Create a Customized Smlouvu o poskytování služeb na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Pokud pro nějakého klienta soustavně poskytujete služby (tzv. na paušál). Vhodné zejména pro živnostníky (freelancery, podnikatele na volné noze), kteří jsou subdodavateli větších společností.
  • Pokud poskytujete službu jednorázově, použijte Smlouvu o dílo.
  • Pro opakované (avšak ne soustavné – na paušál) poskytování služeb pro jednoho klienta je vhodná také Rámcová smlouva o dílo.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.
  • Pokud potřebujete jen něco zařídit nebo obstarat, můžete použít Příkazní (mandátní) smlouvu.
  • Tuto smlouvu nepoužívejte pro zaměstnance, pro ty použijte Pracovní smlouvu.
  • Pro plnění smlouvy se Vám může hodit i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • Zajímavý článek týkající se tzv. „švarcsystému“ je k dispozici na stránkách e-pravo.cz

Smlouva o poskytování služeb

Služby se týkají
Add Comment
Cancel
TATO SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Poskytovatelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Poskytovatel“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Klientem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Klient“)
Add Comment
Cancel
(Poskytovatel a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Definice
Nepodceňujte řádné a detailní vymezení toho, co je Službou. Čím bližší vymezení, tím lépe. Strany dopředu vědí, co je předmětem smlouvy, co jsou povinny poskytovat a co mohou od druhé strany očekávat.
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě termín „Služby“ znamená programátorskou/informatickou činnost Poskytovatele spočívající v podílení se na vytváření či úpravách
Klienta na internetové adrese
.
Add Comment
Cancel
Obsahem internetových stránek je
.
Add Comment
Cancel
Činnost Poskytovatele bude spočívat v:
Add Comment
Cancel
aktualizaci a pravidelné údržbě internetových stránek;
Add Comment
Cancel
implementaci nových funkcí a nového obsahu internetových stránek podle výslovných pokynů Objednatele;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Předmět Smlouvy
Add Comment
Cancel
Poskytovatel se zavazuje pravidelně poskytovat Klientovi Služby a Klient se zavazuje Poskytovateli za poskytnuté Služby zaplatit Odměnu, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
Rozsah poskytování Služeb
Add Comment
Cancel
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi Služby v rozsahu nejvýše
člověkohodin
.
Add Comment
Cancel
Poskytnutí Služeb, které by znamenalo překročení výše sjednaného rozsahu, má Poskytovatel právo odmítnout.
Add Comment
Cancel
V případě odmítnutí poskytnutí Služby podle předchozího odstavce se poskytnutí dané Služby přesouvá do následujícího dne, pokud Klient nesdělí Poskytovateli, že o poskytnutí Služby v takovém případě nemá zájem.
Add Comment
Cancel
Podmínky poskytování Služeb
Add Comment
Cancel
Poskytovatel postupuje při poskytování Služeb samostatně, je však povinen dbát pokynů Klienta.
Add Comment
Cancel
Poskytovatel
povinen upozornit Klienta na zřejmě nesprávný pokyn, a to bez zbytečného odkladu, a s jeho plněním vyčkat až do doby, než Klient potvrdí Poskytovateli, že na splnění pokynu i přesto trvá.
Add Comment
Cancel
Poskytovatel
právo požadovat během poskytování Služeb přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům na poskytování Služeb.
Add Comment
Cancel
V případě prodlení Klienta se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Poskytovateli podle této Smlouvy
Poskytovatel právo přerušit poskytování Služeb do zaplacení daného finančního plnění.
Add Comment
Cancel
Poskytovatel
právo přenechat poskytování Služeb třetím osobám (subdodavatelům).
Add Comment
Cancel
V případě, že Poskytovatel bude pro řádné poskytování Služeb potřebovat informace od Klienta, má Klient povinnost poskytnout Poskytovateli součinnost (zejména mu sdělit veškeré požadované informace), a to bez zbytečného odkladu.
Add Comment
Cancel
Klient se zavazuje zajistit Poskytovateli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné poskytování Služeb, zejména se Klient zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
Add Comment
Cancel
Je-li podstatou poskytování služeb Poskytovatelem na základě této smlouvy autorská činnost ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), příp. je-li výsledkem činnosti Poskytovatele autorské dílo – počítačový program a databáze, jakož i kartografická díla, která nejsou kolektivními díly, jedná se ve smyslu § 58 odst. 7 autorského zákona o zaměstnanecké dílo. Poskytovatel poskytuje Klientovi souhlas s postoupením práva výkonu autorových majetkových práv k dílu třetí osobě. Odměna je již součástí odměny dle čl. 5 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Vyžaduje-li poskytnutí služeb podle této Smlouvy, aby Poskytovatel za Klienta právně jednal, vydá Klient Poskytovateli plnou moc současně s podpisem této smlouvy, resp. bude ji vydávat podle potřeby.
Add Comment
Cancel
Klient žádá Poskytovatele, aby ve smyslu § 1823 občanského zákoníku začal s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
Add Comment
Cancel
Odměna
Add Comment
Cancel
Chci sjednat
Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Služeb v rozsahu sjednaném v článku 3 této Smlouvy fixní odměnu ve výši
+ slovy
za každý jeden kalendářní
poskytování Služeb podle této Smlouvy (dále jako „Odměna“).
Add Comment
Cancel
Poskytovatel má právo na Odměnu v plné výši i pokud Klient nevyužije plný rozsah Služeb uvedený v článku 3 této Smlouvy a nemá právo na navýšení Odměny, pokud daný rozsah překročí.
Add Comment
Cancel
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH.
Add Comment
Cancel
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Odměna je splatná
. dne
, za který je Odměna placena.
Add Comment
Cancel
Jakékoliv finanční plnění pro Poskytovatele se platí
v sídle
.
Add Comment
Cancel
Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu nebo jiné finanční plnění podle této Smlouvy řádný daňový doklad – fakturu, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě, a takový daňový doklad (fakturu) doručit Klientovi.
Add Comment
Cancel
Poskytovatel má právo doručit daňový doklad – fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
Add Comment
Cancel
Autorská práva
Add Comment
Cancel
Smluvní strany ujednávají a činí nesporným, že počítačový program, který je předmětem Služby, je Poskytovatelem vytvořen na objednávku Klienta a Klient vykonává svým jménem a na svůj účet majetková autorská práva Poskytovatele k počítačovému programu, který je součástí Služby, a to podle ust. § 58 odst. 1 ve spojení odst. 7 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
V případě, že se ustanovení odst. 7.1 této Smlouvy ukáže z jakéhokoliv důvodu jako neplatné a/nebo neúčinné (odkládací podmínka), postupuje tímto Poskytovatel Klientovi právo výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu.
Add Comment
Cancel
Poskytovatel tímto uděluje Klientovi souhlas s postoupením práva výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu jakékoliv třetí osobě a jakékoliv třetí osobě neomezeně dále.
Add Comment
Cancel
Poskytovatel tímto uděluje Klientovi souhlas ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu počítačového programu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného jakož i k tomu, aby Klient uváděl počítačový program na veřejnost pod svým jménem.
Add Comment
Cancel
Poskytovatel tímto uděluje Klientovi svolení k dokončení nehotového počítačového programu.
Add Comment
Cancel
Poskytovatel tímto převádí na Klienta zvláštní práva pořizovatele databáze, která jsou součástí Služby, tedy právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva, a Klient zvláštní práva pořizovatele databáze přijímá.
Add Comment
Cancel
Poskytovatel poskytuje bezplatně Klientovi k částem Služby, které nejsou počítačovým programem nebo databází, zejména ke grafice,
licenci, a to
, na dobu
(dále jako „licence“).
Add Comment
Cancel
Licence je udělena
Add Comment
Cancel
Klient
právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu licence, a to
.
Add Comment
Cancel
Klient má právo zcela nebo částečně postoupit licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, s čímž uděluje Poskytovatel souhlas.
Add Comment
Cancel
Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedených autorských práv ke Službě.
Add Comment
Cancel
Poskytovatel nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s autorskými právy ke Službě nesjednanou v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
Zadávání pokynů Poskytovateli
Add Comment
Cancel
Klient bude zadávat pokyny pro poskytování Služeb Poskytovateli jedním z následujících způsobů:
Add Comment
Cancel
písemně na adresu
;
Add Comment
Cancel
elektronicky na e-mailovou adresu
;
Add Comment
Cancel
telefonicky na tel. č.
;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Komunikace s Klientem
Add Comment
Cancel
Poskytovatel bude komunikovat s Klientem, zejm. zasílat žádosti o informace, upozorňovat na nesprávnost pokynů, případně na vyžádání Klienta zasílat zprávy o provádění služeb a výstupy z provedených Služeb, jedním z následujících způsobů:
Add Comment
Cancel
písemně na adresu
;
Add Comment
Cancel
elektronicky na e-mailovou adresu
;
Add Comment
Cancel
telefonicky na tel. č.
;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Trvání a ukončení Smlouvy
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
.
Add Comment
Cancel
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Add Comment
Cancel
Odpovědnost za škodu
Add Comment
Cancel
Poskytovatel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
Poskytovatel plně odpovídá Klientovi za jakoukoliv škodu způsobenou Poskytovatelem Klientovi jakýmkoliv porušením povinnosti Poskytovatele uvedené v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
Důvěrnost
Add Comment
Cancel
Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Add Comment
Cancel
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Add Comment
Cancel
databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně,
Add Comment
Cancel
cenovou politiku Klienta,
Add Comment
Cancel
marketingovou strategii Klienta,
Add Comment
Cancel
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta,
Add Comment
Cancel
způsob fungování podniku Klienta,
Add Comment
Cancel
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(dále jen „Důvěrná informace“).
Add Comment
Cancel
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 12.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Add Comment
Cancel
Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Add Comment
Cancel
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Add Comment
Cancel
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Add Comment
Cancel
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Add Comment
Cancel
Klient tímto dává Poskytovateli souhlas k tomu, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.
Add Comment
Cancel
Poskytovatel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle odstavce 6.1 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Add Comment
Cancel
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 12 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jedno porušení uvedené povinnosti.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Zaplacení smluvní pokuty
nárok druhé Smluvní strany na náhradu škody v plném rozsahu.
Add Comment
Cancel
Odstoupení od Smlouvy
Add Comment
Cancel
Klient má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Add Comment
Cancel
Poskytovatel je v prodlení s poskytnutím Služeb delším než
dní;
Add Comment
Cancel
Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Poskytovatele a/nebo Poskytovatel vstoupí do insolvence;
Add Comment
Cancel
Poskytovatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a smluvní strany se nedohodnou jinak;
Add Comment
Cancel
Poskytovatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Add Comment
Cancel
Klient je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než
dní;
Add Comment
Cancel
Klient vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Klienta a/nebo Klient vstoupí do insolvence;
Add Comment
Cancel
Klientem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a smluvní strany se nedohodnou jinak;
Add Comment
Cancel
Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Add Comment
Cancel
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Add Comment
Cancel
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
Add Comment
Cancel
Vyšší moc
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Add Comment
Cancel
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silná vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Add Comment
Cancel
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.