracovaním súborov cookies

PRÍLOHA Č. 1
Add Comment
Cancel
Čo sú súbory cookies
Add Comment
Cancel
Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré internetová stránka odošle do Vášho prehliadača. Umožňuje internetovej stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad zvolený jazyk a podobne. Nasledujúca návšteva stránok tak pre Vás môže byť jednoduchšia a príjemnejšia. Súbory cookies sú dôležité, nakoľko bez nich by prechádzanie siete Internet bolo omnoho zložitejšie. Súbory cookies umožňujú lepší využitie našej internetovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vaším potrebám. Súbory cookies používa takmer každá internetová stránka na svete. Súbory cookies sú užitočné, pretože zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky.
Add Comment
Cancel
Druhy súborov cookies
Add Comment
Cancel
Dočasné súbory cookies nám umožňujú prepájať Vaše jednotlivé aktivity po dobu prehliadania týchto internetových stránok. V okamihu otvorenia okna Vašeho prehliadača sa tieto súbory aktivujú a deaktivujú sa po zatvorení okna Vašeho prehliadača. Dočasné cookies sa po zatvorení prehliadača vymažú.
Add Comment
Cancel
Trvalé súbory cookies nám pomáhajú Váš počítač identifikovať, ak opakovane navštívite našu internetovú stránku. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše internetové stránky Vašim potrebám.
Add Comment
Cancel
Využívanie súborov cookies
Add Comment
Cancel
Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že naše internetové stránky využívajú pre svoju činnosť súbory cookies, teda Vaše súbory cookies, vrátane dočasných a trvalých, spracovávame.
Add Comment
Cancel
Tento súhlas je udelený na dobu
.
Add Comment
Cancel
Internetové prehliadače obvykle obsahujú správu súborov cookies. V rámci nastavení Vášho prehliadača tak pravdepodobne môžete jednotlivé súbory cookies ručne mazať, blokovať či celkom zakázať ich používanie. Pre viac informácií použite nápovedu Vášho internetového prehliadača.
Add Comment
Cancel
Účel použitia súborv cookies
Add Comment
Cancel
Používate pre meranie návštevnosti na Vašej internetovej stránke programy tretích strán (napr. Google Analytics)?
K personalizácií obsahu a reklám, k poskytovaniu funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.
Add Comment
Cancel
Súbory cookies využívame, okrem účelu uvedeného v predchádzajúcom odstavci, len
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (6.90 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.